22
Iudas ga haut wara tartar sei Iesu
(Matiu 26.2-5; Mak 14.1-2, 10-11)
No pakana bung tano Nian na Beret Pai Lalat nong di ga kilam ia bia no Nian na Hinahaan Sakit ga hanuat huteta. Ma ira tamat ta ira pris ma ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses diet ga silsilhei tiga bilai na ngaas bia diet na bu bing Iesu hoeh, kanong diet ga burburtei ira mataniabar.
Ma Satan ga sasahai ta Iudas nong di ga kilam mah ia bia Isikariot. Ma ia tikai ta diet ira sangahul ma irua na bulu na hausur. Ma Iudas ga haan tupas diet ira tamat ta ira pris ma ira umri ing diet ga balaurei no tamat na hala na lotu. Ma diet ga worwor tikai bia Iudas na tar sei Iesu hoeh. Diet ga guama utana ma diet ga haut wara tamtabar ia ma ra kinewa. Io, Iudas ga haut mah ma ga silsilhei tiga bilai na ngaas wara tartar sei Iesu ta diet ing bia na taia ta haleng na mataniabar kaia.
Di ga tagurei no Nian
(Matiu 26.17-19; Mak 14.12-16)
Io, no bung tano Nian na Beret Pai Lalat ga hanuat. Ma ta iakano bung ira Iudeia diet sala bubu bing mah ira nat na sipsip diet naga ien wara liklik kahai no bung na Hinahaan Sakit. Io, Iesu ga wara tulei sei Pita ma ne Ioanes, gaam tangai ta dir hoken: “Mamur haan, mur naga tagurei no Nian na Hinahaan Sakit wara nudahat, dahat naga iaan.”
Ma dir ga tiri ia, “U nem bia mamir na tagurei ia aha?”
10 Ma ga tangai ta dir, “Ing bia mur ta laka tano pisa na hala, io, tiga tunaan i kapkap hani tiga pakona taah na harusa mamur kaia. Mamur na mur ia ma mamur na laka tikai ma ia tano hala nong no tunaan na haan laka kaia. 11 Ma mamur na tangai tano tunaan nong a nuna tus no hala hoken: ‘No Tena Hausur i wara nunurei bia ia ha no sibaan tano hala nong ia ma mehet ira nuna bulu na hausur, mehet na ien no Nian na Hinahaan Sakit kaia?’ 12 Io, na tangai haminis tiga sibaan ta mamur, aram naliu tano hala nong di ta tagurei tar. Mamur na tagurei no nian kaia.”
13 Io, dir ga haan laah dir gaam haan laka tano tamat na pisa na hala. Dir ga nas bakut lah ira linga hoing Iesu ga tangai ta dir. Io, dir ga tagurei no adiet Nian na Hinahaan Sakit.
No minaat ta Iesu i hatutun no sigara kunubus
(Matiu 26.26-30; Mak 14.22-26; 1 Korin 11.23-25)
14 Bia no pakana bung wara nian i ta hanuat, Iesu ma ira nuna sangahul ma irua na apostolo, diet ga kis tikai taar tano suuh na nian. 15 Ma Iesu ga tangai ta diet, “Iau ta manga sip bia ni ien iakan ra Nian na Hinahaan Sakit tikai ma muat manaluai bia ena kilinganei ra ngunungut. 16 Io, iau hasasei muat, pa iau na ien habal iakan ra nian tuk taar bia no kukuraina ta iakan ra nian na hanuat puasa tano matanitu ta Kalou.”
17-18 Io, Iesu ga kap lah no gapgopai na wain, gaam tanga tahut ta Kalou tana, ma ga tangai, “Muat kap lah iakan muat naga palau harbasianei muat ma ia kanong iau tangai ta muat, pa iau na mamai habal ta wain tuk tano pakana bung bia no matanitu ta Kalou na hanuat.”
19 Ma Iesu ga kap lah tiga sibana beret, ga tanga tahut ta Kalou tana ma gaam bingit ia. Io, ga palau ira nuna bulu na hausur ma ia ma ga tangai ta diet bia, “Iakan no tamaigu nong iau tar sei ia wara uta muat. Muat na ien ia wara liklik kahai iau.”
20 Hua a mon namur tano nian ga raun lah no gapgopai na wain gaam tangai, “Iakan ra gapgopai na wain i haruat ma no gapigu iau na tar sei bia ia wara uta muat wara hatutun tar no sigara kunubus maram ta Kalou.
21 “Senbia muat nas baa, no limana iakanong na tar sei iau, ia ken tano ula suuh na nian tikai ma iau. 22 Ma Nong a Tunatuna Ia na haan taar tano nuna minaat hoing ra kunubus ta Kalou. Senbia, maris ta iakano tunaan nong na tur talur ia ma na tar sei ia.” 23 Ma ira nuna bulu na hausur diet ga hartiritiri balin nalamin ta diet bia siga ta diet na gil hua.
No tamat na haruat ma no hansiksik
(Matiu 20.25-28; Mak 10.42-45)
24 Io, tiga hargau ga hanuat nalamin ta diet ira bulu na hausur bia siga ta diet i tamat. 25 Ma Iesu ga tangai ta diet, “Ira king nudiet ing pa diet Iudeia diet la hatamat habalin diet ma diet la hanapu ira mesa. Ma diet la kilkilam habal diet bia a tena harharahut ta ira mataniabar. 26 Senbia waak muat lilik hua. Na tahut bia no tamat sakit ta muat na haruat ma no hansiksik, ma bia nong i kurei muat na haruat ma tiga tultulai. 27 Ma siga ta dir i tamat, nong i kis taar tano suuh na nian bia nong a tultulai? Tutun sakit, nong i kis taar tano suuh. Senbia iau balik pa iau ngan hua. Iau ken nalamin ta muat hoing tiga tultulai ta muat. 28 Ma siga diet ing diet ta tur tikai ma iau ing bia ira tinirih ga haan tupas iau? Muat at. 29 Hoing no agu Sus i ta tar ra kinkinis na warkurai tagu, iau mah iau na tar ra kinkinis na warkurai ta muat. 30 Io, muat na iaan ma muat na mom tikai ma iau tano suuh na nian tano nugu matanitu. Ma muat na kis ta ira kinkinis na tamat wara kurkurei ira sangahul ma irua na huntunaan gar na Israel.
Iesu ga hasahesa palai bia Pita na harhus sei ia
(Matiu 26.33-35; Mak 14.29-31; Ioanes 13.37-38)
31 “Saimon, Saimon, Kalou i ta waak tar Satan bia na walar muat, wara bulbul harbasianei ira tahut ma ira sakena hoing tikai na sei haut ira pat na wit wara kapkap sei ira palina talur ira patina. 32 Senbia iau ta sasaring wara utaam bia no num nurnur pa na puka. Ma ing bia u ta lilik pukus, u na hadadas ira tasim.”
33 Senbia Pita ga tangai, “Watong, iau tagura taar bia ena haan tikai ma uga kaia tano hinihis ma no minaat!”
34 Iesu ga tangai, “Pita, iau tangai taam, no kareka pa na kakel baa, ma u ta harhus bia pau nunurei iau aitul a pakaan.”
No burena bia ira nuna bulu na hausur diet na kap ra tinirih
35 Ma Iesu ga tiri diet bia, “Muat lik lah iakano pakaan bia iau ga tulei muat tano numuat hinahaan ma pataia ta raat, bia ta kinewa, bia ta sendal ta ira kaki muat wara harkios. Muat ga supi ta linga?”
Diet ga babalu bia, “Taia.”
36 Io, Iesu ga tangai ta diet, “Iasen kaiken bia a mon kinewa ta muat, muat na kap. Ma muat na kap ira numuat raat. Ma ing bia tikai pataia nuna ta hisa na hinarubu, io, na suhuranei nuna ta maal, naga kul lah nuna tikai. 37 Iau tangai hua ta muat kanong ira nianga ta Kalou di ga pakat utagu i tangai hoken: ‘Di ga was pakur ia ma ira tena kikinau.’ Iakan ra nianga na hanuat tutuna kanong ira linga di ga pakat utagu di wara gilgil sot um.”
38 Ma ira bulu na hausur diet ga tangai, “Watong, nas, airua hisa na hinarubu ken.”
Ma Iesu ga tangai, “I ta haruat mon ira numuat nianga.”
Iesu aram ra uladih Olip
(Matiu 26.36-46; Mak 14.32-42)
39 Io, Iesu ga hansur tano pisa na hala ma ga haan uram tano uladih Olip hoing git gilgil hua. Ma ira nuna bulu na hausur diet ga mur ia. 40 Ma ing ga hanuat kaia, ga tangai ta dal, “Mutal na sasaring waing pa mutal naga puka ing bia ta harwalaam na haan tupas mutal.” 41 Io, ga haan talur dal utapaka dahina haruat ma tiga tunatuna i tale bia na sei tiga haat. Ga satudu ma ga sasaring hoken: 42 “Mama, ing bia u sip, u na kap sei iakan ra tinirih makai tagu nong i wara hinaan tupas iau. Ma senbia waak u gil haruat tano nugu sinisip. U na gil at haruat tano num sinisip.” 43 Ma tiga angelo maram ra mawai ga puasa taar tana ma ga hadadas ia. 44 A tamat na tirtirih ga ubal ia, io, ga manga sasaring dadas ma ga mangason. Ma ira nuna tua na mangason ga puka suur taar tano pisa hoira gaap. * 45 Ma ing bia ga pataam sinsaring, ga tut laah makaia gaam haan tupas habal ira nuna bulu na hausur, ma ga nas lah dal ma kana dal ga sua kanong ira nudal tapunuk ga manga hasumsumela dal. 46 Ma ga tangai ta dal bia, “Mutal sua wara biha? I tahut bia mutal na taman tut ma mutal na sasaring waing pa mutal na puka ing bia ta harwalaam na haan tupas mutal.”
Iudas ga tar sei Iesu
(Matiu 26.47-56; Mak 14.43-50; Ioanes 18.3-11)
47 Io, Iesu pa ga hapataam baa ira nuna nianga ma a tamat na mataniabar gata haan tupas ia. Ma Iudas, tikai ta diet ira sangahul ma irua ga luluai haan ta diet. Ma ga haan tupas Iesu bia na karo lah ia ma ra harlusung. 48 Senbia Iesu ga tangai tana, “Iudas, u wara tartar sei Nong a Tunatuna Ia ma ra harlusung mon? Maris!”
49 Io, ma ing bia diet ing diet ga tiktikai haan ma ia diet ga nas bia a mangana linga sa ga wara hinanuat, diet ga tangai, “Watong, u sip bia mehet na harkato ma ra hisa?” 50 Ma tikai ta diet ga kato kutus sei no talingana tano palpal na sot tano tultulai tano tamat ta ira pris.
51 Senbia Iesu ga tangai, “Waak um hokek!” Io, ga sigirei no talingana no tunatuna ma ga halangalanga ia. 52 Ma kaia nalamin ta ira mataniabar ira tamat na pris, ira umri ing diet ga balaurei no tamat na hala na lotu, ma ira tamat ta ira huntunaan. Diet gata hanuat wara palpalim kahai Iesu ma Iesu ga tangai ta diet, “Hoing balik bia iau tiga tena kikinau kaikek muat gi kap hahuat ira hisa ma ra kapsil wara hanawaan iau? 53 Ira kaba bungbung iau git turtur nalamin ta muat kaia ra tamat na hala na lotu ma pa muat ga walwalar wara palpalim kahai iau. Senbia kaiken um no numuat pakana bung. Kaiken no kankado i warkurai.”
Pita ga harhus sei Iesu
(Matiu 26.69-75; Mak 14.66-72; Ioanes 16.18, 25-27)
54 Io, diet ga palim kahai Iesu diet gaam lam lah ia uram narako tano hala tano tamat ta ira pris. Ma Pita ga murmur haan tapaka dahina. 55 Di ga halo tiga iaah nalamin tano hera tano hala. Ma Pita ga rat iaah tikai ma diet. 56 Ma tiga tultulai na hahina ga nas lah Pita tano lulunga na iaah. Ga ngok dadas tana gaam tangai, “Iakan ra tunatuna mah ga tiktikai ma ia.”
57 Ma sen Pita ga harhus sei ia hoken: “Hininigu, pa iau nunurei ia.”
58 Namur dahina tiga mes ga nas ia, gaam tangai, “Uga mah tikai ta diet.”
Pita ga tangai, “Tasigu, iau taia!”
59 Ma namur dahina balin tiga mes na tunatuna ga tangai hadadas bia, “Tutun sakit iakan ra tunatuna ga tiktikai ma ia, kanong ia maras Galili.”
60 Senbia Pita ga tangai, “Tasigu, pa iau palai ta kaikek u tangtangai!” Kana baa ga iangianga, ma no kareka ga kakel. 61 No Watong ga talinganei Pita gaam ngok dadas tana. Io, Pita ga lik lah kan ra nianga no Watong ga tangai taar tana hoken: “No kareka pa na kakel baa ma u ta harhus sei iau aitul a pakaan.”
62 Ma Pita ga haan talur iakano sibaan, ma gaam a manga suah.
No kaunsal diet ga kurei Iesu
(Matiu 26.63-68; Mak 14.61-65; Ioanes 18.19-23)
63 Ira tunatuna ing diet ga nasnas mur Iesu diet ga hasakit sakasaka tana ma diet ga bubu ia. 64 Diet ga kubus bat ira airua matana diet gaam tangai, “U na kilam sot bia siga iakanong i ta tut uga!” 65 Ma diet ga tangai hagawai ia ma ra haleng na mes na mangana nianga mah.
66 Bia gata malaan um, ira tamat ta ira huntunaan, ira tamat ta ira pris, ma ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses diet ga kis hulungai, ma di ga sal Iesu ukaia ra matmataan ta diet. 67 Ma diet ga tangai tana bia, “Ing bia uga no Mesaia u na hasasei mehet.”
Iesu ga tangai ta diet, “Ing bia ena hasasei muat, pa muat na nurnur tagu. 68 Ma ing bia ena tiri muat, pa muat na babalu. 69 Senbia tur lah um kaiken, Nong a Tunatuna Ia na kis tano tamat na kinkinis kaia tano sot na lima Kalou, no Dadasina.”
70 Ma diet bakut diet ga tiri bia, “Io, ma no nati Kalou uga?”
Ga babalu bia, “Ing bia muat tangai hua, muat takodas.”
71 Io, diet ga tangai um, “Pa dahat supi habalin um ta tikai wara hasasei dahat utana! Dahat at, dahat ta hadadei lah tano hana.”
* 22:44 Ira irua buturkus 43 ma 44 dir panim ta aring a tuarena pakpakat. 22:67 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.