12
Ira tena balaura uma
(Matiu 21.33-46; Luk 20.9-19)
Io, Iesu ga hatahun nianga ta diet ma ra nianga harharuat ma ga tangai, “Tiga tunatuna ga so tiga uma na hunena wain. Ga lar bat ia ma ga kil tiga tung i haruat wara paspaas bisang ira hunena wain. Ga tut mah tiga hunghungaan na haat uram naliu wara nasnas mur no uma na hunena wain. Bia ga gil tar kaikek, ga waak tar no uma ta diet ing diet ga sahur ia bia diet na balaurei ia ma gaam haan laah baa tano nuna hinahaan. Bia ga matukal ira hunena wain ga tulei nuna tiga tultulai uras ta ira tena balbalaura uma bia na kap lah tari hunena wain ta diet. Senbia diet ga palim kahai ia, diet gaam bu ia, io, diet ga tulei pukus bia sei ia. Namur ga tulei habal tiga mes na tultulai uras ta diet. Ma diet ga lawat no walina, diet gaam hamalahuan mah ia. Ga tulei habalin tiga mesa ma iakanin diet ga bu bing ia. Ma aring haleng mah ga tulei habal. Aring di ga bu hagawai ma aring di ga bu bing. Io, tikai um kana bia na tulei ia, a natina ia nong ga manga sip ia. Ga tulei um ia manamur ta diet bakut, kanong ga tangai bia, ‘Diet na ruu no natigu.’ Senbia ira tena balaura uma diet ga tangai harbasianei ta diet bia, ‘Iakanong ra tunatuna i ta hanuat nong na rumahal. Kaia, dahat gi a bu bing ia waing dahat naga rumahal ta iakan ra uma.’ Io, diet ga palim kahai ia, diet gaam bu bing ia, diet gaam sei hasur ia maram narako tano uma na hunena wain.”
Iesu ga tangai balin ta diet hoken: “Iau na hasasei muat ta ira linga ing no tunatuna a nuna no uma na gil. No tunatuna na hanuat ma na bu bing haliarei kaikek ra tena balaura uma, io, na tar no uma na hunena wain ta aring mesa. 10 I tahut bia muat na lik lah no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai hoken,
‘No haat nong ira tena gil hala diet ga mola sei ia kanong diet ga lik bia a linga bia ia,
ia balik um no dadas na burena no hala bakut.
11 No Watong at ga gil hoken,
ma i manga bilai sakit bia dahat na nas ia.’ ”
12 Io, ira lualua na lotu, diet ga walar bia diet na palim kahai Iesu, kanong diet ga nunurei bia ga iangianga harharuat a mon uta diet. Senbia diet ga burtei no tamat na mataniabar, io, diet ga haan talur ia.
No magingin na kul takis
(Matiu 22.15-22; Luk 20.20-26)
13 Io, namur, di ga tulei aring ta ira Parasi ma aring ing diet la murmur Herot, no king, ukaia ta Iesu bia diet na hakuni ia ta ira nuna nianga. 14 Bia diet ga hanuat taar tana, diet ga tangai tana bia, “Tena hausur, mehet nunurei bia a tutun na tunatuna uga. Pau la turtur sena ma tikai kanong pau la liklik lah bia a mangana tunatuna sa tikai. U la hausur tutuna iat tano lilik ta Kalou ing i nem bia da mur. Io, hasasei mehet, i takodas bia dahat na kul tar no takis ta diet ing diet kurei dahat bia taia? 15 Dahat na kul no takis bia pa dahat na kul ia?”
Senbia Iesu ga palai tano nudiet nianga bisbis, io, gaam tangai ta diet bia, “Muat nem bia muat na hakuni iau wara, biha? Muat kap baa tiga siliwa ukai nigi nas ia.”
16 Io, diet ga kap hahuat no siliwa gaam tiri um diet, “A malalari siga iakan? Ma a hinsa siga iakan?”
“Tano lualua ta ira tena warkurai,” diet ga balu ia.
17 Io, Iesu ga tangai ta diet bia, “Muat na tar ta ira tena warkurai ira linga at ta ira tena warkurai, ma muat na tar ta Kalou ira linga at ta Kalou.” Ma diet ga karup ta ira nianga ga tangai.
Ira minaat diet na lon balin
(Matiu 22.23-33; Luk 20.27-40)
18-19 Aring Sadiusi ing diet la liklik bia nong i maat pa na tut hut balin, diet ga hanuat taar ta Iesu, diet gaam tiri ia bia, “Tena hausur, Moses ga pakat tar wara nudahat hoken, bia tiga tunatuna taia ta natina ma i maat talur no nuna hahina, no tasina na tolai lah no makosa. Io, dir na hatahuat ta nati dir ma dir na kilam tar ta diet no hinsana no tasina nong i ta maat. 20 Io, a liman ma irua na haratasin. No luena ga tolai tiga hahina ma ga maat talur ia ma pa ga mon nati dir baa. 21 No airua na tasina ga tolai no makosa, ma senbia, ia mah ga maat ma ga taia ta nati dir. No aitul a tasina mah ga ngen hua. 22 Io, ira liman ma irua na haratasin bakut ing diet ga tolai tar no hahina, diet bakut diet ga maat, ma ga taia ta nati diet. Namur mah um no hahina ga maat. 23 Bia ira minaat diet na lon huat balin tano bung na tuntunut hut, ta siga tutun at um no hahina? Kanong diet bakut ira liman ma irua diet ga tolai tar ia.”
24 Iesu ga balu diet hoken: “Muat manga ronga kanong pa muat palai ta ira nianga ta Kalou ing di ga pakat ma pa muat nunurei mah no dadas ta Kalou. 25 Bia ira minaat diet na lon huat balin pa diet na tolai. Diet na haruat ma ira angelo aram ra mawai. 26 Senbia, kaiken iau na hasasei muat bia diet ing diet ta maat, diet na tut huat balin bia taia. I tahut bia muat na lik lah kek narako tiga pakpakat tane Moses ing no dahai ga lulunga. Muat na lik timaan kaiken bia Kalou ga tangai ra sa tane Moses. A tutun bia kaiken ra hintubu dahat diet gata maat, senbia Kalou ga tangai bia, ‘Iau no God tane Abraham, no God tane Aisak, ma no God tane Iakop.’ 27 Pataia bia a God nudiet ira minaat, senbia a God nudiet ira lilona. Muat manga ronga.”
No tamat na warkurai
(Matiu 22.34-40; Luk 10.25-28)
28 Tikai ta ira tena hausur ta ira warkurai tane Moses ga hanuat ma ga hadadei diet ga harhargau. Bia ga nas hoken bia Iesu gata balu timaan diet, ga tiri ia, “Gahim no warkurai ta ira warkurai bakut ta Kalou i manga luai?”
29 Iesu ga balu ia gaam tangai bia, “No warkurai nong i luai ta diet bakut i hoken: ‘Hadoda Israel, no Watong no nudahat God, ia sen mon no Watong. 30  U na sip no Watong no num God ma no katim bakut, no num nilon bakut, no num lilik bakut, ma no num dadas bakut.’ 31 Nong i airua ma ia i hoken: ‘U na marsei tikai hoing u marsei habal at uga.’ Taia balin tiga warkurai i tamat ta kaiken ra airua.”
32 Io, no tena hausur ta ira warkurai tane Moses ga tangai ta Iesu, “Tena hausur, a tutun sakit ing u tangai bia taia mah um tiga God, ia sen mon. 33  Ma bia tikai na sip Kalou ma no katina bakut, no nuna lilik bakut, ma no nuna dadas bakut, ma na marsei mah no mes hoing i la marmarsei at ia, kaikek i manga tahut ta ira nudahat hartabar uram ta Kalou.”
34 Ma bia Iesu ga nas bia gata babalu timaan gaam tangai tana bia, “Pau manga tapaka tano matanitu ta Kalou.”
Ma manamur ta kaiken pa diet ga balamasa bia diet na tiri habalin ia ta tiga linga.
No Mesaia i bulumur ta Dewit
(Matiu 22.41-46; Luk 20.41-44)
35 Bia Iesu ga hauhausur diet narako tano tamat na hala na lotu, ga tangai, “Muat lik hoeh uta nong di kilam ia bia no Mesaia*? I nanaas bia ira lilik ta ira tena hausur ta ira warkurai tane Moses pai manga palai. Diet lik bia iakano Mesaia a bulumur ia tane Dewit. Senbia pa diet nunurei ta tiga mes na linga utana. 36 Muat nas baa! No Halhaliana Tanua ga tar ira lilik ta Dewit hua Dewit gaam tangai bia,
‘No Watong ga tangai tano nugu Watong bia:
“U na kap no tamat na kinkinis kai tano sot na limagu,
tuk iau na bul hasur ira num hirua manapu ta ira lapara kakim!” ’
37 “Io, i nanaas bia naluai sakit Dewit at ga kilam no Mesaia bia ‘Nugu Watong.’ Io hua, i palai bia iakano Mesaia a bulumur ia ta Dewit ma ia mah no Watong.”
Ma no tamat na mataniabar diet ga guama ing diet ga hadadei ia.
38 Ma ing bia Iesu ga hausur diet, ga tangai bia, “Muat harbalaurai ta ira tena hausur ta ira warkurai ta Moses. Diet la nemnem bia ira gile diet na manga taltalona suur, ma diet la nemnem mah bia da karo lah diet ta ira sibaan ing di la hanhanuat hulungai kaia. 39 Diet la nemnem mah bia diet na kis ta ira kinkinis gar na tamat narako ta ira nudiet hala na lotu ma ta ira bura na rau ta ira gil nian. 40 Diet la karkarit lah ira linga bakut ta ira makosa, ma diet la bisbis ma ira nudiet talona sinsaring. Kalou na manga hapidinau diet.”
No tamat na hartabar tano makosa na maris na hahina
(Luk 21.1-4)
41 Io, Iesu ga kis taar narako tano tamat na hala na lotu nudiet ira Iudeia. Ga kis taar tano mes na palpal tano sibaan di la bulbul ira hartabar kaia gaam nasnas ira mataniabar diet ga bulbul ira nudiet kinewa tano bunbulaan. Ma a haleng watong diet ga sei ra tamat na kinewa. 42 Senbia tiga maris na makosa na hahina ga hanuat gaam bul halaka airua nat na peni ing ira matana i manga natina. 43 Iesu ga tau hahuat ira nuna bulu na hausur gaam tangai ta diet bia, “Muat nas baa! Iakan ra maris na makosa i ta bul ra tamat ta diet bakut uram tano bunbulaan. 44 Diet bakut, diet tar maram ta ira nudiet bunbulaan ing i manga haleng kaia, senbia iakan ra maris i ta tar bakut sei ing na lon manei.”
* 12:35 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.