11
No magingin na sinsaring
(Matiu 6.9-13; 7.7-11)
Tiga bung Iesu ga saasaring aram tiga sibaan, ma bia ga pataam, tikai ta ira nuna bulu na hausur ga tangai tana bia, “Watong, u na hausur mehet wara sinsaring hoing Ioanes ga hausur mah ira nuna bulu na hausur hua.” Io, ga tangai ta diet, “Bia muat sasaring, muat na tangai hoken:
Mama, mehet nem bia da nas kilam no hinsaam bia i gamgamatien,
ma bia no num matanitu na hanuat.
Mehet nem bia u na tabar mehet ma ira amehet nian ing i haruat ma tiga bung.
Ma u na lik luban sei ira numehet sakana magingin hoing mehet la liklik luban sei ira sakana magingin di gil ta mehet.
Ma mehet nem mah bia u na balaurei bat mehet ta ira harwalaam.”
Ma ga tangai ta diet, “U na lik ta tikai ta ira talaim. Tiga pakaan u na haan tano hala tano talaim ra tingana bung ma u na tangai tana bia, ‘Tasigu, taia ta nian? Tiga tasigu i ta mur ra talona ngaas ma kaiken a mon i me haan tupas iau ma taia ta nian bia iau na tabar ia manei.’
“Io, no tunatuna aram narako na balu ia bia, ‘Waak u kas na gil iau! No matanangas i ta tabanus ma mital tamaan ta sua taar. Pa iau tale bia ena tut ma ena tabar uga ta linga.’ Io, iau tangai ta muat, a linga bia ing bia a turana ia, pa na tabar at ia ma tiga linga. Iasen, kanong pa na sangeh wara sinsaring, na tut ma na tabar ia haruat ma no nuna sunupi.
“Io, iau tangai ta muat, bia muat na sasaring muat na hatur kahai iakan ra linga. Ma bia muat na nanaas, muat na nas tupas. Ma nong na pipidil, Kalou na papos lah ia. 10 Io hua, nong i sasaring na hatur kahai ira linga i saring. Ma nong i silsilhei, na silhei tupas ira linga ing i silsilhei. Ma nong i pipidil, Kalou na papos lah ia.
11 “Siga nalamin ta muat ira tata i tale bia na tar tiga sui, ing bia no natina i saring kiripa? 12 Ma ing bia i saring tulur a kareka, na tabar balik ia ma tiga rekborai? 13 Ing bia muat ira tena sakena, muat la nunurei tar wara tamtabar ira nati muat ma ra bilai na linga, io, iakanong i haminis bia no amuat Sus kanam ra mawai i manga nunurei tar bia na tar no Halhaliana Tanua ta diet ing diet saring ia.”
Iesu ma Belsebul
(Matiu 12.22-29, 43-45; Mak 3.23-27)
14 Ma Iesu ga tultulei hasur sasei tiga sakana tanua ga sasahai taar tiga tunatuna, gaam ngula. Ma bia no sakana tanua ga suur laah, no ngula ga ianga ma no tamat na mataniabar diet ga manga karup. 15 Senbia aring ta diet, diet ga tangai bia, “Iesu i tale wara tultulei hasur sei ira sakana tanua kanong Belsebul no tamat nudiet ira sakana tanua i ta tar ra dadas tana kaikek gi gilgil hua.” 16 Ma aring ta diet, diet ga wara walwalar ia, diet gaam saring ia bia na gil tiga hakilang maram ra mawai. 17 Senbia Iesu ga nunurei ira nudiet lilik gaam tangai ta diet bia, “Ing bia tiga huntunaan pai tur tikai, aring mesa diet na hamhamau no taman. Ma bia tiga haratamaan pai tur tikai, na puka. 18 Ma bia no kingdom ta Satan pai tur tikai, na tur dadas hoeh? Iau tangai kaiken kanong muat tangai bia iau tulei hasur sei ira sakana tanua ma no dadas ta Belsebul. 19 Ma bia i tutuna bia iau tulei hasur sei ira sakana tanua ma no dadas ta Belsebul, io, ira numuat tunatuna diet kap dadas mah makaia ta Belsebul wara tultulei hasur sei ira sakana tanua. Ma ira numuat tunatuna at, diet haminis bia muat ronga kanong diet mah diet gil hua. 20 Ma bia muat ronga, ma iau tulei hasur sei ira sakana tanua ma no dadas ta Kalou, io, i haminis bia no matanitu ta Kalou i ta haan tupas muat.
21 “Ma ing bia tiga dadas na tunatuna i manga balaurei no nuna hala ma ra kusur ma ra hisa, pai tale bia tikai na kinau tiga linga. 22 Iasen bia tikai ing i manga dadas tana na harubu ma ia ma na bu hagawai ia, na kap sei no nuna kusur ma no nuna hisa ing no tunatuna ga lik bia na tale bia na harubu manei. Ma no dadas na tunatuna na palau ira nuna harhis ma ira linga i ta kinau lah.
23 “Bia tikai pai nugu harhis ia, na malentakuanei iau. Ma bia tikai pai harahut iau, i hagawai iau.
24 “Bia tiga sakana tanua i suur laah tiga tunatuna, na haan hurlabit ta ira mamasi na sibaan ta ira hanua bia wara sinangeh, iasen i maas nanaas. Io, i lik hoken: ‘Iau na tapukus taar baal tano ngasiagu.’ 25 Ma bia i hanuat ukaia i nas bia i tagura taar bia na laka balin. 26 Io, i haan, i a lam lah habal a len ma irua na mes na sakana tanua, ing diet manga sakena tana. Ma diet na laka kaia ma diet na kis um kaia. Ma no nilon um ta iakanong ra tunatuna na manga sakena ta ing naluai.”
27 Ma ing bia Iesu ga tangtangai kaiken ra linga, tiga hahina nalamin tano tamat na mataniabar ga kukula naliu bia, “I daan no pawasim nong ga kaha uga ma ga hasus uga.” 28 Iasen ga tangai bia, “Diet daan balik ing diet hadadei ira nianga ta Kalou ma diet taram ia.”
Iesu ga bor ira mataniabar
(Matiu 12.39-42)
29 Ma bia no winawas tano tamat na mataniabar ga wara tamtamat hanahaan, Iesu ga tangai bia, “Ira mataniabar katin diet sakena. Diet nem bia iau na gil tiga hakilang. Senbia pa diet na nas ta hakilang. Diet na nas sena mon no hakilang ta Iona. 30 Iona ga tiga hakilang ta ira tunatuna ma Niniwe. Hoken mah, Nong a Tunatuna Ia na tiga hakilang ta ira mataniabar ing diet lon katin. 31 Tano bung na warkurai no kwin ma Siba na takun hadadas muat kanong ga hanuat ma helik sakit bia na hadadei no mintota gar Solomon. Ma iau tangai ta muat, tiga tunatuna i tamat ta dir ma ne Solomon ia kanik. 32 Ma tano bung na warkurai mah ira tunatuna ma Niniwe diet na takun hadadas muat kanong diet ga lilik pukus ing diet ga hadadei no harpir ta Iona. Ma iau tangai ta muat, tiga tunatuna i tamat ta dir ma ne Iona ia kanik.
No lulunga tano num nilon
(Matiu 6.22-23)
33 “Taia tikai pa na halulunga tiga laam ma na bul ia tiga sibaan ing i mun. Ma pa na bong bat mah ia. Taia. Na bul ia tano nuna tuntunur ing diet ing diet na laka diet na nas no nuna murarang. 34 Ira mataam dir hoira lulunga wara hapalai uga. Ing bia ira irua mataam dir manga bilai, no num kidilona nilon bakut na manga palai. Iasen bia ira irua mataam dir sakena, na ngan hoing bia no num kidilona nilon i kankado. 35 Io, harbalaurai timaan bia no lulunga tano num nilon kaba gi kankado. 36 Ma hoing iau ta tangai, ing bia no num kidilona nilon i palai harsakit ma taia ta kankado tana, io, na palai harsakit hoing bia tiga lulunga i murarang taar taam.”
Iesu ga hamaris ira lualua na lotu gar na Israel
37 Ing Iesu ga ianga bakut, tiga Parasi ga lam lah Iesu bia dir na iaan. Io, ga haan gaam a kis tano suuh na nian. 38 Senbia no Parasi ga karup kanong ga nas bia Iesu pa ga luena hilhilim laah baa wara nian. 39 Io, no Watong ga tangai tana hoken: “Ai, muat ira Parasi muat haruat ma tiga gapgopai bia tiga dis ing di gis sen lah mon no tuhuna ma nataman. Senbia aram narako muat hung taar ma ra sakana magingin ma ira linga mah muat manga masmasingan tanai. 40 Muat ira ba! Hoeh, nong ga gil no tuhuna pa ga gil tikanei ma no palpal ma narako a mah? 41 Senbia i tahut bia muat na tabar ira maris ma ira linga maram narako ta muat ma naga gamgamatien bakut ira linga wara uta muat.
42 “Maris ta muat ira Parasi, na ubal muat! Muat la saso aring linga wara hanamnamian ira numuat nian, hoira kamahar, ira lobo, ma ira mangana linga na uma. Ma hoing ira warkurai ta Moses i tangai, muat la tartar ta Kalou nong i sangahul ma ia ta kaiken ra linga muat la saso. Senbia muat lilik tatohun ta ira magingin i takodas ma ta ira sinisip tupas Kalou. Io, gaar takodas bia muat ta tar kaiken ra linga tupas Kalou ma pa muat gaar mola mah wara murmur kaiken ra bilai na magingin.
43 “Maris ta muat ira Parasi, na ubal muat! Muat la nemnem bia muat na kis ta ira kinkinis gar na tamat narako ta ira numuat hala na lotu. Ma muat la nemnem mah bia da karo lah muat ta ira sibaan di la hanhanuat hulungen kaia.
44 “Maris ta muat, na ubal muat! Muat hoing ira midi pa di hakilang ing a tunatuna pai nas ma gi haan manaliu tanai.”
45 Io, tiga keskes ta ira warkurai ga tangai tana bia, “Tena hausur, ing bia u tangai hua, u tangai hagawai mah mehet.”
46 Ma Iesu ga babalu hoken: “Maris ta muat ira keskes ta ira warkurai ta Moses, na ubal muat! Muat la hapusak ira mataniabar ma ira tirihuana kinakap ing diet la malmalalat manei, senbia pa muat la gilgil ta dahina tutun at wara harharahut diet.
47 “Maris ta muat, na ubal muat! Muat la gilgil ira bilai na haat na midi ta ira poropet wara liklik lah diet. Senbia ira hintubu muat mon ing diet ga bu bing kaikek ra poropet. 48 Io hua, muat sura haut hokaikek bia muat haut ta ing ira hintubu muat diet ga gil. Diet ga bu bing ira poropet ma muat la gilgil timaan ira nudiet midi. 49 Io hua, Kalou ga ianga ma no nuna mintota hoken: ‘Iau na tulei tar ra poropet ma ra apostolo ta diet. Diet na haliarei taring ma taring diet na bu bing.’ 50-51 Io hua, kaiken ra mataniabar ma katin diet na kahai ra tinirih panei ira gapi diet ira poropet bakut. Diet kaikek di ga bu bing lah diet makarawa laah tano hathatahun tano ula hanua, tur lah tano hinirua ta Abel tuk taar tano hinirua ta Sekaria nong di ga bu bing ia nalamin tano tamat na hala na lotu ma no suuh di la tuntun ira hartabar kaia. Masa, iau tangai ta muat bia kaiken ra mataniabar ma katin diet na kahai ra tinirih panei kaiken ra linga bakut.
52 “Maris ta muat ira keskes ta ira warkurai ta Moses, na ubal muat! Muat ta kap sei tar no linga wara papos no ngaas na kap mintota. Muat at, pa muat ga laka ukaia ma muat ta tur bat mah diet ing diet ga walwalar wara hinaan laka.”
53-54 Ing Iesu ga wara hinaan laah makaia, ira Parasi ma ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses, diet ga tur lah wara seisei ira sakana nianga taar tana ma diet ga tirtiri girgir mah ia wara hakuni ia ta ira nuna nianga.