8
Iesu ga tabar ira ihat na arip
(Matiu 15.32-39)
1-2 Ta iakano pakana bung a tamat na mataniabar sakit ga hanuat hulungai balin. Ga taia mah um adiet ta nian, hua ne Iesu gaam tau hahuat ira nuna bulu na hausur ukaia hoing ia, gaam tangai ta diet bia, “Iau manga marmaris uta kaiken ra mataniabar. Diet ta kis tikai ma iau aitul a bung ma taia um adiet ta nian. Bia ena tulei sei diet taar ta ira nudiet taman, aring diet na maat kalokalo wara adiet tari na ngaas kanong ira nudiet taman i manga helik.”
Ira bulu na hausur diet ga tangai tana bia, “Pai tale bia tikai na silihei lah ta haleng na nian wara adiet ira mataniabar. A hanua bia iakan.”
Io, Iesu ga tiri diet, “Aisa sibana beret kek ta muat?” Ma diet ga balu ia bia, “A len ma irua na sibaan.”
Io, ga tangai ta ira mataniabar bia diet na kis napu. Ma bia gata kap lah ira len ma irua na sibana beret, ma gata tanga tahut taar ta Kalou tanai, ga bingit. Io, ga tar ta ira nuna bulu na hausur bia diet na palau ira mataniabar. Ma ira bulu na hausur diet ga pet haruatanei. Ga mon mah a bar hana nat na kirip kaia ta diet. Ma Iesu ga sasaring uranai gaam tar ta ira nuna bulu na hausur ma ga tangai ta diet bia diet na harpalau mah manei. Ira mataniabar diet ga iaan diet gaam honga. Namur ira bulu na hausur diet ga hahung a len ma irua na kalot ma ira sibana diet. Io, Iesu ga tulei sei um ira mataniabar. Dahina ma naga aihat na arip ira mataniabar. 10 Io, ga kawaas tikai ma ira nuna bulu na hausur tano mon, diet gaam bolas ukaia tano hanua Dalmanuta.
Di ga sasaring uta tiga hakilang
(Matiu 16.1-4)
11 Io, aring Parasi diet ga hanuat, diet gaam hargau tikai ma Iesu. Diet ga tiri ia bia na gil tiga hakilang wara hamhaminis bia Kalou ga tulei ia bia taia. Diet ga gil hua bia Iesu naga puka ta iakanong ra nudiet walawalar. 12 Ga kilinganei ra tamat na tinirih narako tano nuna nilon ma gaam tangai bia, “Iau manga marmaris. A tutun bia muat ira tunatuna ta kanin ra nilon katin, muat la nasnas ira nugu pinapalim, senbia muat tirtiri a baa iau bia ena gil tar tiga hakilang ta muat. Muat hadadei baa! Pa iau na gil ta hakilang ta muat kaiken ra tunatuna.”
13 Io, Iesu ga haan talur ira Parasi, gaam karuas laka taar tano mon tikai ma ira nuna bulu na hausur, diet gaam bolas tano tamat na taah kis Galili uras tiga palpal.
Ira hausur gar na Parasi
(Matiu 16.5-12)
14 Ma ira nuna bulu na hausur diet ga luban wara kapkap ta nian. Tiga hana sibana beret sen mon diet ga kapkap hani ia narako tano mon. 15 Iesu ga hatumarang ira nuna bulu na hausur gaam tangai bia, “Muat na balaurei muat ta ira is nudiet ira Parasi ma ira is tane Herot.”
16 Io, ira nuna bulu na hausur diet ga iangianga balin at ta diet ma diet gaam tangai bia “I tangai hokek kanong taia adahat ta beret.” 17 Iesu ga nunurei kilam ira linga diet ga tangtangai, hua, gaam tangai ta diet bia, “Iau tapunuk bia muat tangai bia taia ta haleng beret. Pa muat nas kilam ma pa muat palai a baa? Iau lik bia a ul haat muat. 18 A mon mata muat, senbia pa muat nasnas kilam. A mon talinga muat, senbia pa muat hadadei kilam. Hoeh, pa muat lik kahai ira nugu pinapalim? 19 Muat ta luban ing iau ga bingit ira liman na sibana beret wara adiet ira liman na arip na mataniabar? Aisa ira kalot na sibana nian muat ga hahung?” Diet ga balu ia ma diet ga tangai bia, “A sangahul ma irua na kalot.”
20 “Aisa mah ira kalot na nian muat ga hahung ing iau ga bingit ira liman ma irua na beret wara adiet ira ihat na arip na mataniabar?” Diet ga balu ia ma diet ga tangai bia “A liman ma irua na kalot.”
21 Io, ga tangai ta diet, “Hoeh, pa muat palai a baa?”
No pula aram Betsaida
22 Io, diet ga sot Betsaida ma aring mataniabar diet ga lam tiga pula ukaia ta Iesu diet gaam saring ia bia na sigirei no pula. 23 Iesu ga palim no limana no pula gaam lam hasur ia makaia tano taman. Ma bia Iesu gata iabis tar ira irua matana, io, ga bul ira irua limana tano pula, ma Iesu ga tiri ia, “U ta nas ta linga?”
24 Io, no pula ga tadeng ma ga tangai bia, “Iau nas ra tunatuna hoira dahai, senbia diet hanahaan.”
25 Tiga pakaan balin Iesu ga palim ira irua matana no pula. Io, no pula ga nanaas dadas gaam nanaas balin. Namur ga nas timaan ira linga bakut. 26 Iesu ga tulei sei ia ma ga tangai tana bia, “Pau na haan balin uras Betsaida. U na haan takodas uram tano num hala.”
Pita ga tangai hapuasnei bia Iesu ia no Mesaia
(Matiu 16.21-28; Luk 9.22-27)
27 Io, Iesu ma ira nuna bulu na hausur diet ga hanahaan ta ira taman huteta tano pisa na hala Kaisaria Pilipai. Ma Iesu ga tiri diet kaia na ngaas bia, “Ira mataniabar diet la tangtangai bia iau siga?”
28 Io, diet ga tangai bia, “Aring diet tangai bia Ioanes no tena bapitaiso, ma aring diet tangai bia no poropet Elaija, ma aring a mah diet tangai bia ta tikai ta ira mes na poropet.”
29 Ma Iesu ga tiri diet, “Ma muat, muat tangai bia iau siga?” Pita ga balu ia ma ga tangai bia, “Uga no Mesaia.*
30 Io, Iesu ga hatumarang ira nuna bulu na hausur bia waak diet hasasei tikai bia ia siga.
U na pusak no num kabai
(Matiu 16.21-28; Luk 9.22-27)
31 Ma namur Iesu ga tur lah bia na hausur ira nuna bulu na hausur hoken: “Nong a Tunatuna Ia na kilinganei a haleng na ngunungut. Ma ira tamat, ira tamat na pris, ma ira tena hausur ta ira warkurai tane Moses diet na harhus sei ia ma da bu bing ia. Ma ta aitul a bung na pataam, na tut hut balin.” 32 Iesu ga manga ianga palai uta iakan. Io, ne Pita ga lam hasisingen ia, gaam tur lah wara pirpir ia bia waak i tangtangai hua. 33 Iasen, bia Iesu ga talingan balin, ga nas ira aring nuna bulu na hausur, gaam pir ne Pita hoken: “Haan laah um, Satan. Pau lik ira nemnem ta Kalou. U liklik ira nemnem gar na tunatuna mon.”
34 Namur Iesu ga tatau lah ira mataniabar ma ira nuna bulu na hausur ukaia hoing ia, gaam tangai, “Ing bia u wara murmur iau, na maat ira num nemnem ta iakan ra ula hanua. U na pusak no num kabai ma u na mur iau. 35 Iau tangai hua kanong siga ta tikai i manga lilik utano nuna nilon, pa na hatur kahai no nuna nilon tutuna. Senbia siga nong i waak sei no nuna nilon wara utagu ma no tahut na hinhinawas mah, na hatur kahai um no nuna nilon tutuna. 36 Ma na hatahutnei tikai hoeh, bia na tinanei iakan ra ula hanua bakut senbia na waak sei no nuna tutun na nilon? 37 Ma tikai na kul pukus no nuna tutun na nilon ma ra sa? Taia iat! 38 Ta kaiken ra bung ira mataniabar diet la turtur talur Kalou ma diet manga sakena. Ta iakan ra sakana pakana bung bia ta tikai i harhus sei iau ma ira nugu nianga, io, namur Nong a Tunatuna Ia na harhus sei mah ia ing na hanuat ma no minamar tano ana Sus tikai ma ira halhaliana angelo.”
* 8:29 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.