12
Ira nianga na hanuat ra palai
(Matiu 10.26-33)
Ma ta iakano pakana bung aring arip na mataniabar diet gata hanuat tikai, ma diet ga harpaspaas ta diet. Ma Iesu ga tur lah bia na ianga baa ta ira nuna bulu na hausur. Ga tangai hoken: “Muat harbalaurai ta ira is nudiet ira Parasi. Iau iangianga uta ira nudiet magingin na harbabo. Asa ing i pupulus taar na tapalas, ma asa ing i mun taar na puasa. Asa ing muat ta tangai ra kankado da hadadei ra kasakes. Ma asa ing muat ta harmurunga ta ira talinga muat, da tangai hapalainei ra matmataan na haruat.
Dahat na burtei siga?
“Iau tangai ta muat ira hinturagu, bia waak muat burtei diet ing diet la bubu bing ira palatamai nari mon, ma namur pa diet tale bia diet na gil habalin ta linga. Senbia iau na haminis ta muat bia siga nong i tahut bia muat na burtei ia. Muat na burtei iakanong nong i tale bia na bu bing ira palatamai muat ma namur mah i mon baa ra dadas wara seisei muat tano ula iaah. Masa, iakanong muat na burtei ia. A hansik na kinewa mon i haruat bia u na kul a liman na nat na maan. Senbia Kalou pa na lik luban sasei tikai ta diet. Tutun sakit, no amuat Sus i manga nunurei muat. Ma iakan i palai taar ta muat kanong i nunurei mah ira winawas ta ira pakana hi muat ta ira wali muat. Waak muat burburut kanong no numuat lon i manga tamat ta ira maan.
No num nianga i haminis no num nurnur
“Ma iau tangai ta muat, siga tikai i hasahesa palai ra matmataan ta ira tunatuna bia nuna iau, io, Nong a Tunatuna Ia na hasahesa palai mah tana ra matmataan ta ira angelo ta Kalou. Iasen siga tikai i harhus sei iau ra matmataan ta ira tunatuna, io, iau mah, ni harhus sasei ia ra matmataan ta ira angelo ta Kalou. 10 Ma siga tikai na ianga hagawai Nong a Tunatuna Ia, iakanong ra sakena, Kalou na lik luban sei ia. Senbia siga tikai na ianga hagawai no Halhaliana Tanua, Kalou pa na lik luban sasei iakanong ra magingin.
11 “Ma bia muat na tur ra matmataan ta diet ira tena gil warkurai, ma bia da lam muat uram narako ta ira hala na lotu gar na Iudeia, io, waak muat ra nginarau bia muat na tangai hoeh wara turtur bat ira nudiet hartakun uta muat. 12 Kanong wara biha, no Halhaliana Tanua na hausur muat asa ing muat na tangai ta iakanong ra pakana bung.”
Waak dahat ra gumut
13 Tiga tunatuna nalamin ta ira mataniabar ga tangai tana bia, “Tena Hausur, no numamir tata i ta maat. Io, u na tangai tano tasigu bia na palau harbasianei ta mamir ira linga ing ga maat talur.”
14 Ma Iesu ga babalu hoken: “Ai, siga ga bul iau bia ena kurei mamur? Ma siga mah ga bul iau bia ena palau harbasianei kaiken ra linga ta mamur?” 15 Io, ga tangai tiga nianga harharuat ta diet hoken: “Muat na manga harbalaurai! Muat na habatbat timaan muat tano magingin na gumut ma no sip linga. No nilon gar tikai pai tahuat ta ira nuna haleng linga.”
16 Io, ga hasasei diet ta kanin ra nianga harharuat: “No pisa gar tiga watong ga manga hatahuat ra halengin nian. 17 Io, no nuna lilik ga hilau hoken: ‘Iau na gil hoeh kaiken? Taia tiga sibaan wara bulbul timaan taar ira nugu nian.’ 18 Io, ga tangai um hoken: ‘Iau na gil hoken. Iau na durei hasur ira nugu suuh na nian ma iau naga gil hatamat balik um. Io, iau na bulbul ira agu nian ma ira nugu linga kaia. 19 Ma iau na nunurei bia a nugu mon haleng bilai na linga kana i kis, ma diet na kis ra haleng na tinahon. Io hua, ena iaan, ena mom ma ena guama. Ma iau na tatohun tano nugu nilon.’
20 “Senbia Kalou ga tangai tana hoken: ‘A ba uga! Katin ra bung u na maat. Io, siga nong na kap lah ira linga u ta tagurei tar wara num?’ ”
21 Ma Iesu ga tangai um bia, “Na ngan hoken ta siga tikai nong na hahung ira nuna bunbulaan, senbia pai watong ra matmataan gar ta Kalou.”
Waak dahat ngarngarau
(Matiu 6.25-33)
22 Io, Iesu ga tangai ta ira nuna bulu na hausur hoken: “Io, iau tangai ta muat, waak muat ngarngarau uta ira numuat nilon bia asa ing muat na ien. Ma waak muat ngarngarau mah uta ira palatamai muat bia muat na sigam ra sa. 23 Io, ira numuat nilon i tamat ta ira nian ma ira tamai muat i tamat ta ira maal. 24 Muat na lik lah ira kotkot. Pa diet la saaso. Pa diet la kilkil hulungen nian. Ma taia nudiet ta suuh na nian. Senbia Kalou i la tamtabar diet. Io, tano sinisip ta Kalou, muat manga tamat ta ira maan. 25 Muat ngarngarau wara biha? Waak muat gilgil hua! Bia muat na ngarau, pa na halawaas ira numuat nilon ta dahina. 26 Ing bia pai tale muat bia muat na gil kaiken ra nat na linga, io, wara biha muat ngarau uta ira mes na linga?
27 “Muat na lik lah ira lamarina no ina nas. Pa diet la paapalim. Ma pa diet la singsingit maal mah. Senbia iau tangai ta muat bia Solomon no king ma ira nuna tamat na minamar pa ga nanaas haruat ma ira lamarina no ina nas. 28 Kalou i gil hamaririsuan ira pitoka nong i lon mon katin ma marakan da halo iaah ma ia. Bia i tutuna ing Kalou i gil hua tano pitoka, i tutuna sakit bia na hasigam mah muat ma ira numuat sigasigam. Maris! Pai patuan ira numuat nurnur! 29 Ma waak muat manga lilik uta ira sa muat na ien ma muat na mamai. Waak um muat ra nginarau ta kaiken ra linga. 30 Ken ra linga, diet ing pa diet nurnur ta Kalou, diet la nanaas panei. Senbia namuat Sus i nunurei tar bia muat supi ken ra linga bakut. 31 Senbia muat na lilik utano matanitu ta Kalou, ma na tabar muat ma kaikek ra linga bakut mah. 32 Muat ira bar sipsip, waak muat ra bunurut kanong no amuat Sus i ta guama bia na tar no matanitu ta muat.
33 “I tahut bia muat na suhuranei ira numuat linga ma muat na tar ta ira maris. Muat na tagurei numuat ta mangana kinewa ing pa na sakena, a bunbulaan ia aram ra mawai nong pa na pataam. Ma kaia, tiga tena kikinau pa na tale bia na hanuat huteta ma ira ipas pa diet na hagawai. 34 Io, bia ira num tabarikik i kis taar ha, no num kidilona nilon bakut i kis taar mah kaia.
Dahat na tagura utano hinanuat tano Watong
(Matiu 24.43-51; 25.1-13; Mak 13.33-37)
35 “I tahut bia muat na manga tagura hoing tikai i puli hakumkum no nuna maal wara pinapalim. Ma tikai na waak tar no nuna laam na lulunga bia na tagura ta ira sa ing na hanuat. Ma muat mah, muat na tagura hua. 36 Ma i tahut bia muat na haruat ma ira tunatuna ing diet kiskis kahai no nudiet watong bia na tapukus maram tano nian na pokomau. Diet na kiskis kahai ia hua waing diet na tagura taar. Bia na me pipidil tano matanangas, diet na papos hagasiaan lah ia. 37 Ma kaiken ra tunatuna, diet na daan ing no nudiet watong na hanuat ma na nas lah diet ma diet kis kahai tar ia. Tutuna sakit, iakanong ra watong na tangai ta diet bia diet na kis tano suuh na nian. Io, na sulu kumkum huat ma na baso wara tamtabar diet. 38 Ma bia na tapukus ra tingana bung bia ra luai na kareka ma na nas lah kaiken ra tunatuna ma diet kis kahai tar at ia, io, diet na daan. 39 Io, na tahut bia muat na palai tano tunatuna nong a nuna no hala. Bia gaar nunurei tar no pakana bung bia no tena kikinau na hanuat, gaar habatbat no tena kikinau ing pa gaar papat no nuna hala. 40 Ma i tahut bia muat mah, muat na tagura hua, kanong Nong a Tunatuna Ia na hanuat tano pakana bung nong muat lik bia pa na hanuat tana.”
41 Ma Pita ga tiri ia bia, “Watong, u hasasei mehet sen mon uta iakan ra nianga harharuat, bia diet mah ira mataniabar bakut?”
42 Ma no Watong ga babalu hoken: “Iau na haminis ta muat bia siga no mintatona ma no tutun na tultulai. Ia nong no nuna watong i bul tar ra warkurai tana uta ira mes na tultulai bia na tamtabar timaan diet. 43 Na daan iakanong ra tultulai bia no nuna watong i tapukus, gi nas tupas ia ma kana i gilgil hua. 44 Tutun sakit, na tar ira nuna linga bakut tano harbalaurai ta iakanong ra tultulai. 45-46 Iasen bia iakano tultulai na lik bia no nuna watong pa na tapukus gasien ma na tur lah wara bubu ira mes na tultulai, ira hahina tikai ma ira tunana, ma na ianiaan ma na mamom tikai ma ira tena minminom, io, no watong ta iakanong ra tultulai na hanuat tano pakana bung bia no tultulai pa ga lik tar, ma pa ga nunurei bia na hanuat hua. Ma no watong na kurei hadadas tutun at ia, ma na sei ia ukaia tano sibaan na ngunngutaan ing pa diet ga nurnur tana diet na kis kaia.
47 “Ma iakano tultulai nong i palai tano nemnem tano nuna watong ma pai taram ma pai tagura mah, io, da lawat ia haleng na pakaan. 48 Iasen nong tikai pai palai tano nuna nemnem ma i gil ra sakana magingin, io, da hapidinau ia, ma da lawat ia a bar pakaan mon. Diet ing da manga hapalainei diet, Kalou na hait diet bia diet na manga taram. Ma diet ing da manga tabar diet, Kalou na tangai ta diet bia diet na manga balu pukus.
Iesu i paleng ira tunatuna
(Matiu 10.34-36)
49 “Iau ta hanuat wara hapidinau ira tunatuna tano ula hanua ma no tamat na iaah. Ma gaar manga bilai bia iau gaar ta halo tar ia. 50 Senbia ni pusak baa ta tamat na tinirih. Ma na manga ubal iau tuk taar bia iakano tinirih na pataam tagu! 51 Waak muat lik bia iau ta hanuat wara tartar ra malum tano ula hanua. Taia tutun at. Iau ta hanuat wara harpaleng. 52 Tur lah ta iakan ra pakana bung ing bia a liman narako tiga haratamaan, io, aitul dal na tur talur ira airua ma ira airua dir na tur talur ira aitul. 53 Tiga bulu na tunana na tur talur no nuna tata, ma no nuna tata na tur talur ia. Tiga hinasik na tur talur no pawasina ma no pawasina na tur talur ia. Ma hua mah ta dir enana. Dir na tur talur harbasiai ta dir.”
54 Io, Iesu ga tangai ta ira mataniabar hoken: “Ing bia muat nas tiga baakut i tamtaman tut maras ra kasakes i la sungsuguh kaia, habir a mon ma muat na tangai bia, ‘Na bata kaiken’ ma no bata na puka. 55 Ma ing bia no dadaip marau ra taubar i tut, muat na tangai bia, ‘Na dadas no kasakes kaiken.’ Ma na ngan hua. 56 Muat ira tena harbabo! Muat tale bia muat na nas kilam ira ninaas tano ula hanua, ma muat na tangai bia asa na hanuat. Ma hoeh balik ma pa muat tale wara nunurei kilam no kukuraina ta kaiken ra pakana bung?
57 “Wara biha bia pa muat nas kilam habalin at ta muat bia asa i takodas? 58 Bia no hinsakaam i wara kapkap tar uga ra warkurai, mamur na hatakodas hagasiaan ma ia ing bia mamur hanahaan baa na ngaas. No hinsakaam kaba gi tar uga tano tena warkurai, ma no tena warkurai na tar uga ta nong i la balaurei tar diet ing di ga his kahai diet narako tano hala na harpidinau, ma ia na bul halaka uga ra hala na harpidinau. 59 Io, iau tangai ta muat, pa da hasur sei uga tano hala na harpidinau tuk taar bia u na tar bakut ira num kunkulaan.”