4
No tena sinso
(Matiu 13.1-9; Luk 8.4-8)
Ma namur Iesu ga tur habal lah wara hausur kaia ra gagena no tamat na taah kis Galili. Ma haleng na mataniabar sakit diet ga hananhuat kaia, hua Iesu gaam kis naliu tiga mon kaia na taah. Ma ira mataniabar diet ga kis tano gagena taah. Iesu ga hauhausur diet ma ra nianga harharuat uta ira haleng na linga. Ma bia ga hauhausur diet ga tangai hoken,
“Muat hadadei. Tiga tena sinso ga haan bia na so ira nuna pat na dahai. Ma bia ga seisei harbasianei ira pat na dahai, aring ga puka taar tano ngaas ma ira maan diet ga ien bakut sei. Aring patina mah ga puka taar ra ula hathat ing pai haleng ira pisa kaia. Diet ga kubur gasien kanong pai haleng ra pisa. Bia no kasakesa ga taman tut huat ga sei bing diet kanong ira boli diet pa ga manga hansur. Aring patina mah ga puka taar nalamin ta ira kuikui ma ga lul burung diet, hua pa diet gaam huai. Aring patina mah ga puka taar ta ira bilai na pisa. Diet ga tamat ma diet ga huai. Aring ga huai aitul a sangahul na patina, aring a len ma tikai na sangahul na patina, ma aring a maar na patina.”
Io, Iesu um ga tangai, “Ing bia u hadadei kilam kaiken ra nianga, u na taram.”
A burena bia Iesu i la tangtangai ira nianga harharuat
(Matiu 13.10-17; Luk 8.9-10)
10 Namur Iesu ga haan talur ira haleng na mataniabar. Ma aring ing diet git murmur ia ma ira sangahul ma irua diet ga kis tikai taar ma ia. Ma diet ga tiri ia uta ira nianga harharuat. 11 Ma Iesu ga balu diet bia, “Iau ta hapuasnei no matanitu ta Kalou ta muat. Ga susuhai naluai, sen iau ta hapalainei um ia ta muat. Senbia ta diet ing pa diet kis ta iakano harbalaurai ta Kalou, iau ianga ma ra nianga harharuat. 12 Io hua,
‘diet na nas
ma pa diet na nas kilam,
diet na hadadei
ma pa diet na hadadei kilam;
kaba diet lilik pukus,
ma Kalou na lik luban sei ira nudiet magingin sakena.’ ”
No nianga palai tano tena sinso
(Matiu 13.18-23; Luk 8.11-15)
13 Ma Iesu ga tangai ta diet, “I palai bia pa muat palai ta kan ra nianga harharuat. Ing bia pa iau hapalainei muat, pa muat na palai taring nianga harharuat balin. 14 No tena sinso i so no nianga. 15 Aring mataniabar diet haruat ma ira pat na dahai ing i puka taar tano ngaas. Bia diet hadadei no nianga, Satan i hanuat ma i kap sei no nianga ta diet. 16 Ma aring diet haruat ma ira pat na dahai ing i puka taar ra ula hathat. Bia diet hadadei lah no nianga, diet kap hagasiaan ia ma ra gungunuama. 17 Iasen no nianga pai hansur, hua pa diet tur lawas. Ing bia ira tinirih i ubal diet ma diet kap ngunungut kanong diet gata kap no nianga, diet puka gasien laah. 18-19 Ma aring diet haruat hoing ira pat na dahai ing i puka taar nalamin ta ira kuikui. Diet hadadei ira nianga, senbia diet ngarngarau ta ken ra nilon ma diet manga nem ra kinkinis na watong ma ira mes na linga. Kaiken ra linga na burung no nianga ma pa na tahuat timaan. 20 Ma aring diet haruat ma ira pat na dahai ing i puka taar ta ira bilai na pisa. Ing diet hadadei no nianga diet kap timaan ia. Io, diet na tahuat timaan hoira pat na dahai ing diet huai aitul a sangahul na patina, a len ma tikai na sangahul na patina, ma aring a maar na patina.”
Tiga laam manapu tiga kas
(Luk 8.16-18)
21 Io, Iesu ga tangai habalin ta diet, “Taia tikai pai la kapkap halaka tiga laam ma na bul ia manapu tiga kas bia tiga suuh. Na bul ia naliu waing na hapalai iakanong ra sibaan. 22 Hua a mon, bia ta sa i kis mun taar, i kis mun taar waing na hanuat puasa namur. Ma bia asa i pupulus taar, i kis taar hua bia muat na palai tanai namur. 23 Ing bia u hadadei kilam kaiken ra nianga, u na taram.”
24 Ma ga tangai habalin ta diet bia, “Lik timaan ing muat ta hadadei tar. Kalou na balu pukus habalin tar taam haruat at hoing u ta hadadei kilam ing iau tangai. Ma na balu pukus ma ra tamat balin mah. 25 Siga nong i palai ta ira nugu nianga, Kalou na manga hapalainei tar tana. Ma bia siga nong tada palai kana tana, Kalou na kap sasei bakut at tana.”
Ira pat na dahai nong i kubur
26 Io, Iesu ga tangai habal, “No matanitu ta Kalou i hoken. Tiga tunatuna i sei harbasianei ira pat na dahai tano pisa. 27-28 Ing bia i la susua ra bung ma i la panpada ra malaan, ira pat na dahai at diet la kumkubur taar. Ma ia at pai nunurei bia diet kubur hoeh kanong no pisa at i la hakuburuan ira pat na dahai. Luena na kubur huat, io, na mon kanamena, ma namur na matukal. 29 Bia i ta matukal ira pat na dahai, no tunatuna na hatahun wara katkato kanong no nuna pakana bung wara kinakato i ta haruat.”
No pat na dahai i manga gona
(Matiu 13.31-32, 34; Luk 13.18-19)
30 Io, Iesu ga tangai habal hoken: “Da haruatanei no matanitu ta Kalou ma ra sa? Ma da ianga harharuat utana hoeh? Io, iau na hasasei muat. 31 No matanitu ta Kalou i haruat ma tiga pat na dahai no tunatuna i so ia. Ma i manga hansik sakit ta ira pat na dahai tano ula hanua bakut. 32 Namur ing bia i ta kubur, i tamat ta ira mangana dahai na nian dahat la saso. Ira katangana no dahai a tamat sakit ma i ududuh timaan ma ira maan diet gil ira nudiet pewas kaia.”
33 Io, Iesu ga pir diet ma ra haleng na nianga harharuat hoing iakan, naga tale bia diet na hadadei kilam. 34 Ga pir ira mataniabar ma ra nianga harharuat sen mon. Iasen ing Iesu sen mon ma ira nuna bulu na hausur, io, ga hapalainei ira mangana linga bakut ta diet.
Iesu ga tigal no tamat na dadaip
(Matiu 8.23-27; Luk 8.22-25)
35 Iakano bung bia gata matmatarahien, Iesu ga tangai ta ira nuna bulu na hausur bia, “Dahat na haan kutus uram tiga palpal tano taah kis.” 36 Io, ma diet ga haan talur no tamat na mataniabar ma diet gaam kawaas laah tano mon nong Iesu gata kis taar tana ma diet gaam bolas. Aring mes na mon mah ga sakatei diet. 37 Tiga tamat na dadaip ga hanuat ma ira pakananah diet ga takap laka taar tano mon gaam hahung ia. 38 Ma Iesu a mon kana ga sua manamur tano mon ma ga ulalang taar at. Ira bulu na hausur diet ga hangun ia ma diet ga tangai bia, “Tena hausur, pau manga lilik bia dahat wara mormorung?”
39 Io, Iesu ga taman tut gaam tigal hadadas no dadaip ma ira pakananah ma ga tangai, “Noh matien!” Io, no dadaip ga maat ma no taah gaam manga malila baal um. 40 Ma Iesu ga tangai ta ira nuna bulu na hausur bia, “Muat burut wara biha? Taia a baa numuat ta nurnur?”
41 Diet ga manga burut sakit diet gaam hartiritiri balin ta diet bia, “Siga iakan? No dadaip ma ira pakananah mah dir taram ia!”