7
No tamat na nurnur tano umri
(Matiu 8.5-13)
Ing Iesu gata hapataam ira nuna nianga ta ira hanhadoda ta ira mataniabar, ga laka Kapeneam. Ma kaia, tiga tamat na umri nong i la kurei tar tiga maar na tena hinarubu, no nuna tultulai nong no tamat na umri ga manga wariru tana ga maset gaam wara minminaat. Bia no tamat na umri ga hadadei uta Iesu, io, ga tulei aring tamat gar na Iudeia ukaia ta Iesu bia diet na saring ia bia na haan wara halangalanga no tultulai. 4-5 Bia diet ga haan tupas Iesu, diet ga manga sasaring marmaris diet gaam tangai bia, “I tale bia u na harahut iakan ra tunatuna kanong i sip dahat ira Iudeia ma i ta gil no numehet hala na lotu.” Io, ga tikai laah ma diet.
Pa ga tapaka makaia ra hala ma no tamat na umri ga tulei aring ta ira talaina ukai ta Iesu ma ra nianga hoken: “No Watong, waak um u hatataas uga. Maris, pa iau manga haut bia u na haan laka tano nugu hala kanong u tamat tagu. Ma hua mah kaikek pa iau gi hanuat ukai taam. Senbia u na tangai num ta nianga ma no nugu tultulai na langalanga. Iau tangai hua kanong iau mah, iau kis taar manapu ra warkurai. Ma na tulei ta tikai bia na gil haruatanei ira nuna nemnem. Hoing mah iau. Aring mes diet la kurei tar iau, ma iau la kurei tar tiga kaba tena hinarubu. Iau tangai ta tikai bia, ‘Haan,’ io, na haan. Iau tangai ta tiga mes bia, ‘Mai,’ io, na hanuat. Ma iau tangai tano nugu tultulai, ‘Gil kan,’ ma na gil ia.”
Ma bia Iesu ga hadadei kaiken ra nianga tano tamat na umri, ga karup tanai. Ga talinganei ira mataniabar ing diet ga murmur hani ia gaam tangai, “Iau tangai ta muat, pa iau ga nas tikai nalamin kai Israel ing i dadas no nuna nurnur hoing iakan.” 10 Ma ing bia kaiken ra tunatuna ing no tamat na umri ga tulei diet, diet ga tapukus taar tano hala, io, diet ga me nas tupas no tultulai ma gata langalanga um.
Iesu ga halon no kapawena bulu tano makosa
11 Namur dahina, ma Iesu ga haan ukaia tiga taman di ga kilam ia bia Nain. Ma ira nuna bulu na hausur ma a tamat na mataniabar diet ga tikai ma ia. 12 Bia ga huteta bia na laka tano matanangas tano taman, io, aring diet ga kapkap hasur tiga minaat. A kapawena bulu ia tano pawasina, ma a makosa no pawasina. Ma a tamat na mataniabar diet ga tikai ma iakano hahina. 13 Ma bia no Watong ga nas no hahina ga manga marsei ia gaam tangai tana bia, “Waak u susuah.”
14 Io, Iesu ga haan taar ta diet, gaam sigirei no suuh nong di ga kapkap hani no minaat tana. Ma ing diet ga kapkap hani ia, diet ga tur kis. Ma Iesu ga tangai tano marawana, “Iau tangai taam, u na taman tut!” 15 Io, nong ga maat ga kis tutur, gaam tur lah bia na ianga. Ma Iesu ga tar sei habal ia tano pawasina.
16 Ma a tamat na urur ga kis ta diet ma diet ga pirpirlat Kalou hoken: “Tiga tamat na poropet i ta hanuat nalamin ta dahat!” Ma diet ga tangtangai mah bia, “Kalou i ta hanuat wara tahtaho ira nuna mataniabar!” 17 Ma iakan ra hinhinawas ta Iesu ga haan harbasiai bakut Iudeia ma ira tamtaman luhutanei ia.
Iesu ga pirlat Ioanes
(Matiu 11.2-19)
18-19 Io, ma ira bulu na hausur ta Ioanes diet ga hinawasei ia uta ken ra linga bakut. Ma Ioanes ga tatau airua ta diet gaam tulei dir ukaia tano Watong bia dir na tiri hoken: “Uga nong mehet la kiskis kahai ia bia na hanuat, bia mehet na kis kahai baa tiga mesa?”
20 Bia ira airua tunatuna dir ga haan tupas Iesu dir ga tangai bia, “Ioanes no tena bapitaiso i tulei mamir wara tirtiri uga bia, uga nong mehet la kiskis kahai ia bia na hanuat, bia mehet na kis kahai baa tiga mesa?”
21 Ta iakanong ra pakana bung at Iesu ga halangalanga a haleng ing diet ga sam ra mangana minaset ma diet ing ira sakana tanua diet ga sasahai ta diet. Ga halangalanga mah ira pula ma diet ga nanaas balin. 22 Io, ga balu ira airua tultulai ta Ioanes gaam tangai bia, “Mamur na tapukus, mamur na hasasei ne Ioanes ing mamur ta hadadei ma ing mamur ta nas, bia ira pula diet nanaas, ira pengpeng diet hanahaan, diet ing diet sam lepra, diet langalanga, ira talingaro diet hadoda, ira minaat diet lon balin, ma no nianga na harpir utano tahut na hinhinawas i haan tupas ira maris. 23 Diet daan ing pai airua ira nudiet lilik utagu.”
24 Bia ira airua tultulai ta Ioanes dir gata haan laah, Iesu ga hasasei no tamat na mataniabar uta ne Ioanes hoken: “Ing muat ga haan uram ta Ioanes ram ra hanua bia, muat ga lik bia muat na nas sa? Muat ga nunurei bia a mangana tunatuna sa ia. Ia pai la kikios lilik hoing ra tingari ing i la iohioh hurlabit tano dadaip. 25 Ma bia muat ga haan wara nasnas ia muat ga nunurei tar bia pai la singsigam ta bilai na sigasigam. Taia. Kaikek ra tunatuna ing diet la singsigam ira maal ing ira matana i tamat ma diet tale mah bia diet na kul ira bilai na linga sakit, diet la kiskis ta ira hala na watong. 26-27 Sen ing bia muat ga haan wara nasnas ia, muat ga palai bia muat na nas tiga poropet. I tutuna. Senbia i tamat mah ta ira poropet, kanong ia mon, ing di ga pakat ira nianga ta Kalou utana, i tangai hoken,
‘Iau na tulei no nugu tena kap nianga manaluai tano num hinanuat,
nong na tagurei no num ngaas.’
28 “Iau tangai ta muat, Ioanes i tamat ta ira tunatuna bakut ing diet ga lon ta iakan ra ula hanua. Senbia siga tikai ta muat i manga hansiksik narako tano matanitu ta Kalou i tamat ta Ioanes.”
29 Bia ira mataniabar ma ira tena kap takis mah, diet ga hadadei iakan ra nianga diet ga lik bia ira linga Kalou i gil i takodas. Ma diet ga lik hua kanong diet gata kap no bapitaiso ta Ioanes. 30 Senbia ira Parasi ma ira tena mintota ta ira warkurai ta Moses diet ga mola sei ira linga ing Kalou ga pingit wara uta diet. Ma diet ga gil hua kanong pa diet ga kap no bapitaiso ta Ioanes.
31 Ma Iesu ga tangai mah hoken: “Bia iau na ianga harharuat uta ira tunatuna katin ena tangai hoeh? A mangana tunatuna sa diet? Io, ena hasasei muat. 32 Diet hoing ira nat na bulu ing diet nem bia ira mes na mur diet. Diet kis hulungai tiga sibaan ma diet hartawi harbasiai ta diet hoken,
‘Mehet ting no kudu senbia pa muat mangata;
Mehet rudu marmaris senbia pa muat suah.’
33 Hokaikek a mon pa muat ga guama mah ta Ioanes. Bia Ioanes no tena bapitaiso ga hanuat, ga hahal ma pa ga mamai ta wain. Ma muat ga tangai hagawai ia bia, ‘A sakana tanua i sasahai tana.’ 34 Ma bia Nong a Tunatuna Ia ga hanuat, ga ianiaan ma ga mama wain. Ma diet ga tangai tana bia, ‘A kas nian ma a tena minminom ia. Ma a hinsaka diet ira tena kap takis ma ira mes na sakana tunatuna.’ ” 35 Io, Iesu ga tangai balin bia, “Diet tangai hua senbia iau tangai bia ira tena mintota diet na haminis bia no mintota ta Kalou i takodas.”
Tiga sakana hahina ga hurangai bus Iesu ma ra waiwai
36 Tikai ta ira Parasi ga saring Iesu bia dir na iaan tikai. Io, ga haan uram tano hala tano Parasi gaam kis tano suuh na nian. 37 Ma tiga hahina ta iakanong ra taman, no nuna nilon ga sakena. Ing ga ser lah bia Iesu ga ianiaan aram narako tano hala tano Parasi, ga kap hahuat tiga mangana bilai na gapgopai di ga gil ia ma ra haat di kilam ma alabasta. Ma narako tana aring waiwai wara salsalaap. 38 Ma ga tur manamur ta ira kaki Iesu gaam susuah, ma ira palona matana ga hasulut ira kakina. Ga salaap ira kaki Iesu ma ira hina gaam lusung dir ma ga bul no waiwai ta dir.
39 No Parasi nong ga saring Iesu wara nian ga nas iakan gaam lik hoken: “Bia iakan ra tunatuna a poropet ia, gaar nunurei bia siga i singsigirei ia ma a mangana hahina sa ia. Gaar nunurei bia a tena sakena ia.”
40 Ma Iesu ga tangai tana bia, “Saimon, iau sip bia ena hasasei uga tiga linga.”
Io, ga tangai bia, “Hasasei iau, Tena Hausur.”
41 Iesu ga tangai hoken: “Airua tunatuna a nudir mon ngasa tiga tunatuna. Tikai ga kap lah ra tamat na kinewa sakit, ma nong tikai, a dahina mon. 42 Taia tikai ta dir ga tale bia na balu pukus. Hua, no tunatuna gaam lik luban sasei dir bia pa dir na balu. Io, siga ta dir na manga sip ia?”
43 Saimon ga babalu bia, “Iau lik bia nong no nuna tamat ga lik luban sei ia bia pa na balu pukus ira haleng na kinewa.”
Iesu ga tangai, “No num binabalu i takodas.” 44 Io, ga talinganei no hahina gaam tangai ta Saimon bia, “U nas tar iakan ra hahina? Iau laka kai tano num hala ma pau tar ta taah wara gisgis ira kakigu. Senbia ia i hasulut ira kakigu ma ira palona matana ma i salaap ma ira hina. 45 Pau gawanei lah iau, senbia tur lah tano pakana bung iau laka, iakan ra hahina pai sangeh wara luslusung ira kakigu. 46 Pau bul ta wel tano waligu senbia, ia i ta salaap ira kakigu ma ra waiwai. 47 Io, iau tangai taam, ira nuna haleng na sakana magingin i ta pataam kanong i manga sip iau. Iasen, bia a dahina mon ira sakana magingin nuna tikai, ma Kalou i lik luban sei, io, iakanong ra tunatuna na sip Kalou ra dahina mon mah.”
48 Io, Iesu ga tangai tano hahina bia, “Ira num sakana magingin i ta pataam.”
49 Ma ira mes na hasira diet ga tangtangai harbasianei ta diet bia, “Siga iakan ra tunatuna nong ia at i lik luban sasei ira sakana magingin?”
50 Ma Iesu ga tangai tano hahina bia, “No num nurnur i ta halon uga. U na haan tatohun.”