17
U na lik luban sasei ira sakena
(Matiu 18.6-7, 21-22; Mak 9.42)
Io, Iesu ga tangai ta ira nuna bulu na hausur hoken: “Tutun sakit, aring linga na hanuat ing aring mataniabar diet na puka tanai ta ira sakana magingin. Senbia maris balik ta diet ing diet na hapuka ira mataniabar hua. Nas diet ken ra nat na bulu. Bia tikai na halawen tikai ta diet bia na gil tiga sakena, gaar tahut tana bia da tigal bat ia. Na tahut bia da luena kubus tiga tamat na haat sakit tano kangkangona ma da sei ia uram nalamana, kaba gi harango tikai ma na kap ra tamat na ngunungut namur. Io, hua, muat na balaurei timaan muat.
“Ing bia no tasim i gil ronga u na ianga tana. Ma ing bia i lilik pukus u na lik luban sei no nuna ronga. Ma ing bia i gil ra sakana magingin taam a len ma irua na pakaan tiga bung, ma ing bia i hanuat tupas uga ta ira pakaan tikatikai ma i hasasei uga bia i ta lilik pukus, io, u na lik luban sei ia.”
No magingin na nurnur
Ma ira apostolo diet ga tangai tano Watong, “Hatamat ira numehet nurnur.”
Ma Iesu ga tangai ta diet bia, “Bia ira numuat nurnur i natina haruat ma tiga pat na dahai i manga gona, io, i tale bia muat na tangai ta kan ra ina dahai bia, ‘U na tamaragat ma u na tur balik aram nalamana!’ Ma na taram muat.
A tultulai mon mehet
“Ma bia tikai ta muat a nuna mon tiga tultulai i la paapalim ra uma bia i la balbalaurei ira sipsip, na tapukus u nataman, io, muat lik hoeh? No nuna watong na tangai tana bia na laka, naga kis, ma na iaan? Taia. Na tangai balik hoken: ‘Tagurei ira agu nian, u na harkios laah ma u na tabar iau. Ma ing bia iau ta iaan ma iau ta mom haruat, io, i tale bia uga balik u na iaan ma u na mom.’ Muat lik bia na tanga tahut tano nuna tultulai kanong ga gil haruatanei ira hartulai tano watong? Taia. 10 Hua mah ta muat. Bia muat ta gil ira linga bakut ing no numuat Watong i tangai ta muat, io, muat na tangai hoken: ‘A tultulai mon mehet. Mehet ta gil mon ira linga ing i tahut bia mehet na gil.’ ”
Ira ina lepra
11 Ma tano hinahaan ta Iesu uram Ierusalem ga haan nalamin ta Samaria ma Galili. 12 Ma ing ga salsalo huat tiga taman, a sangahul na tunatuna diet ga wara hinanuat tupas ia. Senbia diet ga tur helik dahina iat kanong a mon lepra ga kisi ira palatamai diet. 13 Ma diet ga tatau naliu bia, “Numehet Watong Iesu, u na marsei mehet!”
14 Ma bia Iesu ga nas diet, ga tangai ta diet bia, “Muat na haminis ira palatamai muat ta ira pris.” Io, diet ga haan laah. Ma ira nudiet lepra ga pataam laah na ngaas.
15 Ma bia tikai ta diet ga nas bia gata langalanga, ga tapukus balin, ma ga kukula haan ma no nuna pirharlat uram naliu ta Kalou. 16 Ga me satudu manapu ta ira airua kaki Iesu ma ga tanga tahut tana. Ma iakanong ra tunatuna ia ma Samaria.
17 Io, Iesu ga tiri bia, “A sangahul bakut diet ing diet langalanga. Ma aha um ra len ma ihat? 18 Wara biha kan ra hasira sena mon i tapukus wara pirpirlat Kalou?” 19 Io, ga tangai tana bia, “U na taman tut ma u na haan. No num nurnur at i ta halangalanga uga.”
Iesu na tapukus
(Matiu 24.37-39)
20 Tiga pakaan ira Parasi diet ga tiri Iesu utano matanitu ta Kalou bia na hanuat hunangesa. Ma ga balu diet hoken: “Ing no matanitu ta Kalou na hanuat, pa na hanuat ma ra mangana hakilang bia da nas ia. 21 Ma taia tikai na tangai bia, ‘No matanitu ta Kalou i kinas,’ bia, ‘Ia ken.’ Pa na tangai hua kanong no matanitu ta Kalou i ken ta muat.”
22 Io, ga tangai ta ira nuna bulu na hausur bia, “Tiga pakana bung namur muat na manga nem bia muat na nas tikai ta ira bung ta Nong a Tunatuna Ia. Senbia pa muat na nas iakanong ra bung. 23-24 Ari diet na tangai ta muat bia, ‘Ia kina,’ bia ‘Ia ken.’ Ma senbia waak muat hilau mur diet kanong no pakana bung ta Nong a Tunatuna Ia na haruat hoing ra hila i murarang tano mawai bakut. 25 Senbia na luena kilinganei a haleng tinirih ma ira mataniabar ing diet lon katin diet na harhus sei ia. 26 Ira pakana bung ta Nong a Tunatuna Ia na haruat a mon ma no tinahon ta Noa. 27 Ta kaikek ra bung ira mataniabar diet git ianiaan, diet git mamom, ma diet git taltolai tuk taar tano bung at bia Noa ga laka tano tamat na mon ma no taahit ga hanuat gaam haliarei diet bakut. 28 Ma ga ngen mah hua tano tinahon ta Lot. Ira mataniabar diet git ianiaan, diet git mamom, diet git kuukul, diet git susuhur, diet git saaso, ma diet git gilgil hala. 29 Senbia tano bung Lot ga tut laah ma Sodom, a mon iaah ma ra solam ga puka suur maram ra mawai gaam haliarei diet bakut. 30 Na ngen mah hua tano bung bia Nong a Tunatuna Ia na puasa.
31 “Ing bia tikai na kis taar tano nuna ula hala ta iakanong ra bung, waak i hansur bia na kap hasur ira nuna linga maram narako tano hala. Ma hua mah diet ing diet kis taar ra uma. Waak diet haan balin tiga sibaan wara kapkap ta linga. 32 Muat na lik lah no hahina ta Lot. 33 Siga tikai i walar bia na palim kahai no nuna nilon, pa na hatur kahai no nuna nilon tutuna. Ma siga tikai i waak sei no nuna nilon, na balaurei kahai no nuna nilon tutuna. 34 Iau tangai ta muat, bia irua dir sua taar tiga suuh ta iakano bung ra bung, da kap lah tikai ma da waak pakis tikai. 35 Airua hahina dir na kis tikai, ma dir na tastas tapiok. Da kap lah tikai ma da waak pakis tikai.” 36  *
37 Ma ira bulu na hausur diet ga tiri ia bia, “Aha, Watong?”
Iesu ga babalu, “Na palai ta muat hoing i palai bia no minaat i sua taar ha, muat na nas ira kotkot diet na hanuat hulungai kaia.”
* 17:36 No buturkus 36 pai kis ta ira haleng na tuarena pakpakat ing i manga bilai. I tangai hoken: Bia airua tunatuna kana narako ra uma, da kap lah tikai ma da waak um tikai.