23
Di ga takun Iesu kaia ta Pailat
(Matiu 27.11-14; Mak 15.2-5; Ioanes 18.29-37)
Io, diet bakut tano kis hulungai diet ga taman tut, diet gaam lam Iesu ukaia ta Pailat. Ma diet ga tur lah bia diet na takun ia. Diet ga tangai, “Mehet nas lah iakan ra tunatuna bia i la lamlam harango no numehet huntunaan ira Iudeia. I mola mah bia da kul takis taar ta ira numehet tena warkurai, ma i tangai bia ia at tiga king, no Mesaia.*
Io, ma Pailat ga tiri ia, “Uga no king nudiet ira Iudeia?”
Iesu ga balu ia, “A num nianga at!” Io, Pailat ga hasasei no tamat na mataniabar ma ira tamat ta ira pris bia, “Pa iau nas tupas lah tiga ronga bia da takun iakan ra tunatuna manei.”
Senbia diet ga manga hahait ia diet gaam tangtangai, “I la hathatahuat ra purpuruan ma no nuna hausur ta ira tamtaman kai Iudeia. Ga hatahun ma Galili ma kaiken i ta hanuat ukai mah.”
Pailat ga tulei sei Iesu ukaia ta Herot
Ma ing Pailat ga hadadei iakan ga tiri ia bia ia ma Galili bia taia. Bia ga palai bia ia makaia tano sibaan Herot i warkurai tana, ga tulei ia ukaia ta Herot kanong Herot mah ga kiskis kaia Ierusalem ta iakano pakana bung.
Ma ing bia Herot ga nas Iesu, ga manga guama kanong baai at um ga sipsip bia na nas ia. Ma gata ser lah aring linga tana, hua gaam manga sip bia na nas Iesu ing na gil tiga dadas na gingilaan na kinarup. Ga tiri Iesu ma ra haleng na tinir senbia Iesu pa ga balu ia. 10 Ira tamat ta ira pris ma ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses diet ga turtur kaia ma diet ga taktakun ia ma ra dadas na nianga. 11 Herot ma ira nuna umri diet ga hasakit sakasaka tana. Io, diet ga hasigam ia ma tiga bilai na sigasigam diet gaam tulei pukus ia ukaia ta Pailat. 12 Ma tur lah um ta iakano bung Pailat ma Herot dir ga harbartalaina. Ma sen naluai dir ga ebar.
Pailat ga kurei Iesu
(Matiu 27.15-26; Mak 15.6-15; Ioanes 18.39—19.16)
13 Io, Pailat ga tatau hulungai ira tamat ta ira pris ma aring mes na lualua ma ira mataniabar. 14 Io, ga tangai ta diet bia, “Muat ta lam iakan ra tunatuna ukai tagu ma muat takun ia bia i lam harango ira mataniabar. Iau ta tiri murmur ia ra matmataan ta muat ma pa iau nas lah ta ronga haruat ta ira numuat hartakun taar tana. 15 Ma ne Herot mah, pai nas lah ta ronga tana hua gi tulei pukus ia ukai ta dahat. Muat nas baa! Pai gil tiga sakana linga bia na maat panei. 16 Io hua, iau ni hapidinau ia ma iau ni palas sei ia.” 17 
18 Senbia no tamat na mataniabar bakut diet ga kakonga bia, “U na bu bing sei ia! U na hasur sei Barabas uta mehet!” 19 (Io, Barabas um, di ga bul halaka ia tano hala na harpidinau kanong ga harubu bingbing ma diet ing diet ga kurei ira Iudeia.)
20 Io, Pailat ga sip bia na palas sei Iesu, hua gaam haianga habal ira mataniabar. 21 Senbia diet ga kakonga bia, “Da tut tar ia tano ula kabai! Da tut tar ia tano ula kabai!”
22 Tano aitul a pakaan ga tangai habal ta diet, “Wara biha? Iakan ra tunatuna i ta gil ra mangana ronga sa? Pa iau nas lah ta ronga i haruat bia na maat panei. Io hua, iau ni hapidinau ia, iau naga palas sei ia.”
23 Senbia diet ga kaakonga naliu a haleng na pakaan bia da lau ia tano ula kabai. Io, ira nudiet tintau ga duan Pailat bia na haut. 24 Io, Pailat ga kurei Iesu hoing diet ga sip. 25 Ga hasur sei no tunatuna nong di ga bul halaka ia tano hala na harpidinau, ia nong ira mataniabar diet ga sasaring wara utana. Iakano tunatuna nong ga harubu bingbing ma diet ing diet ga kurei ira Iudeia. Ma Pailat ga tar sei Iesu ta ira nuna umri bia diet na gil tana haruat ma ira sinisip ta ira mataniabar.
Diet ga tut tar Iesu tano kabai
(Matiu 27.33-44; Mak 15.22-32; Ioanes 19.17-24)
26 Io, bia diet ga lamlam hani Iesu, diet ga palim kahai lah Saimon nong ma Sairin nong ga laklaka huat marau ra mes na taman. Diet ga hapupusak ia ma no kabai ma diet ga duan ia bia na kapkap hani ia manamur ta Iesu. 27 Ma a tamat na mataniabar sakit diet ga murmur hani ia. Ma nalamin ta diet aring hahina ing diet ga susuah hani ia. 28-29 Iesu ga talinganei diet gaam tangai ta diet, “Muat ira hahina ma Ierusalem, waak muat susuah iau. Muat na suah at muat ma ira nati muat kanong tiga pakana bung na hanuat ing muat na tangai bia, ‘Na tahut ta diet ira tuur ma ta diet ing pa diet kakaha bia harasus!’ 30 Ta iakano pakana bung diet na tangai ta ira uladih bia, ‘Muat bus mehet!’ 31 Ing bia ira tunatuna diet gil kaiken ra linga wara tuntun no dahai pai mamasa, diet na manga tun haliarei no dahai i mamasa.”
32 Ma airua tena sakena mah di ga lam lah dir wara hinirua tikai ma Iesu. 33 Ma bia diet ga hanuat taar tano sibaan di ga kilam ia bia ‘No Ula Turangan’, diet ga tut tar Iesu tano ula kabai kaia tikai ma ira airua tena sakena, tikai tano sot na limana ma tikai tano kesa na limana. 34 Ma Iesu ga tangai, “Mama, u na lik luban sei ira nudiet ronga kanong pa diet palai bia a mangana linga sa ing diet gilgil.” Ma diet ga mamagu ma ra satu wara nunurei lah bia siga na kap lah gahim ta ira maal ta Iesu.
35 Ma ira mataniabar diet ga tur taar ma diet ga ngokngok tana. Ma ira lualua diet ga hasakit tana diet gaam tangai bia, “Ga halon ira mesa. Ing bia ia no Mesaia at gar ta Kalou nong Kalou gata pilak ia, io, waak ia na halon habalin ia!”
36 Ma ira umri mah diet ga hanuat diet gaam hasakit tana. Ma di ga tar ra wain tana wara minminom. 37 Ma diet ga tangai tana, “Ing bia uga no king gar na Iudeia, u na halon habalin uga.”
38 Ma ira nianga di ga pakat di ga bul manaliu tano ula kabai. I tangai hoken: “Iakan no king gar na Iudeia.”
39 Ma tikai ta kaikek ra airua tena sakena nong ga taba taar ga sei ra sakana nianga taar tana hoken: “Uga no Mesaia, nah? Kaia, u na halon habalin uga! Ma u na halon mah mamir!”
40 No mes balik ga bor ia hoken: “Hoeh, pau burtei Kalou? No nudatal harpidinau tiga mangaan mon. 41 Senbia tiga linga i mesa harsakit. No nudatar harpidinau i haruat ma ira nudatar magingin senbia iakan ra tunatuna pai gil tiga ronga.”
42 Io, ga tangai, “Iesu, u na lik lah iau tano pakana bung bia u na hanuat ma no num matanitu.”
43 Ma Iesu ga tangai tana, “Tutun sakit, katin u na kis tikai ma iau kaia tano bilai na sibaan sakit.”
Iesu ga maat
(Matiu 27.45-56; Mak 15.33-41)
44-45 Ma tano sangahul ma irua na pakana bung ra tingana kasakesa no kasakes ga mun, ma ra kankado ga pulus no hanua bakut tuk taar ra aitul a pakana bung ra matarahien. Ma no tamat na maal aram narako tano tamat na hala na lotu ga tasirik horua. 46 Ma Iesu ga kakonga naliu hoken: “Mama, iau tar sei no tanuagu ta ira airua limaam.” Ma ing bia ga tangai tar hoken, ga pataam no mansunguna.
47 Ma no tamat na umri nong i la kurei tar tiga maar na tena hinarubu ga nas kaiken ra linga, ga pirlat Kalou gaam tangai bia, “Tutun sakit, a tena takodas iakan ra tunatuna.” 48 Ma aring mataniabar diet gata hanuat hulungen wara nasnas iakan ra linga. Ma bia diet gata nas tar hua, diet ga tur lah wara hinahaan. Ma diet ga paspasar hani ira bangbango diet ma ra tapunuk. 49 Senbia diet bakut ing diet ga nunurei tar ia diet ga tur taar tapaka dahina ma diet ga nasnas kaiken ra linga. Ma nalamin ta diet, ira hahina ing diet ga mur hahuat Iesu maras Galili.
Di ga bul halaka Iesu tano midi
(Matiu 27.57-61; Mak 15.42-47; Ioanes 19.38-42)
50-51 Ma ga mon tiga tunatuna, no hinsana Iosep. Ma ia mana Arimatia, tiga taman nudiet ira Iudeia. A bilai ma a tena takodas ia ma ga kiskis kahai no matanitu ta Kalou. Ma ia tikai ta diet ira kaunsal, senbia pa ga haut ma ira nudiet lilik ma no linga diet ga gil ia. 52 Io, ga haan tupas Pailat gaam saring lah no palatamai Iesu. 53 Io, ga kap lah ia maram ra ula kabai gaam hihisanei bakut ia ma tiga talona palpalana maal. Io, ga bul halaka ia tiga midi nong di gata gil hangasiaan tar ia tano papara haat. Ma pa di ga hakuban baa tikai narako tana. 54 Ma iakano bung a Bung Liman ia, no bung bia ira Iudeia diet la tangtagura panei no Bung na Sinangeh. Ma no Bung na Sinangeh gata huteta um.
55 Ma ira hahina ing dal ga hanuat tikai ma Iesu maras Galili dal ga mur Iosep ma dal ga nas no midi. Ma dal ga nas mah hoeh ing di ga hakuban ia hua. 56 Io, dal ga haan tapukus u nataman ma dal ga tagura waiwai ing i sangina timaan. Senbia dal ga sangeh tano Bung na Sinangeh murmur no warkurai ta Moses.
* 23:2 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’. 23:17 Ari tuarena pakpakat diet bul halaka buturkus 17. I tangai hoken: Ta ira Nian na Hinahaan Sakit Pailat ga halangalanga sei uta diet tikai di ga his kahai ia narako tano hala na harpidinau.