4
Satan ga walar Iesu
(Matiu 4.1-11; Mak 1.12-13)
Ma Iesu ga tapukus maras tano taah Ioridaan ma ga hung ma no Halhaliana Tanua. Ma no Tanua ga luai lah ia uram ra hanua bia. Ma Satan ga walar ia aihat sangahul na bung kaia. Pa ga ien ta linga ta kaikek ra bung, ma namur um ga taburungan. Io, Satan ga tangai tana, “Kaia, ing bia a Nati Kalou uga, u na tangai ta kan ra haat bia naga hanuat nian.”
Iesu ga balu ia bia, “Tiga warkurai ta Kalou di ga pakat ia uta mehet ra mataniabar i tangai hoken, ‘Ira tunatuna pa diet na lon tano nian sena mon.’ ”
Io, Satan ga lam haut ia uram ra uladih ma kaikek at ga haminis ira kingdom tano ula hanua bakut tana. Ga tangai ta Iesu bia, “Kaiken ra kinkinis na warkurai ma ira nudiet minamar, iau na tabar uga manei. Ma i tale bia ena gil hua kanong a nugu diet ma ni tabar siga manei ing iau lik bia ena tabar ia. Io hua, ing bia u na lotu tupas iau, a num um diet.”
Iesu ga balu ia, “Tiga warkurai gar Kalou di ga pakat ia uta mehet ira mataniabar i tangai bia, Muat na lotu tupas no Watong no numuat God, ma ia sena mon muat na hanapu muat tana.”
9-11 Io, Satan ga lam habal Iesu uram Ierusalem, gaam hatur Iesu aram naliu sakit tano ula hala tano tamat na hala na lotu. Ga tangai tana bia, “Ing bia a nati Kalou uga, u na karuas suur makai, kanong ira nianga ta Kalou ing di ga pakat i tangai hoken,
‘Kalou na tulei ira nuna angelo wara utaam wara balbalaurei uga.
Diet na palim hatur uga ma ira lima diet,
waing pau naga tubak ira kakim tiga haat.’ ”
12 Iesu ga balu ia, gaam tangai bia, “Tiga mes na warkurai ta Kalou wara uta mehet i tangai bia, ‘Waak muat walar no Watong, no numuat God.’ ”
13 Ma ing Satan gata hapataam ira nuna mangana walawalar bakut, ga haan talur tar baa Iesu.
Diet tano taman ta Iesu pa diet ga balak lah ia
14 Io, Iesu ga tapukus tikai ma ra dadas tano Tanua u Galili, ma ra hinhinawas utana ga haan hurlabit ta ira tamtaman ta iakanong ra sibaan. 15 Ga hausur ira mataniabar narako ta ira hala na lotu gar na Iudeia, ma diet bakut diet ga pirlat ia.
16 Ga haan u Nasaret, no taman ga tamat huat kaia. Ma tano Bung na Sinangeh ga laka tano hala na lotu gar na Iudeia hoing at git gilgil hua. Haan, ga tur wara waswas ira nianga ta Kalou di ga pakat. 17 Io, di ga tar ira pakpakat gar tane Aisaia no poropet tana. Ga palas ia gaam nas lah no sibaan ira pakpakat tana ga tangai hoken:
18 “No Tanua gar tano Watong i kis tagu
kanong i ta pilak iau bia iau na hasasei ira maris tano tahut na hinhinawas.
I ta tulei iau bia iau na tangai bia, diet ira hirua ing di ga kubus bat diet bia diet naga langalanga balin.
I ta tulei iau wara tangtangai ta ira pula bia diet na nanaas um,
ma bia iau na halangalanga sei diet ing di la umubal diet,
19 ma wara tangtangai bia no bilai na pakana bung na harharahut gar tano Watong i ta hanuat.”
20 Io, ga puli habal ira pakpakat gaam tar sei tano tena harbalaurai ta ira pakpakat. Io, ga kis. Ma diet bakut narako tano hala na lotu diet ga ngok dadas tana. 21 Io, ga tangai ta diet hoken: “Katin iakan ra sibaan maram ta ira pakpakat ta Kalou i ta hanuat tutun ta ira numuat hanhadoda.”
22 Diet bakut diet ga tangai bia ia tiga tahut na tunatuna ma diet ga manga karup ta ira maririsuana nianga ing ga hansur tano hana. Diet ga tangai bia, “Dahat palai bia iakan ra tunatuna a nati ne Iosep mon ia. I nunurei lah hoeh gi iangianga hoken?”
23 Ma Iesu ga tangai ta diet hoken: “Iau nunurei tar bia muat na tangai tar kan ra nianga harharuat tagu bia, ‘Tena ulai, halangalanga habal at uga! Gil baa ta linga kai tano num taman tutun at ing mehet ga ser bia u ga gil na Kapeneam.’ ”
24 Ma ga tangai hoken: “Muat hadadei baa! Taia tiga poropet da balak lah ia tano nuna taman tus. 25 Iau tangai ta muat bia ga mon haleng makosa kai Israel tano pakana bung Elaija ga lon tana. Ma ta iakano pakana bung no mawai ga tabanus ma pa ga bata haruat ma ra aitul a tinahon ma sibaan. Ma ga mon tiga tamat na taburungan ta iakanong ra kidilona hanua. 26 Senbia Kalou pa ga tulei Elaija taar ta tikai ta diet ira Israel, iasen ga tulei ia uras tiga makosa kinas Sarepat tano hanua Saidon. 27 Ma tano pakana bung Elisa no poropet ga lon tana, a haleng diet ga sam lepra. Senbia pa ga halangalanga tikai ta diet. Taia. Ga halangalanga sena mon Neman nong ma Siria.”
28 Io, ira tunatuna bakut kaia tano hala na lotu gar na Iudeia diet ga kamahar ing diet ga hadadei iakan. 29 Diet ga taman tut, diet gaam tulei hasur sei ia makaia tano taman. Ma iakanong ra taman ga kis taar tiga uladih. Diet ga lam haut ia uram tano gagena no uladih bia diet naga sei hasur ia tano kalkaltiring. 30 Senbia ga haan a mon nalamin tano tamat na mataniabar gaam haan laah.
Iesu ga tulei hasur sasei no sakana tanua
(Matiu 1.21-25)
31 Ma namur baal um Iesu ga haan suur u Kapeneam, tiga pisa na hala tano hanua Galili. Ma tano Bung na Sinangeh ga tur lah wara hauhausur ira mataniabar. 32 Ma diet ga karup ma diet ga urur ta ira nuna hausur kanong ga ianga hoing tikai i ta kap ra dadas hua gaam tale bia na ianga hua. 33-34 Ma kaia tano hala na lotu gar na Iudeia tiga tunatuna nong a sakana tanua gata sasahai tana. Ga tatau naliu sakit bia, “Ai! U biha, Iesu ma Nasaret? U ta hanuat bia u na hagawai mehet? Iau nunurei tar bia uga no Halhaliana ta Kalou.”
35 Ma Iesu ga tigal no sakana tanua, “Kis matien! Suur talur ia!” Io, no sakana tanua ga sei tar no tunatuna napu ra matmataan ta diet bakut ma ga suur talur ia. Senbia pa ga hagawai ia.
36 Ira mataniabar bakut diet ga karup diet gaam tangtangai harbasianei ta diet hoken: “A mangana hausur sa iakan? I kurei sei ira sakana tanua ma ra dadas hoing tikai i la warkurai taar, ma diet suur laah!” 37 Ma no hasahesa tana ga haan harbasiai tano hanua bakut.
Iesu ga halangalanga ira ina minaset
(Matiu 8.14-17; Mak 1.29-38)
38 Io, Iesu ga haan laah makaia ra hala na lotu gar na Iudeia ma ga haan laka tano ngasia ne Saimon. Ma no numu ne Saimon, ga ubal ia no tamat na malahau ma diet ga saring Iesu bia na harahut ia. 39 Io, ga tur huteta tana gaam tigal sasei no malahau, ma no minaset ga pataam talur ia. Kaikek at no hahina ga taman tut gaam tur lah bia na tagurei ira nian wara diet.
40 Ma bia no kasakes gata sungsuguh ira mataniabar diet ga kap hahuat ira haleng mangana minaset taar ta Iesu. Ga bul ira airua limana ta diet tikatikai, ma gaam halangalanga diet. 41 Ma ira sakana tanua mah diet ga sursuur talur haleng ta ira mataniabar, diet gaam manga tatau hoken: “Uga no Nati Kalou!” Senbia ga bor diet ma ga tigal diet bia pa diet na ianga kanong diet ga nunurei bia ia no Mesaia.* 42 Ma ra malabungbung Iesu ga haan taar tiga hanua bia. Ma ira mataniabar diet ga nanaas tana ma ing diet ga haan tupas lah ia, diet ga walar bia diet na tigal ia bia waak i hanhan talur diet. 43 Senbia ga tangai ta diet bia, “I tahut bia iau na harpir utano tahut na hinhinawas tano matanitu ta Kalou ta ira mes na taman mah kanong nagu Sus ga tulei iau utana.” 44 Ma ga harharpir haan ta ira hala na lotu kaia Iudeia.
* 4:41 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.