5
Iesu ga hasur sei ira sakana tanua taar ta ira borei
(Matiu 8.28-34; Luk 8.26-39)
Io, Iesu ma ira nuna bulu na hausur diet ga bolas urau tiga palpal tano tamat na taah kis, tano hanua nudiet ira Gerasen. Ing Iesu ga suur laah tano mon, kaikek at tiga tunatuna nong ira sakana tanua ga sasahai tana ga hansur makaia ra matana haat na bul minaat. Ga hansur gaam harusa Iesu. Iakano tunatuna git kiskis ta ira matana haat na midi ma taia tikai pa git taltale bia na his kahai ia. Sukmaal bia di git hishis ia ma ra dadas na hinhisaan ma ra dadas na hidihidi sakit, pai la harharuat. Pa diet git taltale kanong no tunatuna git raprapat haitnei ira dadas na hidihidi sakit ta ira limana ma git raprapat haitnei mah ira dadas na hinhisaan ta ira kakina. Taia tikai pa ga tale bia na hamarur ia. Ta ira kaba bung ma ira kaba kasakes bakut git kupkup haan karama ta ira matana haat na midi ma aram mah ra uladih ma git kutkut hani um no tamaina ma ira haat.
Bia ga nas lah Iesu ma tapaka ga hilau gaam satudu manaluai tana. Ga kukula naliu sakit gaam tangai bia, “Iesu, Nati Kalou Nong i Naliu Sakit, waak u kas na gil iau! U na sasalima uram ta Kalou bia pau na gil hangungut iau.” Ga tangai hua kanong Iesu gata tangai tana bia, “Uga ra sakana tanua, suur laah ta kanin ra tunatuna.”
Ma Iesu ga tiri ia, “Siga no hinsaam?” Ga balu ia hoken: “No hinsagu ‘Arip na arip.’ Warah? A haleng sakit mehet.” 10 Ma ga manga sasaring marmaris taar ta Iesu bia pa na tulei sei ira sakana tanua makaia ta iakano hanua.
11 Io, ma a haleng na borei diet ga ianiaan tano gagena uladih huteta. 12 Ira sakana tanua diet ga sasaring marmaris ta Iesu hoken: “Tulei tar mehet ta kaiken ra borei waing mehet na sasahai ta diet.” 13 Ga haut sei tar diet, io, ira sakana tanua diet ga suur laah tano tunatuna diet gaam sasahai balik ta ira borei. Diet ga hilau suur tano ula kalkaltiring uram narako tano tamat na taah kis diet gaam konga. Ira borei bakut diet haruat ma airua arip.
14 Io, ira tena balaura borei diet ga hilau laah diet gaam hasahesa kaia tano taman ma ta ira sibaan mah huteta. Io, ira mataniabar diet ga haan laah wara nasnas ing Iesu gata gil tar. 15 Bia diet ga haan tupas Iesu, diet ga nas no tunana nong ira haleng na sakana tanua diet ga sasahai taar baa tana ga kis taar kaia. Ira mataniabar diet ga burut kanong gata sigam tar ira nuna sigasigam ma no nuna lilik mah gata palai. 16 Diet ing diet ga nas iakan diet ga hasasei ira mataniabar tano mangana linga Iesu gata gil tar tano tunatuna nong ira sakana tanua ga sasahai taar baa tana. Ma diet ga hasahesa mah ta ira borei. 17 Namur, ira mataniabar diet ga ianga marmaris taar ta Iesu bia na haan laah tano nudiet sibaan.
18 Tano pakana bung Iesu ga kaukawaas uram narako tano mon no tunana nong ira sakana tanua baa ga sasahai taar tana ga ianga marmaris ta Iesu bia na tiktikai ma ia. 19 Iesu pa ga taram lah ia, senbia ga tangai, “U na haan tapukus uram tano num taman, taar ta ira hinsakaam, ma u na hasasei diet a tamat na linga ia hoeh no Watong i ta gil tar ia taam. Io, u na hinawas mah tano nuna harmarsai ukatika hoing uga.” 20 Io, no tunatuna ga haan taar tano hanua Dekapolis. Ga haan gaam hasasei diet a tamat na linga ia hoeh nong Iesu gata gil tar ia tana. Ma ing diet ga hadadei, diet ga manga lilik.
No nati Jairos ma no hahina nong ga sigirei Iesu
(Matiu 9.18-26; Luk 8.40-56)
21 Io, Iesu ga bolas ma tiga mon uras balin tiga palpal tano tamat na taah kis Galili. A tamat na mataniabar ga hanuat, diet gaam tur luhutanei ia ing Iesu ga kis taar tano gagena no taah kis. 22-23 Tiga watong nong i la harbalaurai taar tiga hala na lotu nudiet ira Iudeia, no hinsana Jairos, ga haan ukaia. Bia ga nas lah Iesu ga puka taar manaluai ta ira kakina ma ga ianga marmaris taar tana hoken, “No nat na natigu hinasik i ta sua na minaat taar um. Mai, u na bul ira limaam tana waing naga langalanga ma naga lon.”
24 Io, Iesu ga sakatei laah ia. Ma a tamat na mataniabar diet ga murmur hani ia ma diet ga hartaguniguni haan huteta tana.
25 Ma ga mon tiga hahina kaia nong ira gapina pa ga sangeh wara saal ta ira sangahul ma irua na tinahon. 26 Gata kap ra tamat na tinirih ta ira haleng na tena harulai ma gata hapataam bia tar ira nuna kinewa ta diet, senbia, pa ga langalanga tano minaset. No nuna minaset balik ga kapkap haliarei ia. 27 Bia no hahina ga hadada nianga uta ira bilai na pakpakilai tane Iesu, ga haan mon nalamin ta ira mataniabar gaam haan ukaia namur tane Iesu gaam sigirei no nuna sigasigam. 28 Ga gil hua kanong ga lik hoken: “Bia iau na sigirei mon no nuna sigasigam iau na langalanga.” 29 Iakano pakana bung at no hinilau tano gaap ga takumut laah ma no hahina ga hamaan no tamaina bia gata langalanga talur no nuna minaset. 30 Ing at no hahina ga sigirei no maal, Iesu ga hamaan kilam bia aring ta ira nuna dadas maram naliu gata haan talur ia. Ga tahurus gaam tiri diet, “Siga i sigirei no nugu sigasigam?”
31 Ira nuna bulu na hausur diet ga tangai tana, “U biha? U nas ira mataniabar diet hartaguniguni ma diet sumsubak uga ma kana a baa u tirtiri bia siga i sigirei uga?”
32 Senbia Iesu a baa ga nanaas hurlabit haan bia na nunurei nong ga gil iakan ra linga. 33 No hahina ga burut gaam dedar kanong ga nunurei kilam no bilai na linga ga hanuat taar tana. Io, ga puka manaluai ta ira kaki Iesu gaam hasasei ia ta ira tutuna bakut. 34 Iesu ga tangai tano hahina, “Natigu, no num nurnur i ta halon uga. U na haan ma ra malum ma u na langalanga tano num minaset.”
35 Bia Iesu ga iangianga a baa, aring tunatuna diet ga hanuat maram tano hala tane Jairos ma diet ga hasasei ia bia, “No natim i ta maat. Wara biha um u balbalaan ma no tena hausur?”
36 Bia Iesu ga hadadei kumaan tar ing diet ga tangtangai, ga tangai tane Jairos, “Waak u burburut. U na nurnur sena mon.” 37 Pa ga haut lah mah um taring bia diet na mur ia, ne Pita ma ne ningaar tasina sen mon, Jemes ma ne Ioanes. 38 Bia diet ga hanuat taar tano ngasia ne Jairos, Iesu ga hadadei diet, diet ga susuah kupkup ma diet ga manga hakarepat. 39 Iesu ga haan laka ma ga tangai ta diet, “Waak muat ra sunuah ma waak muat ra hakarepat! No hinasik pai maat. I sua mon.”
40 Diet ga kurus balik ma diet ga hasakit tana. Namur bia gata tulei hasur bakut sei diet, ga lam no pawasina no hinasik ma no ana sus mah. Ga lam halaka mah ira aitul ing dal ga sakatei ia uram narako tano sibaan di ga hakuban tar no hinasik kaia. 41 Ga palim no limana no hinasik ma ga tangai tana bia, “Talita kaum,” kukuraina bia, “Hinasik, tut naliu!”
42 Kaikek at no hinasik ga tut naliu ma ga hatahun ginginota (ma a sangahul ma irua ira nuna tinahon.) Ma diet kaia diet ga manga karup sakit. 43 Senbia Iesu ga tar ra dadas na nianga ta diet bia, pa diet na hinawas ta iakano linga ga gil ia. Ga tangai mah ta diet bia diet na tabar no hinasik ma ta nian.