10
Iesu ga tulei ira liman ma irua na sangahul ma irua
(Matiu 11.21-27; 13.16-17)
Ma namur ta iakan no Watong ga pilak a len ma irua na sangahul ma irua ira mes na tunatuna ma ga tulei diet airirua naluai tana ta ira tamtaman ing ga wara hinahaan ukaia. Ma ga tangai ta diet bia, “A haleng na nian i ta matukal, senbia a bar hanawaan mon ira tena kinkilaan. Io, muat na saring nong a nuna ira matukal na nian, naga tulei taring tena kinkilaan taar tano nuna uma. Muat haan. Iau tultulei muat hoira nat na sipsip ukaia nalamin ta ira kaba paap roka. Waak muat kapkap ta kinewa bia tiga raat. Ma pa muat na kap ta sendal wara harkios. Pa muat na karo lah tikai tano ngaas ma muat na habir mon.
“Ma ing u na laka tiga hala, kaikek at u na tangai bia, ‘Iau sip bia a malum na kis ta iakan ra hala.’ Ma bia tiga malum na tunatuna ia kek, io, u na waak tar no num sinisip bia a malum na kis taar tana. Ma ing bia taia, u na lik luban sasei no num nianga na haridaan bia a malum pa na kis taar ta iakanong ra tunatuna. U na kis taar narako ta iakanong ra hala, ma a mangana sa ing diet na tabar uga manei, u na ien ma u na mamai kanong i takodas bia tiga tena pinapalim na kap no nuna kunkulaan. Pa muat na haan ta ira mes na hala.
“Bia u na laka tiga taman ma di balak lah uga, u na ien asa ing di tabar uga manei. Halangalanga ira ina minaset ing diet kis taar kaia ma u na hasasei diet bia, ‘No matanitu ta Kalou i huteta ta muat.’ 10-11 Sen ing bia u na laka tiga taman ma pa diet balak lah uga u na haan ta ira ngaas ta iakanong ra taman ma u na tangai bia, ‘Kaikek ra pulungar tano numuat taman ing i patep taar ta ira kaki mamir, mamir na salaap sasei wara hamhaminis ta muat bia muat ta gil ra sakena ta mamir. Sen na tahut bia muat na palai ta iakan ra linga bia no matanitu ta Kalou i ken tuai.’ 12 Muat palai taar bia Kalou na gil tiga tamat na harpidinau ta Sodom tano pakana bung na warkurai nong na hanuat namur. Senbia no harpidinau tano taman nong pa na balak lah muat na manga tamat tano harpidinau ta Sodom.
13 “Maris ta muat ira Korasin, na ubal muat! Maris mah ta muat ira Betsaida, na ubal muat! Bia di gaar gil ira dadas na pinapalim na kinarup kaia Tair ma Saidon, hoing iau ta gil ta mamur ira airua taman, io, diet gaar ta lilik pukus. Dir gaar ta bul hagasiaan ira bilingana put na maal ma dir gaar ta mosmos ma ra tahuna iaah wara hamhaminis bia dir ta lilik pukus. Senbia pa dir ga gil hua! 14 Kalou na gil tiga tamat na warkurai ta Tair ma Saidon tano pakana bung na warkurai nong na hanuat namur. Senbia na gil tiga tamat na warkurai sakit ta mamur Korasin ma Betsaida. 15 Ma muat ma Kapeneam, waak muat raun ira hinsa muat uram ra mawai! Muat na hansur uras napu tano taman ta ira minaat!
16 “Ing bia siga tikai i taram muat ira nugu bulu na hausur, i taram iau. Bia i harhus sei muat, i harhus sei iau. Senbia siga tikai i harhus sei iau, i harhus sei mah nong ga tulei iau ukai.”
17 Io, ira len ma irua na sangahul ma irua na tunatuna diet ga tapukus ma ra gungunuama diet gaam tangai, “Watong, mehet ga papalim ma no hinsaam ma ira sakana tanua at diet ga taram mehet.” 18 Iesu ga balu diet bia, “Iau ga nas Satan ma ga puka maram ra mawai hoira hila. 19 Iau ta tar ra dadas ta muat bia muat naga tale bia muat na paas gisianei ira sui ma ira rekborai. Ma ira numuat dadas na sakiit ira dadas bakut tano nudahat ebar. Taia tiga linga na hagawai muat. 20 Senbia waak muat guama bia ira sakana tanua diet taram muat. I tahut bia muat na guama balik bia Kalou i ta pakat kahai ira hinsa muat aram ra mawai.”
21 Ta iakanong ra pakana bung no Halhaliana Tanua ga hahung Iesu ma ra gungunuama hua Iesu gaam tangai, “Iau pirlat uga Mama, a Watong aram ra mawai ma kai mah napu, kanong u ga suhai ken ra linga ta diet ira tena mintota ma u ga hapuasnei ta diet ing pa diet mintota. Masa, Mama! U ga gil hua kanong u guama bia na ngen hua. 22 Mama gata tar sei bakut ira linga tagu. Taia ta tikai pai nunurei no Natina. No ana Sus sen mon. Ma taia ta tikai pai nunurei no ana Sus. No Natina sen mon, ma diet mah, ing no Natina i wara hapuasnei ia ta diet.”
23 Io, ga talinganei ira nuna bulu na hausur gaam tangai kumaan ta diet bia, “Diet daan ing diet nas ira linga ing muat nas. 24 Ma i tutuna kanong a haleng na poropet ma haleng na king mah, diet ga manga nem bia diet na nas ken muat ta nas. Senbia pa diet ga nas. Ma diet ga manga nem mah bia diet na hadadei ken muat ta hadadei. Senbia pa diet ga hadadei.”
Siga no hinsakaam tutuna?
(Matiu 22.34-40; Mak 12.28-31)
25 Tiga pakana bung tikai nong a keskes ia ta ira warkurai ta Moses ga tur huat wara walwalar Iesu. Ga tangai bia, “Tena hausur, iau na gil ra sa bia iau naga kap no nilon hatikai?”
26 Iesu ga balu ia bia, “Asa ing di ga pakat ta ira warkurai ta Moses, ma u kap a mangana lilik sa ing u la waswas?”
27 Ga balu ia bia, “ ‘U na sip no Watong no num God ma no katim bakut, no num nilon bakut, no num dadas bakut, ma no num lilik bakut.’ Ma ‘u na marsei no hinsakaam hoing u marsei habal at uga.’ ”
28 Iesu ga tangai, “No num binabalu i takodas. U na gil hua ma u na lon.”
29 Senbia pa ga sip bia na nanaas hirhir hua gaam tiri Iesu bia, “Siga ira hinsakagu?”
30 Ma Iesu ga balu ia hoken: “Tiga tunatuna ga hanansur maram Ierusalem uras Jeriko ma aring tena kikinau diet ga bu kahai ia. Diet ga kinau ira nuna sigasigam, diet ga lawat ia, diet gaam waak tar ia bia na maat. 31 Ma tiga pris ga hanahaan mon ta iakano ngaas. Ma bia ga nas no tunatuna, ga sakiit ia tano mes na palpal. 32 Ma tiga tultulai na lotu tano huna ta Lewi ga gil hua mah. Ing bia ga hanuat ta iakano sibaan ma ga nas ia, io, ga sakiit mah ia tano mes na palpal. 33 Senbia tiga Samaria ga hanan haan gaam hanuat taar tano tunatuna. Ma bia ga nas ia ga marsei ia. 34 Ga haan tupas ia, gaam ulei timaan ira nuna manua. Io, ga bul haut no tunatuna tano nuna donki at ma ga lam tar ia tiga hala na hasira, gaam balaurei ia. 35 Ma tano bung ma namur no Samaria ga kap lah airua kinewa ma ga tar dir tano tena harbalaurai tano hala na hasira. Ma ga tangai tana bia, ‘U na balaurei ia ma ing ni tapukus balin, iau ni ma balu pukus a num ta kinewa ing u ta banot nuna ta sunupi manei.’
36 “Io, siga ta kaiken ra aitul ing u lik bia a hinsakana iakan ra tunatuna nong ira tena kikinau diet ga bu ia?”
37 Ma no keskes ta ira warkurai ta Moses ga tangai, “Nong ga marsei ia.”
Ma Iesu ga tangai, “U na haan ma u na gil mah hua.”
Maria ga pilak no bilai
38 Ma bia Iesu ma ira nuna bulu na hausur diet ga hanan haan na ngaas, diet ga hanuat taar tiga taman. Ma tiga hahina no hinsana Mata ga kiskis haan kaia ma ga balak lah ia tano ngasiana. 39 Ma a mon tiga sahina, no hinsana Maria. Ma Maria ga kis taar ta ira kaki Iesu gaam hanhadadei ira nuna nianga. 40 Senbia Mata ga manga lik ira pinapalim pai tagurei baa, hua ga hanuat taar tana ma ga tiri ia bia, “Watong, pau manga lik bia no sahigu i ta haan talur iau ma bia iau sen mon ni gil ira pinapalim? Tangai tana bia na harahut iau!”
41-42 Ma no Watong ga tangai tana, “Mata, Mata, u ngarngarau uta ira haleng na linga, ma tiga linga sen mon di supi ia. Maria i ta pilak no bilai ma pa da kap sasei ia tana.”