9
Iesu ga tulei ira nuna bulu na hausur
(Matiu 10.9-15; Mak 6.8-11)
Bia Iesu ga tatau hulungai ira sangahul ma irua na bulu na hausur, ga tar no dadas ta diet bia diet na warkurai ta ira sakana tanua ma ta ira kaba minaset, ing diet naga tulei hasur sasei ira sakana tanua ma diet naga kap sasei ira mangana minaset. Ga tulei diet bia diet na harpir utano matanitu ta Kalou ma bia diet na halangalanga ira ina minaset. Ga tangai ta diet bia, “Pa muat na kap ta linga tano numuat hinahaan. Waak ra buka, raat, nian, bia kinewa. Ma waak muat kapkap ta harkios. Ma bia muat laka taar tiga hala, muat na kis taar kaia tuk taar bia muat na haan talur iakanong ra taman. Ma bia pa di balak lah muat tiga taman, io, bia muat hanan laah talur iakanong ra taman muat na hatidir sasei ira kamkabus ta ira kaki muat. Muat na gil hua waing na hakilang diet tano sakana magingin diet gil tar ia ta muat.”
Io, diet ga haan laah ma diet ga hanahaan harbasiai ta ira tamtaman. Diet ga warawai ma no tahut na hinhinawas ma diet ga halangalanga ira mataniabar ta ira sibaan bakut.
Herot ga nguangua ta Iesu
(Matiu 14.1-2; Mak 6.14-16)
Ma Herot no tamat na tena warkurai ga hadadei uta kaiken ra linga, ma ga manga nguangua kanong aring mataniabar diet ga tangtangai bia Ioanes gata taman tut sukun no minaat. Ma aring mes diet ga tangtangai bia Elaija gata hapuasa. Ma aring diet ga tangtangai bia tiga poropet manaluai sakit gata lon balin. Senbia Herot ga tangai, “Iau ga dako Ioanes. Siga balin iakan iau hadadei ira nianga utana?” Io, ga walar bia na nas Iesu.
Iesu ga tabar ira liman na arip
(Matiu 14.13-21; Mak 6.32-44; Ioanes 6.5-13)
10 Bia ira apostolo diet ga tapukus, diet ga hasasei Iesu uta ira pinapalim diet gata gil. Ma Iesu ga lam lah diet ma diet ga tikai ma ia, diet sena mon, ukaia tiga taman di ga kilam ia bia Betsaida. 11 Iasen, bia no tamat na mataniabar diet ga ser lah utano nuna hinahaan, diet gaam mur ia. Ga balak lah diet ma ga iangianga ta diet utano matanitu ta Kalou, ma ga halangalanga diet ing diet ga supi tikai bia na halon diet.
12 Ga matmatarahien tuai um ma ira sangahul ma irua diet ga haan tupas Iesu ma diet ga tangai tana bia, “Tulei sasei kaiken ra haleng na mataniabar bia diet naga haan ukaia ta ira taman huteta kanong dahat kis taar kai ra hanua bia. Diet naga kap nian ma ira sibaan wara ninahon.”
13 Io, Iesu ga balu diet, “Muat at, muat na tabar diet.”
Ma diet ga balu ia, “A liman na sibana beret ma airua kirip mon ken mehet bul tar. Da haan daga kul nian balin uta ken ra tamat na mataniabar?” 14 Diet ga tangai hua kanong a liman na arip na tunana kaikek diet ga kis taar.
Senbia Iesu ga tangai ta ira nuna bulu na hausur, “Muat hakisi diet a limliman sangahul ta ira mataniabar.” 15 Io, ira bulu na hausur diet ga gil hua ma ira mataniabar bakut diet ga kis napu. 16 Iesu ga kap ira liman na sibana beret ma ira airua kirip, ga tadeng uram ra mawai, ma gaam sasaring uta ira nian. Ga bingit ira beret gaam tar tikanei ma ira kirip ta ira bulu na hausur, ma diet gaam palau ira mataniabar. 17 Diet bakut diet ga iaan diet gaam honga. Ma ira bulu na hausur diet ga sang hahung ra sangahul ma irua na kalot ma ira sibana nian ing diet ga ien sibaan.
Pita ga tangai hapuasnei bia Iesu ia no Mesaia
(Matiu 16.13-16; Mak 8.27-29)
18 Tiga pakaan Iesu ga saasaring kumaan ma ira nuna bulu na hausur sen mon tikai ma ia. Ma ga tiri diet bia, “Kaikek ra tamat na mataniabar diet la tangtangai bia iau siga?”
19 Diet ga balu ia bia, “Aring diet tangai bia Ioanes no tena bapitaiso, ma aring diet tangai bia no poropet Elaija, ma aring a mah diet tangai bia ta tikai ta ira mes na poropet manaluai sakit i ta lon balin.”
20 Io, ga tiri diet, “Ma muat, muat tangai bia iau siga?”
Io, Pita ga balu ia, “Uga no Mesaia* at gar ta Kalou.”
21 Senbia Iesu ga hatumarang hadadas diet bia waak diet hasasei ta tikai ta iakan.
U na pusak no num kabai
(Matiu 16.21-28; Mak 8.31—9.1)
22 Io, Iesu ga tangai, “Nong a Tunatuna Ia na kilinganei ra haleng na tinirih. Ma ira tamat, ira tamat na pris, ma ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses diet na harhus sei ia ma da bu bing ia. Senbia tano aitul a bung namur Kalou na hatut habal ia.”
23 Io, ga tangai ta diet bakut, “Ing bia u wara murmur iau, na maat ira num nemnem ta iakan ra ula hanua. Ira kaba bungbung u na pusak no num kabai ma u na mur iau. 24 Iau tangai hua kanong siga nong i manga lilik utano nuna nilon, pa na hatur kahai no nuna nilon tutuna. Senbia siga nong i waak sei no nuna nilon panei iau, na hatur kahai um no nuna nilon tutuna. 25 Ma na hatahutnei tikai hoeh, bia na tinanei iakan ra ula hanua bakut senbia na waak sei no nuna tutun na nilon naga haan talur ia? 26 Bia ta tikai i harhus sei iau ma ira nugu nianga, io, namur Nong a Tunatuna Ia na harhus sei mah ia ing na hanuat ma no minamarina tikai ma no minamar tano nuna Tata ma ira halhaliana angelo. 27 Muat hadoda baa! Aring ta muat kaiken muat tur taar pa muat na maat tuk taar bia muat na nas no matanitu ta Kalou.”
Iesu ga kikios
(Matiu 17.1-8; Mak 9.2-8)
28 Ga huteta bia na liman ma itul a bung namur ta iakan ra nianga ma Iesu ga lam Pita, Ioanes, ma ne Jemes tikai ma ia. Ma dal ga haan uram tiga uladih wara sinsaring. 29 Ma bia ga saasaring no matmataan tana ga kikios ma ira nuna maal ga pilpilakas hoing ra hila. 30 Ma kaikek a mon airua tunatuna dir ga worwor ma ia, ne Moses ma Elaija. 31 Dir ga hanuat ma ra tamat na minamar ma dal ga worwor ma Iesu utano nuna hinahaan talur iakan ra ula hanua nong ga huteta bia na gil ia aram Ierusalem haruat ma no nemnem ta Kalou. 32 Pita ma ira airua talaina dal ga manga sumsumela. Senbia ing dal ga pada dal gaam nas no minamarina ma ira irua tunatuna mah ing dir ga tur tikai taar ma ia. 33 Ma bia ira airua tunatuna dir ga wara hanan talur Iesu, io, Pita ga tangai tana bia, “Nugu Watong, i bilai ing mital kis kai. I tahut bia mital na gil ta itul a palpalih, a num tikai, tikai ta Moses ma tikai mah ta Elaija.” Pita pa ga nunurei bia asa kaiken ga tangtangai.
34 Ma bia ga iangianga a baa, a baakut ga hanuat gaam pulus dal ma dal ga burut ing no baakut ga burung dal. 35 Ma ra ingana tikai ga ianga huat narako tano baakut gaam tangai bia, “No Natigu iakan nong iau ta pilak ia. Mutal na hadadei ia!” 36 Ma bia ira nianga gata pataam, dal ga nanaas ma Iesu sena um. Ma ira aitul a bulu na hausur pa dal ga hasasei tikai ta iakanong ra pakana bung ta ira linga dal gata nas.
Iesu ga hasur sasei tiga sakana tanua tano bulu
(Matiu 17.14-18, 22-23; Mak 9.14-27)
37 Tano bung manamur, bia dal ga hansur maram ra uladih, a tamat na mataniabar ga harusa ma Iesu. 38 Ma tiga tunatuna nalamin ta ira mataniabar ga tatau bia, “Tena hausur, maris, iau saring uga bia u na nas baa no natigu kanong tiga kapawena natigu mon! 39 A sakana tanua i la bubu ia ma i la kupkup mismisien. I la puluanei ia napu ma ra bua i la suursuur tano hana. I la manga hagawai ia ma pa na suur laah gasien. 40 Iau ga saring ira num bulu na hausur bia diet na hasur sei ia senbia pa diet ga tale.”
41 Iesu ga babalu bia, “Muat ira sakana mataniabar ma katin, pa muat nurnur wara biha? Maris! Pa iau na kis lawas tikai ma muat kai napu wara harharahut muat ing muat naga nurnur. Io, lam no natim ukai.”
42 Ma bia no bulu ga hanhanuat, no sakana tanua ga sei ia tano pisa, hua no bulu gaam dedar sakasaka hoing tikai i ngokngok. Iasen Iesu ga bor no sakana tanua gaam halangalanga no bulu ma ga tar sei habal ia tano nuna tata. 43 Ma diet bakut diet ga karup tano tamat na dadas ta Kalou.
No kinarup ta ira mataniabar ga hanahaan baa uta ira mangana linga Iesu ga gil ma Iesu ga tangai ta ira nuna bulu na hausur hoken: 44 “Muat hadadei timaan ken iau wara tangtangai ta muat. Da tar sei Nong a Tunatuna Ia ta ira lima diet ira tunatuna.” 45 Senbia pa diet ga palai ta iakan ra nianga. Ga kis mun ta diet hua pa diet gaam nunurei kilam ia. Ma diet ga burburut bia diet na tiri ia utana.
Siga i tamat sakit?
(Matiu 18.1-5; Mak 9.33-40)
46 Ira bulu na hausur diet ga harhargau bia siga ta diet i tamat. 47 Ma Iesu ga nunurei ira nudiet lilik hua gaam lam lah tiga nat na bulu ma ga hatur ia huteta tana. 48 Io, ga tangai ta diet, “Ing bia siga tikai i balak lah iakan ra nat na bulu kanong i nunurei bia iau nem hua, io, i balak lah mah iau. Ma bia siga i balak lah iau, i balak lah mah nong ga tulei iau ukai. Io, siga nong i gona nalamin ta muat bakut, ia no tamat sakit.”
49 Ma Ioanes ga tangai bia, “Nugu Watong, mehet ga nas tiga tunatuna ga hasur sei ira sakana tanua ma no hinsaam. Ma mehet ga tigal ia kanong pai la murmur dahat.”
50 Senbia Iesu ga tangai tana bia, “Waak muat tingtigal ia kanong bia tikai pai mola ta muat, a tura muat ia.”
Ira Samaria diet ga mola sei Iesu
51 Bia ga huthuteta no pakana bung bia Kalou na kap haut lah ia uram ra mawai, Iesu ga bul hadadas no nuna lilik bia na haan uram Ierusalem ma gaam tur lah wara hinahaan. 52 Ma ga tulei hanaluai aring tunatuna na kap nianga. Ma diet ga laka tiga taman gar na Samaria wara tinagura uta Iesu. 53 Senbia ira mataniabar makaia pa diet ga haut lah ia, kanong diet ga nunurei bia ga hanahaan uram Ierusalem. 54 Ing Jemes ma Ioanes ira irua bulu na hausur dir ga nas hua, dir ga tiri bia, “Watong, hoeh, u nem bia mamir na tau hasur ra iaah maram ra mawai naga tun diet?” 55 Senbia Iesu ga talinganei dir ma ga ngaluanei dir. 56 Io, diet ga haan taar tiga mes na taman.
Bia tikai i nem bia na mur Iesu, na waak sasei ira linga bakut
(Matiu 8.19-22)
57 Ma bia diet ga hanahaan na ngaas, tikai ga tangai ta Iesu bia, “Iau na mur uga ta ira kaba sibaan bakut ing u na hanahaan kaia.”
58 Iesu ga balu ia bia, “Ira paap roka, a nudiet mon munmun, ma ira maan aram ra mahua, a nudiet mon pewas. Senbia Nong a Tunatuna Ia, taia ta ngasiana tus bia na sangeh kaia.”
59 Ma Iesu ga tangai ta nong tiga tunatuna bia, “U na mur iau.”
Senbia ga balu ia bia, “Watong, u na haut sei baa iau bia iau na haan, iau naga bus no nugu tata.”
60 Iesu ga tangai tana bia, “U na waak tar ira minaat bia diet na gil ira linga ing a mon minaat tanai. Senbia u na haan ma u na harpir utano matanitu ta Kalou.”
61 Ma nong mah tikai ga tangai bia, “Watong, iau na mur uga, senbia u na haut sasei baa iau bia iau na tapukus iau naga nas tar baa ira hinsakagu.”
62 Iesu ga tangai tana bia, “Nong i wara murmur iau ma i ta talingan tapukus, pai haruat utano matanitu ta Kalou.”
* 9:20 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.