21
No tamat na hartabar tano makosa na hahin
(Mak 12.41-44)
Iesu ga nanaas huat gaam nas lah ira watong diet ga bulbul ira nudiet hartabar na kinewa tano bunbulaan tano tamat na hala na lotu. Ma ga nas tiga maris na makosa na hahina ga bul halaka airua nat na peni. Ma Iesu ga tangai, “Muat nas baa! Iakan ra maris na makosa i ta bul ra tamat ta diet bakut. Diet bakut, diet tar maram ta ira nudiet bunbulaan ing i manga haleng kaia, senbia iakan ra maris i ta tar bakut sei ing na lon manei.”
Ira hakilang ing na haminis no haphapataam ta iakan ra nilon
(Matiu 24.1-35; Mak 13.1-37)
5-6 Io, aring ta ira nuna bulu na hausur diet ga iangianga utano tamat na hala na lotu. Diet ga tangtangai bia no minamarina ga bilai kanong a bilai ira nuna haat ma ira hartabar di ga hamar no tamat na hala na lotu manei. Senbia Iesu ga tangai, “Uta kaiken ra balo muat nasnas, a pakana bung na hanuat ma taia tiga haat na kis maram naliu ta nong tiga haat. Ira numuat ebar, diet na durei hasur bakut.”
Io, diet ga tiri ia, “Tena hausur, hunangesa kaiken ra linga ing u hasasei mehet tanai na hanuat? Ma a mangana hakilang sa mehet na nas ing na haminis bia kaiken ira linga diet ta huteta bia diet na hanuat?”
Ma ga tangai bia, “Muat na harbalaurai kaba tikai gi lam habisbis lah muat. A haleng diet na bisbis huat ma diet na tangai bia, ‘Iau a mon no Mesaia!’ Ma diet na tangai bia, ‘No pakana bung i ta hanuat!’ Waak muat murmur diet. Ma ing bia muat hadadei ta ira tamat na mangana hinarubu waak muat ra bunurut. Kaikek ra linga na hanuat, senbia no haphapataam pa na hanuat gasien.”
10 Io, ga tangai ta diet, “A haleng na huntunaan tano ula hanua diet na tut na hinarubu baal at ta diet. 11 Ma na mon ra tamat na kunakunar. Ma ra sam taburungan ma ra tamat na minaset na haan tupas tari haleng taman. Ma aring tamat na hakilang na hansur maram ra mawai ma na haburut ira mataniabar. 12 Senbia manaluai ta kaiken ra linga bakut diet na palim kahai muat ma diet na haliarei muat. Diet na tar sei muat wara turtur ra warkurai narako ta ira hala na lotu gar na Iudeia. Diet na his halaka muat ra hala na harpidinau. Ma diet na lam tar muat ra matmataan ta ira tena warkurai ma ira king wara utagu. 13 Ma bia diet na gil hua, a bilai na pakaan ia bia muat na iangianga palai ta diet utano tahut na hinhinawas. 14 Senbia muat na luena bul ira numuat lilik bia pa muat na ngarau bia muat na tur bat ira nudiet hartakun hoeh. 15 Ma i tahut bia pa muat na ngarau kanong iau na tabar muat ma ra bilai na nianga ma ra lilik na mintota. Io hua, diet ing diet na takun muat diet na pet pua wara hargau ma muat. Ma pa diet na tale bia diet na ianga bat muat. 16 Ma ira numuat tata ma ira puasi muat diet na tar sei muat ta ira lima diet ing diet wara hanghagawai ta muat. Ma ira tasi muat, ira hinsaka muat, ma ira tura muat diet na gil hua mah. Ma aring ta muat, da bu bing. 17 Ira tunatuna bakut diet na malentakuanei muat panei iau. 18 Iasen taia, pa diet na tale wara datdat mon tiga pakana hi muat. Pa diet na tale bia diet na hangungut muat ta dahina. 19 Ma ing bia muat na tur dadas muat na hatur kahai no nilon.
20 “Ing muat na nas ira umri diet tur luhutanei Ierusalem muat na nunurei bia i huteta bia diet na hamau iakano taman. 21 Ma ta iakano pakana bung na tahut bia diet ing diet kis taar kaia Iudeia, diet na hilau uram ta ira uladih. Ma diet ing diet kis taar narako tano pisa na hala diet na suur laah. Ma diet ing diet kiskis ta ira sibaan ma nataman ta iakano pisa na hala, waak diet haan laka tana. 22 I tahut bia diet na gil hua kanong iakano pakana bung na harpidinau na hatutun tar ira nianga ta Kalou di ga pakat. 23 Maris ta diet ing diet kap bala taar ma diet ing diet harasus ta iakano pakana bung kanong a tamat na tirih na hanuat taar ta iakan ra hanua. Ma Kalou na manga ngalngaluan taar ta kaiken ra mataniabar. 24 Ma da kata bing diet ma da his kahai diet, da lam tar diet ta ira mes na huntunaan tano ula hanua. Ma ira huntunaan ing pa diet Iudeia diet na paas gisianei Ierusalem tuk taar tano pakana bung bia Kalou i ta hakilang tar ia ta diet.
25 “Ma na mon hakilang tano kasakes, no teka, ma ira tagul. Ma kai napu tano ula hanua ira hunhuntunaan diet na kalar ma diet na manga ngarau tano tes kanong na manga tut. 26 Ma ira tunatuna diet na langa maat ma no bunurut kanong diet na manga ngarau ta ira linga na haan tupas diet. Wara biha, kanong ira dadas na linga aram ra mawai, diet na gunagunai. 27 Ma ta iakano pakana bung ira tunatuna diet na nas Nong a Tunatuna Ia na hanaan huat ta ira baakut ma ra dadas ma ra tamat na minamar. 28 Ma tano hathatahun ta ken ra linga muat na tur dadas ma muat na nanaas uram naliu kanong no numuat harhalon i ta huteta wara hinanuat.”
29 Ma ga tangai iakan ra nianga harharuat ta diet. Ga tangai hoken: “Muat na nas no ina fig ma aring mes na mangana ina dahai. 30 Tano pakana bung bia diet ta kuburuan ira paka diet, muat na nunurei bia i ta huteta no pakana bung na kasakes. 31 Hoing a mon, bia muat na nas kaiken ra linga i ta hanhan huat, muat na nunurei bia no matanitu ta Kalou i ta huteta. 32 Muat na hadadei baa! Iakan ra huntunaan, taring ta diet pa na maat baa ma ken ra linga na hanuat. 33 No mawai ma no ula hanua na panim laah ma senbia ira nugu nianga pa na panim.
34 “Muat na harbalaurai, kaba muat gi manga balaan wara nian, wara minminom, ma wara nginarau uta ira mangana linga ta iakan ra nilon. Ing bia muat na gil hua iakano bung na hakuni hakarup muat. 35 I tale bia na hakuni muat kanong na hanuat taar ta diet bakut ing diet la kis taar tano ula hanua. 36 Muat na harbalaurai ma muat na sasaring hait muat naga tale bia muat na hilau pas ira linga na haan tupas muat. Ma muat na harbalaurai ma muat na sasaring hait mah muat naga tur ra matmataan ta Nong a Tunatuna Ia.”
37 Io, ta ira bungbung bakut Iesu git hauhausur um kaia ra tamat na hala na lotu. Ma ira kaba matarahien bakut git hanahaan wara ninahon laah kaia ra uladih di ga kilam ia bia no uladih Olip. 38 Ma ira kaba malaan bakut ira mataniabar diet git hanhanuat ukaia ra tamat na hala na lotu wara hanhadadei ia.