15
Di ga takun Iesu kaia ta Pailat
(Matiu 27.1-2, 11-14; Luk 23.1-5; Ioanes 18.28-38)
Bia gata malaan um, ira tamat na pris, ma ira tamat ta ira huntunaan, ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses, ma ira kaunsal mah diet ga kis hulungai bia diet naga hanuat ma tiga lilik. Diet ga kubus ira lima Iesu, diet gaam lam tar ia tane Pailat. Ma Pailat ga tiri ia bia, “Uga no king nudiet ira Iudeia?”
Iesu ga balu ia bia, “A num nianga at!”
Ma ira tamat na pris diet ga takun ia ma ra haleng linga. Io, Pailat ga tiri habal ia bia, “Taia num ta nianga wara balbalu diet? Nas, a haleng na linga diet takun uga manei.”
Senbia Iesu pa ga babalu. Ma Pailat ga karup gaam lilik haleng.
Pailat ga kurei Iesu
(Matiu 27.15-26; Luk 23.13-25; Ioanes 18.39—19.16)
A nudiet magingin ira Iudeia bia ta ira kaba Nian na Hinahaan Sakit bakut, da hasur sei tiga tunatuna tano hala na harpidinau. Ia mon nong ira mataniabar diet saring lah ia. Tiga tunatuna, no hinsana ne Barabas, di ga bul halaka tar ia tano hala na harpidinau tikai ma ira tunatuna ing diet mah diet ga harubu bingbing ma diet ing diet ga kurei ira Iudeia. Ma ira mataniabar diet ga haan hut uram ta Pailat diet gaam saring ia bia na halangalanga sei tikai uta diet, tikai ta diet ing di ga his kahai ia narako tano hala na harpidinau hoing at Pailat git gilgil. Pailat ga tiri diet, “Muat sip bia iau na hasur sei tar ta muat no numuat king ira Iudeia??” 10 Ga tiri hua kanong ga nunurei tar at bia ira tamat na pris diet ga lilik sakasaka taar ta Iesu, hua diet gaam tar sei ia tana.
11 Ma senbia ira tamat na pris diet ga hait ira mataniabar bia diet na saring hadadas Pailat bia na hasur sei ne Barabas ma waak ne Iesu. 12 Io, Pailat ga tiri diet, “Iau na bihanei um iakan ra tunatuna muat kilam ia bia no king numuat ira Iudeia?”
13 Ma diet ga kukula uram tana ma diet ga tangai, “Da tut tar ia tano ula kabai!”
14 Pailat ga tiri habalin diet, “Wara biha muat tangai hua? A mangana ronga sa i ta gil tar?”
Sen diet ga manga kakonga balik, diet gaam tangai bia, “Da tut tar ia tano ula kabai!”
15 Pailat ga hasur sei ne Barabas taar ta ira mataniabar bia diet naga guama. Io, ga tulei tar Iesu ta ira nuna umri diet gaam dangat ia. Ma diet gaam waak sei tar ia ta ing diet na tut tar ia tano ula kabai.
Ira umri diet ga hasakit ta Iesu
(Matiu 27.27-31; Ioanes 19.2-3)
16 Ira umri diet ga lam lah Iesu ukaia tiga sibaan tano tamat na ngasia ne Pailat, io, diet ga tau hulungen ira umri. 17 Diet ga hasigam ia ma tiga dardarana maal*, io, diet ga hihisanei tikanei ira talak hoing tiga vuvu, diet gaam hakukuhai no walina ma ia. 18 Io, diet ga tangai tana bia, “Mehet urur taam, king gar na Iudeia!” 19 Diet ga laulawat no walina ma tiga busa, ma diet ga iamiabis mah ia. Diet ga satudu manaluai tana hoing bia diet manga urur tana. 20 Namur bia ira umri diet gata hasakit taar tana, diet ga kap sei no dardarana maal tana diet gaam hasigam habalin ia ma ira nuna sigasigam at. Io, diet ga lam hasur um ia wara tutut tar ia tano ula kabai.
Diet ga tut tar Iesu tano kabai
(Matiu 27.32-44; Luk 23.26-43; Ioanes 19.17-27)
21 Tiga tunatuna ma Sairin no hinsana ne Saimon, a tata tane Aleksanda ma ne Rupus ia. Saimon ga hanahaan sakit mon kaia marau tiga mes na taman ma diet ga duan ia bia na kap lah balik no kabai ta Iesu. 22 Diet ga lam haut tar Iesu tano sibaan di kilam ia bia Golgota (no kukuraina bia, no taman hoira ula turangan.) 23 Io, di ga tul sei ra wain ta Iesu bia na mamai. Iakano wain di gata bul tikanei tar ma ra palona tiga dahai wara bingbing ngunungut. Senbia Iesu pa ga mamai. 24 Io, diet ga tut tar um Iesu tano kabai. Bia diet gata gil tar hua, diet ga mamagu ma ra satu wara nunurei lah bia siga na kap lah gahim ta ira maal ta Iesu.
25 Io, a liman ma ihat na pakana bung ra malaan diet ga tut tar Iesu tano ula kabai. 26 Ma ira nianga mah di ga takun ia manei, di ga bul tano ana kabai. Ira nianga di ga pakat, hoken: “No king gar na Iudeia.” 27 Ma diet ga tut tar mah airua tena kikinau taar ra irua mes na kabai, tikai tano sot na limana ma tikai tano kesa na limana. 28 [Ma i hatutun no nianga ta Kalou ing di ga pakat hoken: “Di ga was tikanei ia ma ira tena laka warkurai.”]
29 Diet ing diet ga haan sakit kaia diet ga lawanei ira wali diet tar ta Iesu ma diet ga tangtangai hagawai ia hoken: “Aha, uga ing u ga tangai bia u na durei no tamat na hala na lotu ma u na gil habal ia ta aitul a bung, 30 hansur makaia ra ula kabai waing u naga halon habal uga.”
31 Ma ira tamat na pris ma ira tena hausur ta ira warkurai tane Moses diet ga hasakit mah ta Iesu hua, ma diet ga tangai habalin at ta diet bia, “Ga halon ira mesa, ma sen pai tale bia na halon habalin at ia. 32 Bia ia no Mesaia, no king gar na Israel, i tahut bia na hansur at kaiken makaia ra ula kabai waing dahat naga nas ia ma dahat naga nurnur tana.” Ma ira irua ing di ga tut tar dir ta ira irua kabai huteta tana, dir mah, dir ga tangai hagawai ia.
Iesu ga maat
(Matiu 27.45-56; Luk 23.44-49; Ioanes 19.28-30)
33 Io, no hanua ga kankado hatahun lah ra sangahul ma irua na pakana bung ra tingana kasakesa tuk taar tano aitul a pakana bung ra matarahien. 34 Ma ra aitul a pakana bung ra matarahien Iesu ga kukula ma ga tangai, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” Ma no kukuraina bia, “Nugu God, Nugu God, wara biha bia u ta haan talur iau?”
35 Bia aring ing diet ga tur taar huteta kaia diet ga hadadei ia, diet gaam tangai, “Hadadei, i ta tatau ne Elaija.” 36 Ma tikai ta diet ga hilau gaam hahung tiga gurgurun tes ma ra wain gaam sako tar ia tiga sila dahai, io, ga tul sei haut ia bia Iesu na dup ia. Io, ga tangai, “Tur baa, dahat na nas baa bia Elaija na hanuat wara palpalas hasur ia bia taia.”
37 Ma bia Iesu ga manga kup taar um, ga pataam no mansunguna.
38 Ma no tamat na maal nong di la balo bat tar no tamat na hala na lotu ma ia, ga tasirik horua, hatahun lah maram naliu uras abuka napu. 39 Ma no tamat na umri nong i la kurei tar tiga maar na tena hinarubu ga tur taar mon manaluai ta Iesu. Bia ga hadadei ing ne Iesu ga manga kup hua, ma bia ga nas mah ing Iesu ga maat hua ga tangai, “Tutun sakit, no Nati Kalou at iakan ra tunatuna!”
40 Aring hahina diet ga tur taar tapaka dahina ma diet ga ngokngok ta ira linga ing ga hananhuat. Maria nong mana Magadalen ga tur taar kaia tikai ma ne Maria no puasi Iosep dir ma ne Jemes no bulumur. Dal ma ne Salomi, dal ga tur tikai taar ma diet ira hahina. 41 Tano pakana bung bia Iesu ga kis taar Galili, kaiken ra aitul a hahina dal git murmur ia ma dal git balbalaurei ia ta ira nuna sunupi. Ma a haleng na mes na hahina mah ing diet ga sakatei hahuat ia uram Ierusalem, diet ga kis taar kaia.
Di ga bul halaka Iesu tano midi
(Matiu 27.57-61; Luk 23.50-56; Ioanes 19.38-42)
42-43 Bia gata matarahien ra bung liman, ing ira Iudeia diet la tangtagura panei no Bung na Sinangeh, no bung manamur, io, Iosep mana Arimatia ga balamasa taar gaam haan taar tane Pailat gaam saring lah no tamai ne Iesu. Ma Iosep ia tiga tamat tano kaunsal ma ia mah ga kiskis kahai no matanitu ta Kalou. 44 Pailat ga karup ing ga hadadei bia ne Iesu gata maat a mon. Ga tau hahuat no tamat na umri ma ga tiri ia bia Iesu gata maat bia taia. 45 Ma bia no tamat na umri gata hasasei tar Pailat bia ne Iesu at gata maat, Pailat ga haut sei tar no tamai ne Iesu tane Iosep. 46 Io, Iosep ga kap lah ia maram ra ula kabai, gaam hihisanei bakut ia ma tiga talona palpalana maal nong gata kul tar ia. Io, ga bul halaka ia tiga midi. No midi di gata gil hangasiaan tar ia tano parpara haat. Io, namur ga pukulanei bat no matana haat ma tiga tamat na haat. 47 Ma Maria mana Magadalen ma no maurana, no puasi ne Iosep, dir ga nas tar ing di ga hakuban Iesu kaia.
* 15:17 Diet hasakit ta Iesu bia a king ia kanong ira dardarana maal i haruat hoing ira gar na king. 15:32 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.