7
Aring diet ga hamalum ira warkurai tane Kalou
(Matiu 15.1-9)
Aring Parasi ma aring tena hausur ta ira warkurai tane Moses, ing diet ga hanuat maram Ierusalem, diet ga kis luhutanei Iesu. Ma diet ga nas aring ta ira bulu na hausur tane Iesu diet ga ianiaan. Ma diet ga lik bia a sakena ira lima diet ira bulu na hausur kanong pa diet ga gis ira lima diet.
(Ira Parasi ma ira mes na Iudeia, diet la murmur ira hausur diet ga kap ta ira hintubu diet. Ira hausur hoken. Bia pa diet na mur timaan ira warkurai na gis limanari, pa diet na iaan. Ma bia diet na haan tapukus maras tano maket, diet na sisiu na gisa laah mon waing pa na tale bia tikai na hatabunei diet. Io, namur diet na iaan. Ma diet la murmur mah aring haleng mes na warkurai ing ira hintubu diet ga hasasei diet uranai. Diet na gis timaan ira kap, ira kura, ira dis, ma ira suuh.)
Io, ira Parasi ma ira tena hausur ta ira warkurai tane Moses diet ga tangai ta Iesu bia, “Mehet lik bia i sakena bia ira num bulu na hausur pa diet mur ira magingin ira hintubu dahat ga tar ta dahat. Kaiken diet iaan ma ira sakana lima diet.”
Iesu ga balu diet ma ga tangai bia, “No poropet Aisaia ga tangai ra tutuna uta muat ira tena bisbis bia ga pakat ken ra nianga ta Kalou. Ma Kalou ga tangai bia,
‘Kaiken ra mataniabar diet ruu iau ma ra ha diet mon,
senbia pa diet tar ira nudiet nilon tagu.
Diet la latlotu bia haan mon tagu,
kanong ira warkurai ta Moses ira tunatuna mon i bul,
diet hausur balik tanai hoing bia ta Kalou.’
Muat ta hamalum um ira warkurai ta Kalou ma muat palim kahai balik ira magingin gar na tunatuna.”
Ma Iesu ga tangai habalin ta diet bia, “Muat keskes at wara bulbul hasisingen ira warkurai ta Kalou waing muat naga hatur kahai ira numuat hausur at. 10 Kaikek iau ta tangai tar i haruat tutun ma ken Moses ga tangai, ‘U na ruu naam sus ma no pawasim,’ ma, ‘Siga nong na ianga hagawai nana sus bia no pawasina, muat na bu bing ia.’ 11 Senbia muat la tangtangai bia tiga tunatuna a nuna mon linga i tale bia na harahut no nuna tata ma no pawasina manei, i tale mah bia na tangai hoken: ‘Iau ta tar iakan ta Kalou. Pai tale bia iau na tar ia taam wara harharahut uga.’ 12 Ma ing bia muat lik hua, i nanaas bia muat tingtigal iakanong ra tunatuna bia pa na ruu at um no nuna tata ma no pawasina. 13 Bia muat ma ira hintubu muat, muat hausur hanahaan ira mataniabar ta ira numuat magingin na tuarai, muat kap sei ira dadas ta ira nianga ta Kalou. Ma ra haleng mah ira linga hoken muat la gilgil.”
Ira linga ing na hagawai tikai
(Matiu 15.10-20)
14 Ma Iesu ga tau hulungai no tamat na mataniabar, gaam tangai ta diet bia, “Muat bakut, muat hadadei baa! Iau nem bia muat na palai! 15 Ira mangana linga tikai i ien pai tale bia na hagawai ia bia no tunatuna naga sakena. Senbia ira linga ing i hansur maram narako tana na hagawai ia naga sakena. 16 [Ing bia u tale wara hadadei kilam iakan, u na taram ia.]”
17 Bia Iesu ga haan talur ira mataniabar ma gaam haan laka tano hala, ira nuna bulu na hausur diet ga tangai tana bia na palas tar ta diet no kukuraina no nuna nianga harharuat. 18 Iesu ga tangai ta diet bia, “Ira mataniabar pa diet palai, ma hoeh bia muat mah, pa muat palai? Pa muat nunurei a baa bia ira nian ing muat la ienien pai tale bia na hagawai muat ma muat naga sakena? 19 Pai tale kanong ira nian pa na hagawai ira magira muat. Ira nian i la haan laka mon tano bala muat ma na hansur baal.” (Io, Iesu ga tangai bia ira nian bakut i bilai ma pa na hagawai tikai ma naga sakena.)
20 Iesu ga tangai habalin ta diet bia, “Ira linga i hansur maram narako tutun tiga tunatuna, kaikek ing na hagawai ia naga sakena. 21 I tutun, kanong maram tano magirana tikai, ira sakena na hanuat. Ma ira sakena hoken. Na mon sakana lilik, na kikinau, ma na harubu bingbing bia mah. Ma na sua tikai ma tiga hahina gar na mesa. Ma diet ira lala diet na gil hua mah. 22 Na sip bia na kap ra haleng na bilai na linga. Na gil sakena, na bisbis, na mur ira sakana nemnem, na lilik sakasaka taar tikai, na ianga hagawai tikai, na malamala tamat, ma na lon tatohun. 23 Kaiken ra sakana magingin bakut i tahuat maram tano magirana tikai, ma diet hagawai no tunatuna gi sakena.”
No nurnur ta tiga hahina
(Matiu 15.21-28)
24 Iesu ga haan laah makaia ma ga haan taar tano hanua tano pisa na hala Tair. Ga haan laka kumaan taar tiga hala bia taring tunatuna kaba diet gi nas ia. Senbia no nuna hinahaan pa ga mun. 25 Tiga hahina a sakana tanua ga sasahai tano nuna hinasik. Ma bia gata hadadei ra nianga uta Iesu, ga haan gaam satudu napu ta ira kaki Iesu. 26 Ga ianga marmaris tane Iesu bia na hasur sei no sakana tanua nong ga sasahai tano nuna nat na hinasik. Ma iakano hahina, pai Iudeia ia. Di ga kaha ia tano hanua Ponisia tano tamat na hanua Siria. 27 Ma bia Iesu ga nas bia pai Iudeia ia, ga tangai tana bia, “Taia. Da luena tabar baa ira bulu na Iudeia. Pai tahut bia da sei tabar ira paap ma ira nian adiet ira bulu.”
28 No hahina ga balu ia, “Tutun sakit, Watong! Senbia ira paap a mah, diet la ienien ira pet na diet ira bulu manapu tano suuh na nian.”
29 Iesu ga tangai balin tana, “Kanong no num binabalu ukai hoing iau i bilai, u na haan tapukus ma u na nas bia no sakana tanua i ta suur talur no natim.”
30 Io, no hahina ga haan tapukus balin taar tano nuna hala ma ga nas no natina ma ga sua taar. Ma no sakana tanua gata suur talur ia.
Iesu ga halon tikai ga talingaro ma ga kotala mah
31 Io, Iesu ga haan laah makaia Tair gaam kutus kaia tano pisa na hala Saidon gaam hansur taar tano tamat na taah kis Galili narako tano hanua Dekapolis. 32 Tiga talingaro ma ra mamanga mah ia, aring tunatuna diet ga kap hahuat tar ia ukaia ta Iesu. Ma diet ga tiri ia bia na bul ira limana ta iakano tunaan. 33 Bia Iesu gata lam hasisingen lah ia ta ira mataniabar, ga bul ira airua kaskas na limana ta ira airua talingana no tunatuna. Io, namur ga iaabis taar ta ira kaskas na limana ma gaam sigirei no kamariana no tunatuna. 34 Ga manga marmaris ma ga tangai tano nianga nudiet ira Iudeia, “Epata,” kukuraina hoken: “Tapapos!”
35 Iakano pakana bung at, ira talingana no tunatuna ga tapapos, no kamariana ga mamakan ma ga ianga palai laah um. 36 Io, Iesu ga ianga dadas ta ira tunatuna bia pa diet na hinawas ta iakano linga gata gil tar. Sukmaal bia Iesu ga tingtigal hadadas ira tunatuna, diet ga madung taar at wara hinhinawas. 37 Ira tunatuna ing diet ga hadadei ira nianga uta Iesu, diet ga manga karup ma diet ga nguangua sakit ma diet ga tangai bia, “I gil timaan at ira linga bakut. Ma ira talingaro mah, i papos ira talinga diet ma diet gi hadoda. Ma ira tabuna nianga mah, diet ta ianga.”