18
No makosa nong ga sasaring hait
Ma Iesu ga tangai tiga nianga harharuat ta ira nuna bulu na hausur wara hauhausur diet bia diet na sasaring hatikai ma pa diet na malmalunga. Ga tangai hoken: “Tiga pisa na hala ga mon tiga tena gil warkurai. Pa ga urur ta Kalou ma pa ga lik lah ira mataniabar. Ma ga mon mah tiga makosa na hahina kaia ta iakano pisa na hala nong ga hanhanuat hait tupas ia ma ga sasaring bia, ‘U na kurei hatakodasnei mamir ma no nugu ebar wara harharahut iau.’ Haleng na pakaan naluai ga mola sei ia wara harharahut ia. Namur at um ga lik hoken: ‘A tutuna bia pa iau urur ta Kalou ma pa iau lik lah ira mataniabar. Senbia iakanong ra makosa i la hamalmalaas iau. Hua, iau ni kurei hatakodasnei ira linga wara harharahut ia bia kaba i manga hamalmalunga iau.’ ”
Ma no Watong ga tangai bia, “I tahut bia muat na hadadei ken ra nianga tano sakana tena gil warkurai. Ma na ngan mah hua ta ira mataniabar ing Kalou i ta pilak diet, diet ing diet la saasaring tupas ia ra kasakes ma ra bung mah. A tutuna sakit, Kalou na kurei hatakodasnei ira linga wara harharahut diet. Muat lik bia na halis wara tahtaho diet? Taia. Iau tangai ta muat, na kurei hatakodasnei hagasiaan ira linga wara harharahut diet. Iasen bia Nong a Tunatuna Ia na hanuat, na nas lah ra nurnur kai tano ula hanua bia taia?”
No Parasi ma no tena kap takis
Ma Iesu ga tangai iakan ra nianga harharuat ta diet aring ing diet ga lik bia diet takodas ma diet ga nas hanapu ira mesa bakut. 10 Ga tangai hoken: “Airua tunatuna dir ga haan hut uram tano tamat na hala na lotu wara sinsaring. Tikai a Parasi ia ma tikai a tena kap takis. 11 Ma no Parasi ga tur ma ga sasaring tano nuna lilik hoken: ‘Kalou, iau tanga tahut taam bia pa iau haruat ma ira mes na tunatuna. Diet la kikinau, diet la bisbis, ma diet la susua ma ira mes na hahina ing pai nudiet. Ma iau tanga tahut mah bia pa mamir haruat ma iakan ra sakana tena kap takis. 12 Iau la hahal airua bung tiga wik ma iau la tamtabar uga ma nong i sangahul ma ia ta ira nugu linga bakut.’
13 “Senbia no tena kap takis ga tur tapaka. Ga hirhir wara tantadeng uram ra mawai ma ga pasar no bangbangona ma ra tapunuk na marmaris. Ma ga tangai bia, ‘Kalou, iau tiga tena sakena. U na marsei iau.’
14 “Iau tangai ta muat ing bia iakan ra tunatuna ga tapukus uras tano nuna hala, ga takodas ra matmataan ta Kalou, ma no mes balik, pataia. Io, siga ing i hatamat habal ia, Kalou na bul hasur ia. Ma siga ing i bul hasur habal ia, Kalou na hatamat ia.”
Ira nat na bulu
(Matiu 19.13-15; Mak 10.13-16)
15 Ma ira mataniabar diet ga lamlam ira nudiet nat na bulu mah taar ta Iesu bia na sigirei diet. Ma ing bia ira bulu na hausur diet ga nas kaiken, diet ga bor diet. 16 Senbia Iesu ga tatau ira nat na bulu ukaia tana gaam tangai, “Muat waak sasei ira bulu taar tagu. Pa muat na tur bat diet kanong no matanitu ta Kalou a nudiet ia ira mangana nat na bulu hoken. 17 Muat hadadei baa! Bia tikai pa na hatur kahai no matanitu ta Kalou hoing tiga nat na bulu, pa na laka tana.”
Tiga watong
(Matiu 19.16-29; Mak 10.17-30)
18 Tiga tunatuna ga tiri Iesu, “Bilai na Tena Hausur, iau na gil ra sa bia iau naga kap no nilon hatikai?”
19 Ma Iesu ga tangai tana bia, “U na lilik timaan tano burena wara biha u kilam iau bia a bilai iau. Taia ta tikai pai bilai. Kalou sena mon i bilai. 20 U nunurei ira warkurai ta Moses: ‘Waak u sua tikai ma tikai pai a num ia. Waak u harubu bingbing bia. Waak u kikinau. Waak u gil bisbis na nianga wara taktakun tikai. Ma u na ruu naam sus ma no pawasim.’ ”
21 No tunaan ga tangai ta Iesu, “Ing iau ga bulu laah ma tuk katin iau la murmur bakut kaiken ra warkurai.”
22 Ma ing bia Iesu ga hadadei kaiken ga tangai tana, “Tiga linga sen mon pau gil baa ia ma u supi ia. U na suhuranei ira num linga bakut, ma u na tar ira kinewa ta ira maris waing u naga hatur kahai ira tamat na hartabar aram naliu. Namur, u na mai ma u na mur iau.”
23 Iasen bia no tunana ga hadadei iakan, ga manga tapunuk kanong a tamat na watong ia. 24 Ma Iesu ga nas ia gaam tangai, “I manga dadas bia tiga watong na sola tano matanitu ta Kalou. 25 Io, bia tiga watong i sip bia na sola tana, na manga dadas tana. I malus bia tiga kamel na laka tano matana nil na sisingit bia tiga watong na sola tano matanitu ta Kalou.”
26 Io, diet ing diet ga hadadei kaiken diet ga tangai, “Bia hua, i nanaas bia taia tikai pai tale wara kapkap no nilon tutuna. Naka?”
27 Senbia Iesu ga tangai, “Ira linga ira tunatuna pa diet haruat wara gilgil, Kalou i haruat bia na gil.”
28 Ma Pita ga tangai tana, “Nas, ira numehet linga bakut, mehet ta haan talur tar wara murmur uga.”
29-30 Ma Iesu ga tangai ta diet bia, “Muat hadadei baa! Siga tikai i haan talur no nuna taman, no nuna hahina, ira tasina, no pawasina, no nuna tata, bia ira natina wara utano matanitu ta Kalou, io, na hatur kahai lah ra haleng balin ta iakan ra pakana bung. Ma na hatur kahai mah no nilon nong pa na pataam tano pakana bung na hanuat namur.”
Iesu ga hasahesa balin bia na maat
(Matiu 20.17-19; Mak 10.32-34)
31 Iesu ga lam hasisingen ira sangahul ma irua na bulu na hausur gaam hasasei diet, “Muat hadadei timaan. Dahat hananhut um uram Ierusalem ma ira linga bakut ing ira poropet diet ga pakat uta Nong a Tunatuna Ia na hanuat tutuna. 32 Ma da tar sei ia ta ira lima diet ing pai Iudeia diet. Diet na hasakit sakasaka tana ma diet na tangai hagawai ia. Diet na iabis ia, diet na dangat ia, ma diet na bu bing ia. 33 Ma tano aitul a bung, na tut huat balin.” 34 Senbia ira bulu na hausur pa diet ga palai tiga linga ing ga tangai kanong ira kukuraina ga susuhai ta diet. Kaikek, pa diet gaam nunurei bia asa ing ga iangianga uranai.
No pula tano ngaas uram Jeriko
(Matiu 20.29-34; Mak 10.46-52)
35 Ing bia Iesu ga hananhuat Jeriko, tiga pula ga kis taar tano gagena ngaas gaam sasaring marmaris wara nuna ta kinewa. 36 Ma bia ga hadadei no tamat na mataniabar diet ga saksakit ia, io, ga tiri bia, “Asa iakan?” 37 Ma diet ga balu ia bia, “Iesu maras Nasaret iakanong i hanaan sakit uga.”
38 Io, ga tatau naliu bia, “Iesu, uga no Tubu Dewit, u na marsei iau!”
39 Ma diet ing diet ga luluai haan, diet ga bor ia bia na kis matien. Senbia iakanong ra pakaan ga manga tatau naliu balik gaam tangai bia, “Tubu Dewit, u na marsei iau!”
40-41 Io, Iesu ga tur gaam hartulai utana bia da lam hahuat ia. Ma bia ga hanuat huteta ga tiri ia, “U sip bia iau na gil hoeh taam?”
No pula ga balu ia bia, “Nugu Watong, iau sip bia iau na nanaas.”
42 Ma Iesu ga tangai tana bia, “U na nanaas! No num nurnur i ta halon uga.” 43 Kaikek at ga tapapos ira irua matana gaam mur lah Iesu. Ma ga pirpirlat hani Kalou. Ma ing bia ira mataniabar diet ga nas kaiken diet mah diet ga pirlat Kalou.