13
Siga nong pai lilik pukus na hirua
Ma ta iakanong ra pakana bung aring tunatuna diet ga hanuat, ma diet ga me hasasei Iesu uta ira tunatuna ma Galili ing Pailat ga tulei ira nuna umri wara bubu bing ing diet ga tun hartabar tupas Kalou. Ma Iesu ga tangai bia, “Hoeh, muat lik bia kaikek ra tunatuna ma Galili diet ga manga sakena ta ira mes na tunatuna ma Galili, kaikek diet gaam hirua hua? Iau hasasei muat bia taia tutun at! Ma ing bia pa muat na lilik pukus, muat bakut mah, muat na hirua. Ma muat na lik lah kaikek ra sangahul ma liman ma itul ing no hala kangkang na haat kinau Silom ga tarup taar ta diet, diet gaam maat. Hoeh, muat lik bia iakanong ga haminis bia diet ga manga sakena ta ira mes na tunatuna makai Ierusalem? Iau hasasei muat bia taia! Ma ing bia pa muat na lilik pukus, muat bakut mah, muat na hirua.”
Io, ga hasasei diet ta kan ra nianga harharuat: “Tiga tunatuna ga mon tiga ina fig tano nuna uma, ma ga haan laah wara silaha fig tana. Senbia pa ga nas lah tari tana. Io, ga tangai tano tena harbalaurai tano uma hoken: ‘Aitul a tinahon tuai um ing iau hanahaan wara ninaas ta hunena iakan ra ina fig, senbia taia tari. Buruh hasur ia. I hapataam bia tutun at no bilai na pisa.’
“Ma no tena harbalaurai tano uma ga babalu bia, ‘Watong, waak tar baa ia tiga tinahon balin ma iau na kil burung ia, iau naga bul ta bilai na linga naga gil timaan no pisa. Ma ing bia na huai tano tinahon namur, io, i bilai. Iasen ing bia taia, io, u na buruh hasur ia.’ ”
Tiga hahina gata talukun no tuhuna
10 Tiga Bung na Sinangeh Iesu ga hauhausur ira mataniabar narako tiga hala na lotu gar na Iudeia. 11 Ma tiga hahina ga kis taar kaia gata talukun no tuhuna ra sangahul ma liman ma itul na tinahon kanong tiga sakana tanua ga hanganai ia hua. Ma pa ga tale bia na tur tusa. 12 Ing Iesu ga nas ia ga tau hahuat ia ma ga tangai tana hoken: “Hininigu, u ta langalanga talur no num minaset.” 13 Io, ga bul ira airua limana tana ma kaikek at no hahina ga tur tusa ma ga pirlat Kalou.
14 Io, no lualua ta iakano hala na lotu ga ngalngaluan kanong Iesu ga halangalanga ia tano Bung na Sinangeh, io, gaam tangai hoken ta ira mataniabar, “A liman ma tikai ira bung wara pinapalim. Ma muat na hanuat ta kaikek ra bung bia da halangalanga sei muat ta ira numuat minaset, ma taia bia tano Bung na Sinangeh.”
15 Ma no Watong ga balu ia bia, “A tena harbabo muat! Tano Bung na Sinangeh, tikatikai ta muat i la palpalas lah no nuna donki bia no nuna bulumakau tano nuna longlong wara hamamo ia ma ra taah. Tutun sakit, muat la gilgil hua! 16 Iakan ra hahina a bulumur ta Abraham ia, ma Satan ga his kahai tar ia ra sangahul ma liman ma itul na tinahon. Io, i tahut mah tano Bung na Sinangeh bia da palas sasei ia tano minaset nong gata his kahai tar ia.”
17 Ing ga tangai hoken, ira nuna ebar bakut diet ga malahuan. Senbia ira mataniabar diet ga guama panei ira bilai na linga ga gilgil.
No pat na dahai ma no is
(Matiu 13.31-33; Mak 4.30-32)
18 Io, Iesu ga tangai, “No matanitu ta Kalou i haruat ma ra sa? Iau na haruatanei ia ma ra sa? Io, ni hasasei muat. 19 I haruat ma tiga nat na pat na dahai sakit nong tiga tunatuna ga so ia tano nuna uma. Io, ga kubur, gaam tamat na dahai, ma ira maan diet gil ira nudiet pewas ta ira katangana.”
20 Ma ga tangai habal bia, “Iau na haruatanei no matanitu ta Kalou ma ra sa? Io, ena hasasei muat. 21 I haruat ma tiga hahina ga kap lah ira is, gaam bul narako tano tamat na hunghungaan na palawa tuk gaam lalat bakut.”
No nat na matanangas
22 Io, Iesu ga hanahaan ta ira taman ma ira pisa na hala ma ga hauhausur ira mataniabar. Ga gilgil hani hoken tano nuna hinahaan uram Ierusalem. 23-24 Io, tikai ga tiri ia bia, “Watong, hoeh, a bar hanawaan mon diet ing Kalou na halon diet?”
Ma Iesu ga tangai ta diet, “Muat na walar ma ra dadas wara hinahaan laka tano nat na matanangas. Iau tangai ta muat bia a haleng diet na walar wara hinahaan laka, senbia diet na pet pua. 25 Ing no tunatuna nuna no hala na taman tut naga banus no matanangas, muat na tur taar um nataman muat naga piipidil. Ma muat na sasaring marmaris bia, ‘Watong, papos lah mehet.’
“Senbia na babalu bia, ‘Pa iau nunurei bia siga muat. Ma pa iau nunurei mah bia muat maha.’
26 “Io, muat na tangai bia, ‘Mehet ga iaan ma mehet ga mom tikai ma uga. Ma narako ta ira ngaas ta ira numehet tamtaman u git hauhausur mehet.’
27 “Iasen na babalu bia, ‘Pa iau nunurei bia siga muat. Ma pa iau nunurei mah bia muat maha. Muat haan laah, a tena sakena muat bakut!’
28 “Ing muat na nas Abraham, Aisak, Iakop, ma diet ira poropet bakut aram tano matanitu ta Kalou, muat na susuah ma muat na hagirit na ngisa kaia kanong da sei hasur sasei muat. 29 Ira mataniabar diet na hanuat makaia ta ira aihat na matana dadaip. Diet na hanuat ma diet na kis tano gil nian aram tano matanitu ta Kalou. 30 Ma a tutuna sakit bia tari ta diet ing diet maris kaiken, diet na watong namur. Ma tari ta diet ira watong kaiken, diet na maris namur.”
Iesu ga marmaris ta diet ma Ierusalem
(Matiu 23.37-39)
31 Ma ta iakano pakana bung aring Parasi diet ga haan tupas Iesu, diet gaam a tangai tana bia, “U na haan talur iakan ra sibaan ma u na haan tiga mes na taman balik kanong Herot i wara bubu bing uga.”
32 Iesu ga balu diet bia, “Iakano Herot a keskes ia wara gilgil sakena hoira roka na paap. Muat na haan muat naga hasasei ia bia iau tangai hoken: ‘Iau ni hasur sasei ira sakana tanua ma ni halangalanga ira ina minaset katin ma marakan. Ma tano aitul a bung ni hapataam bakut ira nugu pinapalim. 33 Iau na papalim hua senbia i tahut mah bia ena hanahaan katin, marakan, ma tano bung namur mah, kanong i tutuna sakit bia ira poropet pa diet la hirhirua nataman. Aram sen narako Ierusalem.’ ”
34 Ma Iesu ga tangai bia, “Maris muat ira mataniabar makai Ierusalem! Muat la bubu bing ira poropet ma muat la tutut bing diet ing Kalou i la tultulei diet ukaia ta muat. Haleng pakaan iau ga sipsip bia ena gawanei lah muat hoing no huna kareka i la pabang ira natina. Senbia pa muat sip hua. 35 Nas baa! Da hamau no numuat taman ma muat na biha? Io, iau hasasei muat bia pa muat na nas habal iau tuk tano pakana bung ing muat na tangai bia, ‘I daan nong i hanuat wara gilgil haruatanei ira sinisip gar tano Watong!’ ”