8
No tena sinso
(Matiu 13.2-23; Mak 4.1-20)
1-2 Namur ta iakan, Iesu ga hanahaan hurlabit ta ira tamtaman gaam harharpir utano tahut na hinhinawas tano matanitu ta Kalou. Ma ira sangahul ma irua diet ga tiktikai ma ia ma aring hahina mah. Kaikek ra hahina, nong Iesu gata hasur sasei ira sakana tanua ta diet ma gata halangalanga diet ta ira mangana minaset. Maria tikai ta diet nong di ga kilam ia bia Magadalen. * Ma ia nong a len ma irua na sakana tanua diet ga suur laah tana. Ma nong tikai, ne Joana, no hahina ta nong ga warkurai taar tano hala ta Herot, no hinsana ne Kusa. Susana tikai ma diet ma ra haleng na mesa mah. Ma kaiken ra hahina, ma ira nudiet tabarikik at, diet ga banbanot ira sunupi ta Iesu ma ira nuna bulu na hausur.
Ma a tamat na mataniabar diet ga hananhuat tupas Iesu makaia ta ira tamtaman ma Iesu ga tangai iakan ra nianga harharuat: “Tiga tena sinso ga haan bia na so ira nuna pat na dahai. Ma bia ga seisei harbasianei ira pat na dahai, aring diet ga puka taar tano ngaas ma di ga papaas naliu tanai ma ira maan diet ga pupunga huat diet ga me ien bakut sasei. Aring pat na dahai diet ga puka taar ra ula hathat. Ma ing diet ga kubur, diet ga maranga kanong a mamasina no pisa. Ma aring pat na dahai mah diet ga puka taar nalamin ta ira kuikui ma ira kuikui ga lul burung diet. Ma aring diet ga puka taar ta ira bilai na pisa ma diet ga huai a marmar na hunue diet.” Ma ing ga tangai tar hoken, ga tatau naliu bia, “Ing bia u hadadei kilam kaiken ra nianga, u na taram.”
Ira nuna bulu na hausur diet ga tiri Iesu bia hoeh no kukuraina iakan ra nianga harharuat. 10 Ga tangai ta diet, “Iau ta hapuasnei no matanitu ta Kalou ta muat. Ga susuhai naluai, senbia iau ta hapalainei um ia ta muat. Senbia ta diet ira mesa iau ianga ma ra nianga harharuat. Io hua,
‘diet na nasnas
senbia pa diet na nas kilam.
Diet na hanhadadei
senbia pa diet na hadadei kilam.’
11 “Io, no kukuraina tano nianga harharuat hoken: ira pat na dahai no nianga ta Kalou. 12 Ira mataniabar ing diet ta hadadei, diet haruat ma ira pat na dahai ing i puka taar tano ngaas. Ma Satan i hanuat ma i ma kap sasei no nianga ta ira bala diet bia pa diet na nurnur ma Kalou kaba gi halon diet. 13 Ma ira pat na dahai tano ula hathat i haruat ma ira mataniabar ing diet hadadei lah no nianga ma diet kap ia ma ra gungunuama, iasen no nianga pai hansur. Diet nurnur taar baa, ma ing ira harwalaam i haan tupas diet, diet puka laah. 14 Ma ira pat na dahai ing diet puka taar nalamin ta ira kuikui diet haruat ma ira mataniabar ing diet hadadei no nianga, ma namur a nginarau ma ra lilik na watong ma ra gungunuama bia i burung diet ma pa diet tahuat timaan. 15 Senbia ira pat na dahai ing ga puka taar tano bilai na pisa i haruat ma ira mataniabar ing i bilai ira bala diet. Diet hadadei no nianga ma ra tutuna ma diet lik kahai ia bia pa na panim laah. Diet tur dadas ma diet tahuat timaan.
Tiga laam manapu tiga kas
16 “Taia tikai na halulunga tiga laam ma na suhai ia bia na bul ia manapu tiga suuh. Taia. Na bul at no laam tano nuna tuntunur bia diet ing diet laka diet na nas no murarang tana. 17 Hua ia mon, bia ta sa i kis mun taar na hanuat puasa namur. Ma bia asa i pupulus taar na hanuat palai namur ma muat na nunurei. 18 Io hua, muat na lilik timaan uta ira numuat hanhadoda. Siga nong i palai ta ira nugu nianga, Kalou na manga hapalainei tar tana. Ma siga nong tada palai kana tana, Kalou na kap sasei bakut at tana tikai ma ira linga ing ga lik bia i palai taar tanai.”
Iesu ga hapuasnei ira hinsakana
(Matiu 12.46-50; Mak 3.31-35)
19 No puasi Iesu ma ira tasina diet ga hanuat wara nasnas ia senbia pa diet ga tale bia diet na hanuat huteta tana kanong a tamat na mataniabar. 20 Ma di ga hasasei ia bia, “No pawasim ma ira tasim ken diet tur taar nataman, ma diet nem bia diet na nas uga.”
21 Ma ga tangai ta diet bia, “No pawasigu ma ira tasigu ing diet hadadei ira nianga ta Kalou ma diet mur haruatanei.”
Iesu ga tigal no tamat na dadaip
(Matiu 8.23-27; Mak 4.36-41)
22 Tiga bung Iesu ga kawaas tiga mon, ia ma ira nuna bulu na hausur, gaam tangai ta diet bia, “Dahat na haan kutus uram tiga palpal tano taah kis.” 23 Ma bia diet ga hilhilau haan, Iesu ga sua. Ma tiga tamat na dadaip ga hanuat taar ta diet tano taah kis, ma ira pakananah ga taktakap burung diet, ma no mon ga wara morung tikai ma diet.
24 Ma ira nuna bulu na hausur diet ga hangun ia, diet gaam tangai bia, “Watong, numehet Watong, dahat wara mormorung.”
Io, Iesu ga taman tut gaam tigal no dadaip ma ira tamat na pakananah. Io, no dadaip ga pataam ma no taah kis ga malila. 25 Ma ga tangai ta diet bia, “Aha ira numuat nurnur?”
Diet ga karup ma ra bunurut diet gaam tangtangai nalamin ta diet bia, “Siga iakan? I kurei no dadaip ma ira pakananah mah, ma dir taram ia!”
Iesu ga tulei hasur sei ira sakana tanua taar ta ira borei
(Matiu 8.28-34; Mak 5.1-20)
26 Diet ga hanuat taar tano hanua nudiet ira Gerasen, nong i la kis taar tiga mes na palpal tano taah kis tano hanua Galili. 27 Bia ga karuas sot u nawana, tiga tunatuna makaia tano taman huteta ga harusa ia. Ira sakana tanua diet ga sasahai tana ma bai at um gaba tabuna sulu. Pa git kiskis tiga hala senbia git susua ta ira matana haat na bul minaat. 28 Ing ga nas lah Iesu, ga manga kukula gaam puka taar napu manaluai tana gaam tangai naliu bia, “Iesu, Nati Kalou Nong i Naliu Sakit, waak u kas na gil iau! Iau saring uga bia pau na gil hangungut iau.” 29 Ga tangai hua kanong Iesu gata tangai hadadas tano sakana tanua bia na suur talur no tunatuna. Ma no burena hoken. Haleng na pakana bung no sakana tanua git bubu ia. Di ga kumkubus kahai ira airua limana ma ira airua kakina ma ra dadas na hinau sakit ma di git manmona bat ia. Senbia git raprapat at ira hinau ma no sakana tanua git duan ia bia na hilau taar ta ira sibaan i mumuau.
30 Io, Iesu ga tiri ia bia, “Siga no hinsaam?”
Ga balu ia bia, “Arip na Arip,” kanong a haleng ira sakana tanua diet gata sasahai tana. 31 Ma diet ga ianga marmaris taar ta Iesu bia pa na tar ta dadas na nianga ta diet bia diet na haan tano Lamlamana Lulur.
32 Ma haleng na borei diet ga ianiaan kaia tano gagena uladih huteta. Ma ira sakana tanua diet ga ianga marmaris ta Iesu bia na haut sasei diet, diet naga sasahai ta ira borei. 33 Io, ira sakana tanua diet ga suur talur no tunatuna ma diet ga sasahai balik ta ira borei. Ma ira borei bakut diet ga hilau suur tano kalkaltiring, diet gaam konga tano tamat na taah kis. 34 Ma bia ira tena balaura borei diet ga nas hua, diet ga hilau laah, diet gaam hasahesa kaia tano taman ma ta ira sibaan mah huteta. 35 Io, ira mataniabar diet ga haan wara nasnas no linga gata hanuat. Bia diet ga haan tupas Iesu diet ga nas lah no tunatuna nong ira sakana tanua diet gata suur laah tana. Ma ga kis taar huteta ta ira kaki Iesu. Gata sigasigam taar ma no nuna lilik mah gata palai. Ma diet ga burut. 36 Diet ing diet gata nas iakanong ra linga diet ga hasasei ira mataniabar bia Iesu ga halangalanga iakanong ra tunatuna hoeh nong ira sakana tanua diet ga sasahai baa tana. 37 Io, ira mataniabar bakut ta ira sibaan nudiet ira Gerasen diet ga saring Iesu bia na haan talur diet kanong a tamat na ramramin gata kap diet. Io, ga kawaas balin tano mon gaam haan laah.
38 Ma no tunatuna nong ira sakana tanua diet gata suur laah tana ga ianga marmaris ta Iesu bia na tiktikai ma ia senbia Iesu ga tulei sei ia, ma ga tangai tana bia, 39 “Tapukus taar tano num hala ma u na hasahesa utano tamat na linga hoeh Kalou i ta gil tar ia taam.” Io, no tunatuna ga haan laah gaam hasahesa hanahaan tano taman bakut bia a tamat na linga hoeh Iesu gata gil tar tana.
No nati Jairos ma no hahina nong ga sigirei Iesu
(Matiu 9.18-26; Mak 5.22-43)
40 Ma ing Iesu ga tapukus tar baal ta nong tiga palpala taah, a tamat na mataniabar diet ga harusa lah ia ma ra gungunuama kanong diet ga nunurei bia na hanuat. 41 Io, tiga tunatuna no hinsana Jairos ga hanuat. Ia tiga watong nong ga harbalaurai taar tiga hala na lotu nudiet ira Iudeia. Ga me puka taar manaluai ta ira kaki Iesu ma ga ianga marmaris tana bia na haan uram tano nuna hala. 42 Ga sasaring hua kanong ga mon tiga nat na natina hinasik nong a sangahul ma irua ira nuna tinahon. Ma no hinasik ga wara minminaat.
Ma bia Iesu ga hanahaan na ngaas, no tamat na mataniabar diet ga hartaguniguni mur ia. 43 Ma ga mon tiga hahina kaia nong ira gapina pa ga sangeh wara saal ta ira sangahul ma irua na tinahon ma taia tikai ga tale bia na halangalanga ia. 44 Ga hanuat manamur ta Iesu gaam sigirei no ngusuna no nuna sigasigam, ma kaikek at no gaap ga mamasa. 45 Iesu ga tiri bia, “Siga i sigirei iau?”
Bia diet bakut diet ga harhus tana, Pita ga tangai bia, “Watong, no tamat na mataniabar diet harsibitsibit, ma diet hartaguniguni taar taam.”
46 Senbia Iesu ga tangai bia, “Iau nunurei bia tikai i ta sigirei iau kanong iau hamaan bia a mon dadas i ta suur laah tagu.” 47 Ma bia no hahina ga nunurei bia pa ga tale bia na mun, ga dedar huat ma gaam me puka manaluai ta ira kaki Iesu. Ma ga hasahesa palai ra matmataan ta ira mataniabar bakut bia wara biha ka gaam sigirei ia. Ga hasasei mah diet bia ga langalanga gasien hoeh. 48 Io, Iesu ga tangai tana bia, “Natigu, no num nurnur i ta halon uga. U na haan ma ra malum.”
49 Ma bia Iesu ga iangianga a baa, tiga tunatuna ga hanuat maram tano hala ta Jairos gaam tangai bia, “No natim i ta maat. Waak baa u balbalaan ma no Tena Hausur.”
50 Iasen bia Iesu ga hadadei iakan ga tangai ta Jairos bia, “Waak u burburut. U na nurnur sena mon ma na langalanga.”
51 Ma bia ga hanuat tano hala ta Jairos, pa ga haut lah tari bia diet na laka tikai ma ia, senbia Pita sena mon, Ioanes ma Jemes tikai ma no nuna tata ma no pawasina no hinasik. 52 Ira mataniabar diet ga susuah no hinasik senbia Iesu ga tangai bia, “Waak muat ra sunuah. No hinasik pai maat. I sua mon.”
53 Diet ga kurus balik ma diet ga hasakit tana kanong diet ga nunurei tar bia gata maat. 54 Senbia ga palim no limana no hinasik gaam tatau ia, “Hinasik, tut naliu!” 55 Io, ga lon balin ma kaikek at ga taman tut. Ma Iesu ga tangai ta diet bia diet na tar ta linga tana naga ien. 56 No tata ma no pawasina no hinasik dir ga karup senbia Iesu ga hatumarang dir bia waak dir hasasei tikai ta kaiken ra linga.
* 8:1-2 Di ga kilam ia hua kanong ia maram Magadala.