16
No keskes na tultulai
Io, Iesu ga tangai ta ira nuna bulu na hausur hoken: “Tiga watong ga bul tiga tultulai wara harbalaurai ta ira nuna linga bakut. Ma namur di ga takun no tultulai bia ga hapataam ira linga ta iakano Watong. Io, ga tatau no tultulai, gaam tangai tana bia, ‘Asa iakan iau hadadei wara utaam? U na pakat hapalainei tiga hasahesa uta ira nugu linga u ga balaurei ma u na tar no hinhinawas tagu. Pau na balaurei habalin ira nugu linga.’
“Io, no tena harbalaurai ga lik habal at tana hoken: ‘Asa ing iau ni gil kaiken? No nugu tamat na hasur sasei iau tano nugu pinapalim. Pa iau dadas haruat wara kinakoh ma iau hirhir mah bia ena sasaring hoira maris. Ai! Iau palai bia asa ing ena gil! Ma tano pakana bung da kap sasei iau tano nugu pinapalim, ira mataniabar diet na haguama lah iau ta ira nudiet hala.’ Io, ga tatau ira tunatuna bakut ing diet ga mon ngasa tano nuna tamat. Ga tiri no luena bia, ‘Aisa ira num ngasa taar tano nugu tamat?’ Ga balu ia bia, ‘Tiga maar na tamat na pabona kor na wel.’ Ma no tena harbalaurai ga tangai tana, ‘Kis kai, ma u na pakat hagasiaan ia bia u na balu pukus a liman na sangahul mon. Iakanong na hasibaan no ngasa. Pau na balu bakut.’ Ma ga tiri no airua bia, ‘Aisa ira num ngasa taar tano nugu tamat?’ Ga balu ia bia, ‘Tiga arip na tamat na punpu na pat na wit.’ Ma no tena harbalaurai ga tangai tana, ‘Pakat ia bia u na balu pukus a liman ma itul na maar mon. Pau na balu bakut.’
“Ma no watong ga lat iakano tena harbalaurai nong ga bis ia, ga lat ia kanong i haminis bia a keskes ia ta iakano linga i ta gil. Io, ira mataniabar ta iakan ra ula hanua diet keskes wara gilgil ira nudiet magingin ta diet balin at. Ta ira nudiet gingilaan hua, diet manga keskes ta ira mataniabar ing diet kis ra madaraas. Ma iau tangai ta muat, i tahut bia muat na papalim ma ira numuat sakana kinewa wara lamlam ta tura muat. Ma ing bia ira numuat kinewa i ta pataam da haguama lah muat tano taman pa na pataam.
10 “Siga tikai i tutun ta ira hansik na pinapalim na tutun mah ta ira tamat. Ma siga tikai pai tutun ta ira hansik na pinapalim pa na tutun mah ta ira tamat. 11 Ing bia pa muat ga tutun wara balbalaurei ra kinewa ta iakan ra ula hanua, siga na so no nuna nurnur ta muat bia muat na tutun wara balbalaurei ira mangana kinewa tutuna? 12 Ma ing bia pa muat ga tutun wara balbalaurei ira linga gar na mesa, siga na tabar muat ma numuat ta linga at.
13 “Taia tiga tultulai i haruat wara tartaram ta ira airua watong. Na manga mola ta nong tikai ma na manga sip no mes, bia na taram nong tikai ma na malentakuanei no mes. Io, pai tale bia muat na taram ta Kalou ma ra kinewa mah.”
14 Ma ing bia ira Parasi diet ga hadadei kaiken diet ga rungurung taar ta Iesu kanong diet ga manga sip kinewa. 15 Ma Iesu ga tangai ta diet bia, “Muat at muat hatakodasnei habal muat ra matmataan ta ira mataniabar, senbia Kalou i la nunurei tar ira bala muat. Asa ing ira tunatuna diet hatamat ta ira nudiet lilik, io, i linga bia tano matmataan ta Kalou.
Ira warkurai ta Moses
(Matiu 5.18; 11.12-13; 19.9; Mak 10.11-12)
16 “Ira warkurai ta Moses ma ira pakpakat ta ira poropet diet ga warkurai tuk taar tano pakana bung ta Ioanes no tena bapitaiso. Ma tur lah ta iakano pakaan no harpir tano tahut na hinhinawas utano matanitu ta Kalou i ta hanahaan ma ira mataniabar diet walwalar ma ra dadas wara hinahaan laka. 17 Ing bia i dadas bia no mawai ma no ula hanua dir na panim laah, io, na manga dadas sakit bia tiga nat na sibaan ta ira warkurai ta Moses na panim laah. 18 Siga tikai i sei no nuna hahina ma i tolai tiga mes i ta gil sakena kanong i ta sua tikai ma tiga mesa, pai nuna ia. Ma siga tikai i tolai laah tiga hahina nong no nuna tunaan ga sei ia, io, i ta gil sakena kanong i ta sua tikai ma tiga mesa, pai nuna ia.
No watong ma Lasarus
19 “Ga mon tiga watong git singsigam ira bilai na sigasigam ing ira matana i manga tamat sakit. Ma no nuna kinkinis na watong ga manga haguama ia ta ira kaba bungbung. 20-21 Ma di git hakuban tar tiga maris, no hinsana ne Lasarus, kaia tano matanangas ta iakano watong. A ina manmanua ia ma git sipsip bia na ien ira sibana nian ing ga pukpuka laah maram tano suuh na nian tano watong. Maris! Ira paap mah diet git hanhanuat ma diet git damdam ira manuana.
22 “Io, no maris ga maat um ma ira angelo diet ga kap lah ia taar tano matmataan ta Abraham. Ma no watong ga maat mah ma di ga bus ia. 23 Ma kaia tano sibaan gar na minaat, no watong ga kap ra tamat na ngunngutaan. Ma ga nanaas hut gaam nas Abraham utapaka sakit, ma Lasarus kaia nagegan tana. 24 Io, ga tatau Abraham hoken: ‘Mama Abraham, u na marsei iau! No ngunngutaan ta iakan ra iaah i manga dadas. U na tulei Lasarus, na hasuguh no kaskas na limana tano taah madohon ma na bul ia tano kamariagu naga hamadohon ia.’
25 “Senbia Abraham ga balu ia bia, ‘Natigu, u na lik lah tano num nilon naluai bia u ga hatur kahai ira num bilai na linga ma Lasarus ira sakena. Senbia kaiken um di haiau ia, ma uga, u kap ra ngunngutaan. 26 Ma tiga mes na linga mah, Kalou i ta gil tiga tung nalamin ta dahat ma i manga hansur. Ma diet ing diet wara hinahaan makai ukatika taam, pa diet na tale. Ma pai tale bia tikai ta muat na balas makaia ukai ta mehet.’
27-28 “Ma no watong ga tangai tana, ‘Mama Abraham, u na tulei Lasarus taar tano hala tano ragu sus kanong a liman ira tasigu kaia. Iau sip bia na hatumarang diet waing pa diet na hanuat mah ukai ta iakan ra sibaan na ngunngutaan.’
29 “Ma Abraham ga tangai tana bia, ‘Diet hatur kahai ira warkurai ta Moses ma ira pakpakat ta ira poropet. Na tahut bia ira tasim diet na taram kaikek ra pakpakat.’
30 “Senbia ga tangai ta Abraham, ‘Taia, Mama Abraham! Pai haruat! Iasen bia tikai ma kaia ra minaat na haan tupas diet, diet na lilik pukus.’
31 “Ma Abraham ga tangai tana, ‘Ing bia pa diet na taram ira warkurai ta Moses ma ira pakpakat ta ira poropet, io, pai tale bia tikai nong i tut hut talur ra minaat na haragat diet ing diet naga lilik pukus.’ ”