13
Ira hakilang ing na haminis no haphapataam ta iakan ra lon
(Matiu 24.1-35; Luk 21.5-36)
Bia Iesu ga hanahaan talur no tamat na hala na lotu nudiet ira Iudeia, tikai ta diet ira nuna bulu na hausur ga tangai tana, “Tena hausur, nas baa! Ira bilai na haat ing di ga gil iakan ra hala na lotu manei. Ma nas ira nuna bilai na sibaan mah!”
Io, Iesu ga balu ia, “Iakan ra tamat na hala na lotu u nasnas ia, taia tiga haat bia na kis maram naliu ta nong tiga haat. Ira numuat ebar, diet na durei hasur bakut.”
Ma diet ga hanuat taar tano uladih Olip, tano mes na palpal tano tamat na hala na lotu. Ma ing Iesu ga kis taar kaia, Pita, Jemes, Ioanes, ma ne Endru dal ga tiri kinawanei ia hoken: “U na hasasei mehet, bia hunangesa kaiken ra linga ing u hasasei mehet tanai na hanuat. Ma a mangana hakilang sa mehet na nas ing na haminis bia kaikek ira linga diet ta huteta bia diet na hanuat?”
Io, Iesu ga balu diet hoken: “Muat na harbalaurai, kaba ta tikai i bis lah muat. A haleng diet na bisbis huat ma diet na tangai bia, ‘Iau a mon no Mesaia,’ ma diet na lam habisbis lah ra haleng. Ma bia muat na hadadei uta ira tamat na hinarubu bia aring hasahesa ta ira tamat na hinarubu helik, pa muat na raurawan. Kaikek ra mangana linga na hanuat, senbia no haphapataam pa na hanuat baa. Io, a haleng na huntunaan tano ula hanua diet na tut na hinarubu baal at ta diet. Ma na mon kunakunar tari haleng taman, ma da sam taburungan mah. Bia kaiken ra linga na hanuat na hatahun mon no ngunungut hoing no bulu i paspaas hatahun no hahina ing i wara kinakaha.
“Muat na harbalaurai. Da lam tar muat ta ira sibaan wara warkurai ma da dangat muat narako ta ira numuat hala na lotu. Ma muat na tur ra warkurai mah ra matmataan ta ira tena warkurai ma ira king wara gaigaian iau. Ma muat na iangianga palai ta diet tano tahut na hinhinawas. 10 Ma da luena hasahesa ta iakano tahut na hinhinawas ta ira hanua bakut manaluai tano haphapataam ta iakan ra nilon. 11 Ma bia da palim kahai muat ma da hatur muat ra warkurai, waak muat ra raurawan bia asa ing muat na tangai. Muat na tangai a mon ira sa ing i hanuat ta muat ta iakano pakana bung, kanong pai numuat kaikek ra nianga. No Halhaliana Tanua i iangianga. 12 Ira tunana diet na tar sei ira tasi diet bia da bu bing diet. Ma ira tata ta ira bulu diet na gil mah hua ta ira nati diet. Ma ira bulu diet na manga ul pat ta ira nudiet tata ma ira puasi diet waing da bu bing ira adiet sus ma ira puasi diet. 13 Ira tunatuna bakut diet na malentakuanei muat panei iau, senbia nong i tur dadas tuk taar tano haphapataam, Kalou na halon ia.”
14 “Muat ing muat waswas ken ra pakpakat i tahut bia muat na palai tano kukuraina tutun ta iakan ra linga nong na hanuat. Muat na nas tikai ‘nong i manga sakena sakit ma tikai i la hamhamau taman.’ Ma na tur taar tano sibaan nong pai ia makaia. Io, ing bia i gil hua, diet ing diet kis taar kaia Iudeia, i tahut bia diet na hilau uram ta ira uladih. 15 Nong i kis taar naliu tano ula hala, i tahut bia na hansur gasien. Waak i laklaka baal tano nuna hala wara kapkap lah a nuna ta linga. 16 Ma nong mah i kis taar aram na uma, waak i hanahaan tapukus wara kapkap ira nuna sigasigam. 17 Maris ta diet ing diet kap bala taar ma diet ing diet harasus ta iakano pakana bung. Na manga ubal tutun at diet. 18-19 Muat na sasaring bia iakan ra purpuruan pa na hanuat tano pakana bung tano labur, kanong iakano bung da kilinganei ra tamat na ngunungut. Ma pa na haruat ma ira bung, hatahun lah ta ing Kalou ga hakisi no ula hanua, tuk taar katin, ma pa na haruat mah hua namur. 20 Bia no Watong pa naga pua hakumkum iakano pakana bung, taia tikai pa gaar lon. Senbia na pua hakumkum iakano pakana bung wara uta diet ing gata pilak lah diet.
21 “Ma ta iakano pakana bung mah bia tikai na tangai ta muat, ‘Nas baa! No Mesaia* ia ken,’ bia ‘Nas baa! No Mesaia ia kek,’ waak muat nurnur tana. 22 Io, aring bisbis na mesaia ma aring bisbis na poropet diet na hanuat. Diet na haminis ta hakilang ma diet na gil ta dadas na pinapalim na kinarup waing diet na walar, bia diet na tale wara lamlam habisbis lah ira tunatuna ing Kalou gata pilak lah. 23 Io, muat na harbalaurai, kanong iau ta luena hasasei muat ta ira linga bakut ing na hanuat namur.
24 “Ma senbia tano pakana bung manamur ta iakano tamat na ngunungut,
‘No kasakesa na kankado
ma no teka pa na lulunga,
25  ira tagul diet na rus maram ra mawai,
ma ira dadas na linga aram ra mawai, diet na gunagunai.’
26  Ta iakano pakana bung ira tunatuna diet na nas Nong a Tunatuna Ia na hanaan huat ta ira baakut, ma ra tamat na dadas ma ra minamar. 27 Ma na tulei um ira nuna angelo wara lamlam hulungan ira nuna, ing gata pilak lah. Ma diet ira angelo diet na lam hulungan ira nuna mataniabar makaia ta ira sibaan bakut tano ula hanua ma no mawai mah.
28 “Muat na kap hausur ta ira ina fig. Tano pakana bung bia no ina fig i ta kikiles ma i ta kuburuan balin ira pakana, muat na nunurei bia i ta huteta no pakana bung na kasakes. 29 Hoing a mon, bia muat na nas kaiken ra linga i ta hanhan huat, muat na nunurei bia no pakana bung i ta huteta, kek tuai a mon ra matanangas huat. 30 Muat na hadadei baa! Iakan ra huntunaan, taring ta diet pa na maat baa ma ken ra linga na hanuat. 31 No mawai ma no ula hanua na panim laah ma senbia ira nugu nianga pa na panim.”
Taia tikai pai nunurei bia hunangesa Iesu na tapukus
(Matiu 24.36-44)
32 Ma Iesu ga tangai habalin bia, “Taia tikai pai nunurei at iakano pakana bung bia kaiken ra linga na hanuat. Ira angelo kinam ra ula mawai ma no Natina mah pa diet nunurei. No ana Sus sena mon i nunurei. 33 Muat na harbalaurai! Ma muat na tagura kahai ia! Pa muat nunurei ing iakano pakana bung na hanuat. 34 I haruat ma tiga tunatuna i haan laah ta ira nuna hinahaan. I haan talur tar no nuna hala ta ra warkurai ta ira nuna tultulai. Ga waak pakis tar ira pinapalim ta diet bakut tikatikai, ma ga tangai ta nong i la balbalaurei no matanangas bia na tagura kahai ia. 35 I tahut bia muat mah, muat na tagura kahai ia, kanong pa muat nunurei bia no pakana bung hoeh no tunatuna a nuna no hala na tapukus balin. Na hanuat dak ra matarahien, bia ra tingana bung, bia ra kareka na kakel, bia ra malaan. 36 Muat na tagura kahai ia, kaba i haan tupas hakarup muat ma kana muat sua sakit. 37 Kaiken iau ta tangai ta muat, iau tangai ta ira tunatuna bakut: ‘Muat na tagura kahai ia!’ ”
* 13:21 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.