5
Ira luena bulu na hausur
(Matiu 4.18-22; Mak 1.16-20; Ioanes 1.40-42)
Tiga bung bia Iesu ga tur taar kaia huteta tano taah kis Genasaret, ira mataniabar diet ga tur harsibitsibit burung ia ma diet ga hanhadadei ira nianga gar Kalou. Ma ga nas airua mon kaia huteta tano gagena taah kis. Ira tena kap kirip diet gata waak tar dir ma diet gaam gisgis ira nudiet uben. Io, Iesu ga kawaas tano mon ta Saimon. Ma ga tangai bia na sulei hasur ia ta dahina makaia nawana. Ga kis napu kaia ra ula mon gaam hausur ira mataniabar makaia. Ma bia gata hapataam ira nuna nianga ga tangai ta Saimon bia, “Mutal na sei hasur ira numutal uben uras ra lamlamana mutal naga kap ta kirip.”
Saimon ga tangai, “Watong, mital ta papet tano kidilona bung bakut ra bung ma pa mital kap ta kiripa. Senbia, kanong u ta tangai hua, iau na bul hasur ira uben.”
Ma bia dal ga gil hua dal ga kap ra haleng kirip ma ira nudal uben gaam wara tamtamadiris. Io, dal ga tah hahuat ira airua tura dal tano mes na mon bia dir na hanuat wara tahtaho dal. Ma dir ga hanuat diet gaam hahung ira airua mon ma ira kirip. Dir ga hung sakit dir gaam wara mormorung.
Ma ing ne Saimon Pita ga nas hua, ga puka taar napu ta ira kaki Iesu gaam tangai bia, “Watong, iau sip bia u na haan talur iau kanong a sakana tunatuna iau.” Ga tangai hua kanong diet ma ira tura diet, diet ga manga karup ta ira haleng kirip diet gata kap. 10 Ma ira airua hintura Saimon, Jemes ma ne Ioanes, ira airua nati ne Sebedi, dir mah dir ga manga karup.
Io, Iesu ga tangai ta Saimon, “Waak u burburut. Tur lah um kaiken u na kapkap tunatuna.” 11 Io, bia diet gata sal haut taar ira nudiet airua mon uram nawana, diet ga waak sei ira linga bakut diet gaam mur um ia.
No ina lepra
(Matiu 8.2-4; Mak 2.3-12)
12 Ing Iesu ga kis taar tiga taman, tiga tunatuna ga haan tupas ia ma a mon lepra ga banot tar no palatamaina. Bia ga nas Iesu ga satudu gaam suhai no matmataan tana uras tano pisa gaam sasaring marmaris taar ta Iesu bia, “Watong, iau palai bia u tale bia u na halangalanga iau waing pa na tale bia da hatabu habal iau. Ma ing bia u nem, u na halangalanga iau.”
13 Iesu ga sasangaha gaam sigirei no tunatuna ma ga tangai, “Iau sip tar. U na langalanga!” Kaikek at no minaset ga pataam tano tunatuna. 14 Ma Iesu ga hatumarang tar ia bia pa na hasasei tikai uta iakan ra linga. Ga tangai bia, “Iasen u na haan ma u na haminis uga tano pris. Ma u na tar no hartabar haruat ma no warkurai ta Moses. Ma iakano hartabar na hinawas palai wara hatutun bia u ta langalanga.” 15 Senbia no hinhinawas utana ga manga haan hurlabit balik. Ma ira mataniabar diet gaam hanuat wara hadadei ia ma bia na halangalanga diet talur ira nudiet minaset. 16 Senbia Iesu git haraios ukatika ta ira hanua bia, ma git saasaring.
Iesu ga halangalanga tiga pengpeng
(Matiu 9.2-8; Mak 2.3-12)
17 Tiga bung bia Iesu ga hauhausur ira mataniabar, aring Parasi ma aring tena hausur ta ira warkurai ta Moses diet ga kis taar mah kaia. Diet gata hanuat makaia Ierusalem ma ta ira tamtaman Galili ma Iudeia. Ma no dadas gar tano Watong ga kis taar ta Iesu bia na halangalanga ira ina minaset. 18 Ma aring tunatuna dal ga kapkap hani tiga pengpeng ta tiga kunuban. Dal ga walar bia dal na kap halaka ia tano hala bia dal naga hakuban ia ra matmataan ta Iesu. 19 Senbia dal ga pet pua bia dal na gil hua kanong a haleng mataniabar. Io hua, dal gaam hanhut uram ra ula hala, dal gaam haruha hasur no pengpeng ma no kubena tano mahua dal gata tatik sarai tar ia. Dal ga haruha hasur ia nalamin ta ira mataniabar ukaia ra matmataan ta Iesu. 20 Bia Iesu ga nas ira nudal nurnur, ga tangai, “Tasin, ira num magingin sakena i ta pataam.”
21 Io, ira Parasi ma ira tena hausur ta ira warkurai tane Moses diet ga hatahun bia diet na lilik kumaan ta ira bala diet bia, “Siga iakan ra tunatuna i tangai hagawai Kalou? Taia ta tunatuna i haruat wara kapkap sei ira magingin sakena—Kalou sena mon!”
22 Iesu ga hamaan kilam ira nudiet lilik gaam tangai, “Ira numuat lilik pai takodas. 23 Garum ta dir i malus? I malus bia ena tangai bia ‘Ira num magingin sakena i ta pataam,’ bia i malus bia ena tangai, ‘Taman tut ma u naga haan’?* 24 Senbia iau na hapalainei muat bia Nong a Tunatuna Ia i hatur kahai no dadas wara kapkap sei ira magingin sakena kai ra ula hanua.” Io, ga tangai tano pengpeng, “Iau tangai taam, taman tut, kap lah no kubem ma u na haan tapukus tano ngasiaam.” 25 Kaikek at ga taman tut ra matmataan ta diet, ga tatik lah no kubena gaam pirpirlat hani Kalou ukatika ra ngasiana. 26 Io, ma a tamat na kinarup ga kap diet bakut, diet gaam pirlat Kalou. Diet ga hung ma ra urur diet gaam tangai bia, “Dahat ta nas ra mangana linga katin!”
Siga na lilik pukus?
(Matiu 9.9-13; Mak 2.14-17)
27 Ma namur ta iakan Iesu ga hansur ga nas tiga tena kap takis, no hinsana ne Lewi. Ga kis taar kaia ra nuna hala na kap takis. Iesu ga tangai tana bia, “Mur iau!” 28 Io, Lewi ga tut talur ira linga bakut ma ga mur ia.
29 Io, Lewi ga gil tiga tamat na nian wara uta ne Iesu kaia ra nuna hala. Ma a haleng tena kap takis ma aring mes na mataniabar mah diet ga iaan tikai ma dir. 30 Senbia ira Parasi ma ira nudiet tena hausur ta ira warkurai ta Moses diet ga rungurung ta ira bulu na hausur ta Iesu hoken: “Pai bilai bia muat ianiaan ma muat mamom tikai ma kaikek ira tena kap takis ma ira mes na sakana tunatuna mah.”
31 Ma Iesu ga tangai ta diet, “Ing diet langalanga timaan, pa diet supi ira tena harhalon, senbia diet sena mon ing diet maset. 32 Pa iau ga hanuat bia iau na tatau muat ing muat lik bia a tena takodas muat bia muat na lilik pukus. Taia. Diet sen mon ing diet palai bia a tena sakena diet.”
Ira sigara linga tano hinanuat ta Iesu pai kis tikai ma ira tuarena
(Matiu 9.14-17; Mak 2.18-22)
33 Diet ga tangai ta Iesu, “Ira bulu na hausur tane Ioanes no tena bapitaiso diet la haahal hait ma diet la saasaring. Ma diet mah ira bulu na hausur ta ira Parasi. Senbia ira num, diet la ianiaan ma diet la mamom.”
34 Ma Iesu ga tangai ta diet, “Hoeh, tano bung na nian na pokomau i tale muat bia muat na duan ira hasira bia diet na hahal ing bia no marawana nong i sigara tolai i kis tikai taar baa ma diet? Taia. 35 Senbia ta tiga bung namur no marawana i sigara tolai, da kap lah ia talur diet. Io, ta iakano pakana bung diet na hahal kanong diet tapunuk.”
36 Ma ga tangai tiga nianga harharuat ta diet hoken: “Pai tale bia tikai na diris sasei tiga sibaan ta tiga sigara maal ma na singit tikanei ia ma tiga tuarena maal. Ing bia na gil hua, na diris hagawai no sigara maal ma no sibaan i tadiris sasai pa na nanaas haruat ma no tuarena maal. 37 Taia tikai na hurarai no sigara wain pai lalat baa taar ta ira tuarena pala taah ing di ga gil ma ra pala me ma i ta tapagas. Ing bia na gil hua, no sigara wain na pet diris ira pala taah ma na bureng. Ma ira pala taah diet na sakena. 38 Taia, i tahut bia da hurarai no sigara wain pai lalat baa taar ta ira sigara pala taah. 39 Ma taia tikai na mamai ira tuarena wain ma na sip habal no sigarina, kanong na tangai bia, ‘No tuarena at i bilai.’ ”
* 5:23 I nanaas bia no kukuraina ta iakan ra buturkus hoken: na malus bia tikai na tangai bia, ‘Ira num sakana magingin i ta pataam.’ Na malus kanong i tale bia na tangai bia mon. Ma pa na hirhir kanong taia ta linga wara haminis bia i ta kap sei tutun ira sakana magingin bia taia. Senbia i manga dadas bia nuna tangai bia, ‘Taman tut ma nugu haan!’ I dadas kanong ing bia pa na tut, nuna hirhir. Io, na haminis bia taia num ta dadas ma u ta bisbis mon.