14
No harpingit wara bubu bing Iesu
(Matiu 26.1-5; Luk 22.1-2; Ioanes 11.45-53)
Airua bung taar mon um kana tano Nian na Hinahaan Sakit ma no Nian na Beret Pai Lalat. Ma ira tamat na pris ma ira tena hausur ta ira warkurai tane Moses diet ga silsilhei tiga bilai na ngaas wara palpalim kahai Iesu waing diet naga bu bing ia. Ma diet ga tangai bia, “Pa dahat na gil hua kaia tano nian. Ira tunatuna kaba diet gi tut na purpuruan ma dahat.”
Tiga hahina ga hurarai bus Iesu ma ra waiwai
(Matiu 26.6-13; Ioanes 12.1-8)
Io, Iesu ga kis taar Betani ma bia ga ianiaan narako tano hala tane Saimon, nong baa ga sam lepra, tiga hahina ga hanuat. Ma no hahina ga kap hahuat tiga mangana bilai na gapgopai. Ma di ga gil ia ma ra haat di kilam ma alabasta. Ma narako tana aring waiwai wara salsalaap, di kilam ia bia ‘nart’. Ma no sangsangina tana ga manga bilai sakit ma a tabi matana. Ga parok no pala taah gaam hurarai no waiwai tano wali Iesu. Aring ta ira tunatuna ing diet ga kis taar kaia diet ga rungurung ma diet ga tangai harbasianei ta diet bia, “Wara biha tutun at bia i hapataam bia no waiwai. Di gaar suhuranei no waiwai wara kapkap ta kinewa ing i haruat ma ra kunukul tikai gaar kap ta ira nuna pinapalim tiga tinahon. Io, ma ira kinewa um di gaar tar ta ira maris.” Ma diet ga ianga ngalngaluan taar tana.
Io, Iesu ga tangai ta diet bia, “Muat waak sei ia. Waak muat kas na gil ia. No linga i ta gil tar ia tagu i manga bilai sakit. Ira maris diet na kis tikai ma muat hatikai, ma i tale bia muat na harahut diet ta ira pakana bung bia muat sip. Ma senbia pa iau na kis hatikai ma muat. No hahina i ta gil no linga nong i tale bia na gil ia. I ta hurarai bus no tamaigu ma iakan ra bilai na waiwai kaiken wara tangtagurei iau utano bung da bus iau namur. Muat na hadadei baa! Da hasahesa tano tahut na hinhinawas ta ira taman bakut tano ula hanua. Ma bia da gil hua, io, no linga no hahina i ta gil tar ia da hinawas mah utana, wara halilik tar ira tunatuna utana.”
Iudas ga haut wara tartar sei Iesu
(Matiu 26.14-16; Luk 22.3-6)
10 Ma Iudas Isikariot, tikai ta ira sangahul ma irua na bulu na hausur, ga haan tupas ira tamat na pris gaam hasasei diet bia na tar sei Iesu ta diet. 11 Diet ga guama ing diet ga hadadei, diet gaam kukubus bia diet na tar ta kinewa tana. Io, ga silsilhei tiga bilai na ngaas wara tartar sei Iesu ta diet.
Iesu ga ien no Nian tikai ma ira nuna bulu na hausur
(Matiu 26.17-25; Luk 22.7-14, 21-23; Ioanes 13.21-30)
12 Tano luena bung tano Nian na Beret Pai Lalat, ira Iudeia diet git bubu bing mah ira nat na sipsip diet naga ien wara liklik kahai no bung na Hinahaan Sakit. Ta iakanong ra bung ira bulu na hausur ta Iesu diet ga tiri ia, “U nem bia mehet na tagurei no Nian na Hinahaan Sakit aha?”
13 Io, ga tulei airua ta ira nuna bulu na hausur ma ga tangai ta dir, “Mamur na haan laka tano tamat na pisa na hala, ma tiga tunaan i kapkap hani tiga pakona taah na harusa mamur kaia. Mamur na mur ia. 14 Tano hala nong no tunaan na haan laka kaia, mamur na tangai tano tunatuna nong a nuna tus no hala bia, ‘No tena hausur i wara nunurei bia ia ha no sibaan tano hala nong ia ma mehet ira nuna bulu na hausur, mehet na ien no Nian na Hinahaan Sakit kaia?’ 15 Io, na tangai haminis tiga sibaan ta mamur, aram naliu tano hala nong di ta tagurei tar ia. Mamur na tagurei ira adahat nian kaia.”
16 Io, ira airua bulu na hausur dir ga haan laah dir gaam haan laka tano tamat na pisa na hala. Dir ga nas bakut lah ira linga hoing Iesu ga tangai ta dir. Io, dir ga tagurei no adiet Nian na Hinahaan Sakit.
17 Bia gata manga matmatarahien Iesu ga hanuat tikai ma ira nuna sangahul ma irua. 18 Ma bia diet ga kis taar kaia ma diet ga ianiaan, Iesu ga tangai ta diet, “Muat hadadei baa! Tikai nalamin ta muat kaiken i ianiaan tikai ma iau, na tur talur iau ma na tar sei iau.”
19 Io, diet ga tapunuk hua tikatikai at ta diet gaam tangai ta Iesu bia, “Iau lik tutuna bia pai iau, naka?”
20 Io, Iesu ga balu diet, “Tikai at ta muat ira sangahul ma irua. Nong na hasuguh no ana beret narako tano dis tikai ma iau, ia a mon. 21 Nong a Tunatuna Ia na haan taar tano nuna minaat hoing at ira poropet diet gata pakat tar utana. Senbia maris ta iakano tunatuna nong na tur talur ma na tar sei Nong a Tunatuna Ia! Gaar tahut tana bia pa di gaar kaha ia, kanong na kap tiga tamat na harpidinau.”
No minaat ta Iesu i hatutun no sigara kunubus
(Matiu 26.26-30; Luk 22.14-20; 1 Korin 11.23-25)
22 Bia diet ga ianiaan, Iesu ga kap lah tiga sibana beret, ga tanga tahut ta Kalou tana, ma gaam bingit ia. Io, ga palau ira nuna bulu na hausur ma ia ma ga tangai ta diet bia, “Muat kap lah ia. Iakan no tamaigu.”
23 Namur ga kap lah no gapgopai na wain gaam tanga tahut ta Kalou tana ma ga tar ia ta diet. Io, diet bakut diet ga mom tana. 24 Io, Iesu ga tangai ta diet, “Iakan no gapigu, iau na tar sei bia ia uta ira haleng wara hatutun no kunubus maram ta Kalou. 25 Muat hadadei baa! Pa iau na mamai habalin ta wain tuk tano pakana bung tano matanitu ta Kalou ing ena ra mom tikai balin ma muat.”
26 Ma bia diet gata ru tar tiga nirudu, diet ga hansur makaia uram ra uladih Olip.
Iesu ga tangai bia Pita na harhus sei ia
(Matiu 26.31-35; Luk 22.31-34; Ioanes 13.36-38)
27 Iesu ga tangai ta diet, “Muat bakut muat na hilau talur iau hoing no poropet gata pakat tar ta ira nianga ta Kalou. Ma Kalou ga tangai bia,
‘Iau na bu bing no tena balaura sipsip,
ma ira sipsip diet na hilau harbasiai.’ ”
28 Ma Iesu ga tangai habal bia, “Kaikek i tutuna, senbia iau na lon huat balin ma iau na luai ta muat uras Galili.”
29 Senbia Pita ga tangai tana, “A tutuna bia diet bakut dak diet na hilau talur uga, senbia iau at taia.”
30 Iesu ga balu ia bia, “Hadadei baa! Katin at ra bung, bia pai airua na kareka baa, u na harhus sei iau aitul a pakaan.”
31 Senbia Pita ga balu pukus ia ma ra dadas ma gaam tangai, “A linga bia ing bia ena maat tikai ma uga. Pa iau na harhus sei at uga.” Ma ira mes, diet ga tangai mah hua.
Iesu aram Getsemani
(Matiu 26.36-46; Luk 22.39-46)
32 Diet ga haan taar tiga sibaan di kilam ia bia Getsemani, ma Iesu ga tangai ta ira nuna bulu na hausur bia, “Muat na kis taar kai ma iau na sasaring.” 33 Io, ga lam lah ne Pita, Jemes ma ne Ioanes, dal gaam sakatei ia. Iakano pakana bung ga kilinganei ra tamat na tapunuk ma ga manga kalar mah. 34 Io, ga tangai ta dal bia, “No nugu kidilona nilon i manga tirih sakit kaiken iau gi kilinganei bia iau wara minminaat. Mutal kis taar kai ma mutal na naanaas.”
35 Iesu ga haan kakari dahina gaam satudu taar napu tano pisa. Ma ga sasaring bia pa na kap iakan ra ngunngutaan ing bia kana ta mes na ngaas. 36 Ga sasaring hoken: “Mama, ira linga bakut i tale uga bia u na gil. Kap sei iakan ra tinirih tagu nong i wara hinaan tupas iau. Ma senbia waak u gil ing iau sip. U na gil at ing u sip.”
37 Ga haan tapukus balin taar ta ira nuna aitul a bulu na hausur ma ga nas lah dal bia dal ga sua sakit. Ma Iesu ga tangai tane Pita, “Iau marmaris bia u sua sakit. Pai tale bia u gaar nanaas taar mon baa ta dahina? 38 I tahut bia mutal na nanaas ma mutal na sasaring waing pa mutal naga puka ing bia ta harwalaam na haan tupas mutal. Ira bala mutal i nem taar um wara turtur bat ira harwalaam, senbia a tunatuna tutuna mon mutal kaikek naga dadas ta mutal.”
39 Ga haan laah balin gaam sasaring hoing naluai. 40 Bia ga haan tapukus balin ga nas habal dal bia dal ga sua sakit, kanong dal ga manga sumsumela. Ma pa dal ga nunurei bia asa um dal na tangai tana.
41 Bia ga haan tapukus balin tano aitul a pakaan, ga me tangai ta dal bia, “Iau marmaris bia kana a baa mutal susua ma mutal tatohun taar. I ta haruat um! Nas baa! No pakana bung i ta hanuat bia da tar sei Nong a Tunatuna Ia ta ira lima diet ira tena sakena. 42 Mutal tut ma datal na haan. Nas um! No tunatuna nong na tar sei iau ia kek tuai i hananhuat!”
Iudas ga tar sei Iesu
(Matiu 26.47-56; Luk 22.47-53; Ioanes 18.3-12)
43 Kaikek at bia Iesu ga iangianga, Iudas, tikai ta ira nuna sangahul ma irua na bulu na hausur, ga salo huat. A tamat na mataniabar ga hanuat tikai ma ia ma diet ga kapkap hani ra hisa ma ra dahai. Kaiken ra mataniabar at ira tamat na pris, ma ira tena hausur ta ira warkurai tane Moses, ma ira tamat ta ira huntunaan diet ga tulei sei diet. 44 Io, no tunatuna nong ga tur talur Iesu, nong i wara tartar sei ia, gata tangai tar ta diet hoken: “No tunatuna nong iau na haianga lah ia ma ena lusung ia, ia a mon. Muat na palim kahai ia, io, muat na luai timaan laah tana bia kaba i hilau.”
45 Kaikek at ne Iudas ga hanuat taar ta Iesu. Ga haianga lah ia hoken: “Tena hausur!” ma ga gawanei ia ma ga lusung ia. 46 Io, ira tunatuna diet ga palim kahai ia. 47 Ma tikai ta diet ing ga tur tikai taar ma Iesu ga sasal lah no nuna hisa na hinarubu gaam kato kutus sei tiga talingana no tultulai tano tamat ta ira pris. 48 Io, Iesu ga tangai ta diet, “Hoing balik bia iau tiga tena kikinau kaikek muat gi kap hahuat ira hisa ma ra dahai wara palpalim kahai iau? Pai tiga tena kikinau iau! 49 Ta ira kaba bungbung bakut iau git kiskis tikai ma muat ing iau git hauhausur tano tamat na hala na lotu ma pa muat ga palim kahai iau. Senbia, kaiken ra linga i hanuat wara hatutun ira nianga ta Kalou ing di ga pakat.”
50 Ma ira nuna bulu na hausur bakut diet ga hilau talur ia.
51 Ma tiga marawana ga murmur hani Iesu ma ga pupulus sen tar mon ma tiga maal. Ira mataniabar diet ga walar bia diet na palim kahai ia. 52 Ma senbia ga hamalum pakis tar um no nuna maal kaia ta diet gaam hilau bia laah ma ra tabunasulu ia.
No kaunsal diet ga kurei Iesu
(Matiu 26.57-68; Luk 22.54-55, 63-71; Ioanes 18.13-14, 19-24)
53 Io, diet ga lam tar Iesu tano tamat ta ira pris. Ma ira tamat na pris, ma ira tamat ta ira huntunaan, ma ira tena hausur ta ira warkurai tane Moses, diet bakut, diet ga hanuat hulungai taar kaia. 54 Pita ga murmur hani at Iesu, ma ga helhelik haan at, tuk bia diet gaam haan laka tano tingana hera tano ngasiana no tamat ta ira pris. Pita ga kis taar kaia gaam ratrat iaah tikai ma ira tena harbalaurai ta iakano sibaan.
55 Ira tamat na pris ma ira kaba kaunsal diet ga silsilhei ta mangana nianga wara tangtangai hagawai Iesu waing diet naga bu bing ia, ma sen pa diet ga nas lah taring. 56 A haleng diet ga tar ira nudiet nianga na bisbis, ma sen ira nudiet nianga ga mes harbasiai.
57 Hokaiken, aring tunatuna diet ga tut ma diet ga bisbis taar ta Iesu hoken: 58 “Mehet ga hadadei ia ga tangai hoken: ‘Iau ni durei iakan ra hala na lotu nong ira tunatuna mon diet ga gil ia, ma ta aitul a bung iau na gil habalin tikai. Iakanin, a tunatuna pa na gil ia.’ ” 59 Senbia ira nudiet hinhinawas ga mes harbasiai.
60 Io, no tamat ta ira pris ga taman tut ra matmataan ta diet gaam tangai ta Iesu, “Iau karup bia pau balu diet! U na tangai hoeh ta ken ra mangana nianga diet takun uga manei?”
61 Senbia Iesu pa ga babalu, ga tur kunkun taar a mon.
Io, no tamat ta ira pris ga tiri habal ia, “Uga no Mesaia,* no Nati Kalou, bia taia?”
62 “Iau a mon,” Iesu ga tangai. “Ma muat na nas Nong a Tunatuna Ia ma na kis taar tano tamat na kinkinis kaia tano sot na lima Kalou no Dadasina, ma na hanhan suur ta ira baakut maram ra mawai.”
63 No tamat ta ira pris ga diris ira nuna sigasigam at, ma gaam tangai, “Pa dahat supi habalin um ta tunatuna wara hasahesa utana. 64 Muat ta hadadei tar ing i tangai hagawai Kalou bia dir haruat mon. Muat lik hoeh?”
Diet bakut diet ga tangai bia Iesu i ta ronga ma i tale bia na maat. 65 Io, aring ta diet ga iamiabis Iesu, diet ga kubus bat ira airua matana, io, diet ga tutut ia ma ira lima diet ma diet gaam tangtangai tana bia, “U na kilam sot!” Ma ira tena harbalaurai diet ga lam lah ia diet gaam bu ia.
Pita ga harhus sei Iesu
(Matiu 26.69-75; Luk 22.56-62; Ioanes 18.15-18, 25-27)
66 Bia Pita ga kis taar kaia tano tingana hera, tikai ta ira tultulai na hahina tano tamat ta ira pris ga hanuat huteta tane Pita. 67 Bia ga nas lah Pita ma kana ga ratrat iaah, ga ngok dadas ma ga tangai tana, “Uga mah, u la tiktikai ma iakanong ma Nasaret, ne Iesu.”
68 Pita balik ga harhus gaam tangai, “Pa iau palai at uta kaikek ra linga u tangtangai!” Io, ga haan laah ukaia ra matanangas huat.
69 Bia no tultulai na hahina ga nas lah ia kaia, ga tangai habal ta diet ing diet ga turtur haan kaia bia, “Tikai ta diet iakan ra tunaan.” 70 Senbia Pita ga harhus balin.
Namur dahina diet ing diet ga turtur huteta haan tana, diet ga tangai, “I palai bia uga tikai ta diet kanong uga maras Galili.”
71 Pita ga tangai ta diet, “Iau sasalima ma ra tutun bia pa iau nunurei iakano tunatuna muat tangtangai ia! Bia iau bisbis, io, iau sip bia Kalou na hapidinau iau!”
72 Kaikek at no kareka ga kakel no airua na pakaan. Io, Pita ga lik lah kan ra nianga ing Iesu ga tangai taar tana hoken: “Bia pai airua na kareka baa, u na harhus sei iau ta aitul a pakaan.” Bia Pita ga nas hua, ga manga suah.
* 14:61 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.