20
Iesu ga kap no nuna dadas maha
(Matiu 21.23-27; Mak 11.27-33)
Tiga bung ing Iesu ga hauhausur ira mataniabar ma ga harharpir utano tahut na hinhinawas aram narako tano tamat na hala na lotu, io, ira tamat ta ira tamat na pris, ma aring tena hausur ta ira warkurai ta Moses, ma aring tamat ta ira huntunaan diet ga haan huat taar tana. Io, diet ga tiri Iesu, “U na hasasei mehet bia u ta kap ra tamat na dadas na warkurai maha kaikek gu gil kaiken ra linga, ma siga i bul hatamat uga kaikek gu gil hua?”
Iesu ga balu diet, “Iau na tiri mah muat tiga tinir ma muat na balu iau. Muat lik bia Ioanes ga kap no nuna pinapalim na bapitaiso maram ra mawai bia makaia ta ira tunatuna mon?”
Diet ga worwor nalamin ta diet at hoken: “Bia dahat na tangai bia Ioanes ga kap no nuna pinapalim maram ra mawai, Iesu na tangai ta dahat bia, ‘Muat gaar ta nurnur mon ta ira nianga ta Ioanes.’ Ma pa dahat na tangai mah bia Ioanes ga kap no nuna dadas ta ira tunatuna mon kanong ira mataniabar diet lik hadadas bia Ioanes ga tiga poropet.” Io, diet ga babalu bia pa diet ga nunurei bia no nuna dadas i hanuat maha.
Io, ma Iesu ga tangai um ta diet, “Iau mah, pa iau na hasasei muat bia iau kap no nugu tamat na dadas na warkurai maha, kaikek iau gi gil hoken.”
Ira tena balaura uma
(Matiu 21.33-46; Mak 12.1-12)
Io, Iesu ga tangai iakan ra nianga harharuat ta ira mataniabar. Ga tangai hoken: “Tiga tunatuna ga so tiga uma na hunena wain. Ma ga waak tar no uma ta diet ing diet ga sahur ia bia diet na balaurei ia. Ma ga haan laah tiga taman helik gaam kiskis kaia a talona pakana bung. 10 Bia ga masos ira hunuena wain ga tulei nuna tiga tultulai uras ta ira tena balaura uma bia diet na tabar ia ma ta hunena wain. Senbia diet ga hamidaak ia ma diet ga tulei pukus bia sasei ia. 11 Namur ga tulei habalin tiga mes na tultulai ma diet ga hamidaak mah ia ma diet ga gil hamalahuan ia. Io, diet ga tulei pukus bia sasei ia. 12 Ga tulei habalin a mah tiga mes ma diet ga manga gil hangungut ia, diet gaam sei hasur ia.
13 “Io, ia nong a nuna no uma ga tangai, ‘Ai! Iau na biha um? Iau na tulei sei no natigu nong iau manga sip ia. Diet na ruu dak ia.’
14 “Iasen bia ira tena balaura uma diet ga nas ia, diet ga tangai harbasianei ta diet bia, ‘Iakano tunatuna i ta hanuat nong na rumahal. Kaia, dahat gi a bu bing ia waing dahat naga rumahal ta iakan ra uma.’ 15 Io, diet ga sei hasur ia maram narako tano uma na hunena wain ma diet ga bu bing ia.”
Iesu ga tangai balin ta diet hoken: “Iau na hasasei muat ta ira linga ing no tunatuna nuna no uma na gil. 16 No tunatuna na hanuat ma na bu bing haliarei kaiken ira tena balaura uma, io, na tar no uma na hunena wain ta aring mesa.”
Ma ing bia ira mataniabar diet ga hadadei kaiken diet ga tangai, “Taia tutun at!”
17 Senbia Iesu ga nas hadadas diet gaam tangai, “Ing bia muat lilik hua no numuat lilik i mes harsakit tano kukuraina ta iakan ra nianga ta Kalou di ga pakat ia. I tangai hoken:
‘No haat nong ira tena gil hala diet ga mola sei ia kanong diet ga lik bia a linga bia ia,
i nanaas taar bia ia balik um no dadas na burena tano hala bakut.’
18 “Ma siga i puka taar ta iakanong ra haat na tarigis hansiksik. Ma bia no haat na puka taar ta tikai, na bisang hansiksik ia.”
19 Io, kaikek at ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses ma ira tamat ta ira pris diet ga walar bia diet na palim kahai Iesu kanong diet ga nunurei bia ga iangianga harharuat a mon uta diet. Senbia diet ga burtei ira mataniabar.
No magingin na kul takis
(Matiu 22.15-22; Mak 12.13-17)
20 Io, diet ira lualua diet ga nas murmur Iesu. Ma diet ga tulei aring tena munmunuai. Ma diet ga bisbis bia diet ira tena takodas waing diet naga hakuni ia ta ira nuna nianga ma bia diet naga tar sei tar ia tano limana no tamat na tena gil warkurai ma Rom. 21 Ma diet ira tena munmunuai diet ga tiri ia bia, “Tena hausur, mehet nunurei bia ira num hausur ma ira num nianga i takodas. Pau la turtur sen ma tikai. Senbia u la hausur tutuna at tano lilik ta Kalou ing i nem bia da mur. 22 Io, hasasei mehet, i takodas bia dahat na kul tar no takis ta diet ing diet kurei dahat, bia taia?”
23-24 Senbia Iesu ga nunurei kilam no nudiet nianga bisbis, io, gaam tangai ta diet, “Muat haminis tiga siliwa tagu. A malalar i siga iakan ma a hinsa siga iakan?”
Diet ga balu ia, “Tano lualua ta ira nudahat tena warkurai.”
25 Io, ga tangai ta diet, “Muat na tar ta ira tena warkurai ira linga at ta ira tena warkurai, ma muat na tar ta Kalou ira linga at ta Kalou.” 26 Ma pa diet ga tale bia diet na hakuni ia ta ira linga ing ga tangai ra matmataan na haruat. Senbia diet ga kis matien kanong diet ga karup tano nuna binabalu ma diet ga manga lilik utana.
Ira minaat diet na lon balin
(Matiu 22.23-33; Mak 12.18-27)
27-28 Aring Sadiusi ing diet la liklik bia nong i maat pa na tut hut balin, diet ga hanuat taar ta Iesu, diet gaam tiri ia bia, “Tena hausur, Moses ga pakat tar wara nudahat hoken, bia tiga tunatuna taia ta natina, ma i maat talur no nuna hahina, no tasina na tolai lah no makosa. Io, dir na hatahuat ta nati dir ma dir na kilam tar no hinsana no tasina nong i ta maat taar ta diet. 29 Io, a liman ma irua na haratasin. No luena ga tolai tiga hahina ma ga maat talur ia ma pa ga mon nati dir baa. 30-31 No airua ma no aitul a tasina ga tolai mah ia. Ma ira liman ma irua na haratasin bakut diet ga tolai tar no hahina mah, diet bakut diet ga maat, ma ga taia ta nati diet. 32 Namur mah um no hahina ga maat. 33 Io, bia ira minaat diet na lon huat balin tano bung na tuntunut, ta siga tutun at um no hahina? Kanong diet bakut ira liman ma irua diet ga tolai tar ia.”
34 Ma Iesu ga balu diet hoken: “Ira tunatuna ing diet lon katin diet la taltolai. 35 Senbia pa na ngan hua ta diet ing Kalou na kilam lah diet bia diet haruat wara hinahaan laka tano pakana bung namur ma tano tuntunut hut talur ra minaat. Pa diet na tolai. 36 Ma pai tale diet bia diet na maat balin kanong diet na ngan hoira angelo. Diet ira nati Kalou kanong diet ta taman tut talur ra minaat. 37 Senbia Moses at i haminis bia ira minaat diet na tut hut balin. I kis narako tano sibaan bia no dahai ga lulunga. A linga bia ing bia ken ra hintubu dahat diet gata maat, Moses ga kilam no Watong bia ia no God tane Abraham, no God tane Aisak, ma no God tane Iakop. 38 Io, pataia bia a God nudiet ira minaat, senbia a God nudiet ira lilona kanong tano ninaas ta Kalou diet bakut diet lon.”
39 Ma aring tena hausur ta ira warkurai ta Moses diet ga tangai tana bia, “Tena hausur, a bilai na binabalu.” 40 Ma manamur ta kaiken pa diet ga balamasa bia diet na tiri habalin ia ta tiga linga.
No Mesaia i bulumur ta Dewit
(Matiu 22.41-46; Mak 12.35-37)
41 Ma Iesu ga tangai ta diet, “Muat lik hoeh uta nong di kilam ia bia no Mesaia? Ari diet lik bia iakano Mesaia* a bulumur ia ta Dewit. Senbia i nanaas bia ira nudiet lilik pai manga palai ma pa diet nunurei ta tiga mes na linga utana. 42-43 Io, Dewit at ga tangai narako tano Buk na Nirudu bia,
‘No Watong ga tangai ta nagu Watong:
“U na kap no tamat na kinkinis kai tano sot na limagu,
tuk iau na bul hasur ira num hirua napu, hoing tiga linga na bul kakim!” ’
44 “Io, i nanaas bia Dewit gaba kilam no Mesaia bia ‘Nugu Watong.’ Io hua, i palai bia iakano Mesaia a bulumur ia ta Dewit ma ia mah no Watong.”
45 Ira mataniabar diet ga hanhadadei Iesu ma ga tangai ta ira nuna bulu na hausur hoken: 46 “Muat harbalaurai ta ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses. Diet la nemnem bia ira gile diet na manga taltalona suur, ma diet la nemnem mah bia da karo lah diet ta ira sibaan ing di la hanhanuat hulungai kaia. Diet la nemnem mah bia diet na kis ta ira kinkinis gar na tamat narako ta ira nudiet hala na lotu ma ta ira bura na rau ta ira gil nian. 47 Diet la karkarit lah ira linga bakut ta ira makosa, ma diet la bisbis ma ira nudiet talona sinsaring. Kalou na manga hapidinau diet.”
* 20:41 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.