3
No Watong na tapukus hoing ga kukubus taar hua
Ira nugu bilai na harhis, iakan no nugu airua na pakpakat ukatika ta muat. Ma iau ta pakat dir bakut bia ena halilik muat, naga hatatik lah ira numuat lilik bia muat na lilik ta ira bilbilai. Iau nem bia muat na lik lah ira nianga ta ira halhaliana poropet manaluai ma no hartulai tano nudahat Watong, no tena Harhalon, iakano hartulai nong ira apostolo diet ga hasasei muat tanai.
Ma no tamat na linga iau nem bia muat na palai tana ma ia hoken. Tano haphapataam ta ira pakana bung ira tena hinasakit diet na hanuat ma diet na mur ira nudiet sakana sinisip. Diet na tangai bia, “Ga kukubus bia na hanuat, naka? Ma ia ha um? Ira adahat sus diet ta maat senbia ira linga bakut i ngan taar a mon hoing no hathatahun tano ula hanua tuk taar katin.” Iasen ing diet tangai hua diet malentak bia diet na lik lah ing Kalou ga gil. Naluai sakit ga hakisi no mawai ma no ula hanua ma no nuna nianga. Ga kap no taah ma ga hakisi no ula hanua ma ia. Ma ga papalim ma no taah mah ing ga tar no taahit wara halhaliarei no ula hanua ta iakano pakana bung. Ma i ta bul hasisingen tar no mawai ma no ula hanua ma iakano nuna nianga a mon ta iakan ra pakana bung bia dir na kis tagura taar utano bung na warkurai ing ira tunatuna ing diet tur talur Kalou diet na hirua.
Ira nugu bilai na harhis, waak muat liklik luban iakan ra linga, bia tano ninaas tano Watong tiga bung i haruat ma tiga arip na tinahon ma tiga arip na tinahon i haruat ma tiga bung mon. Aring diet lik bia no Watong i sala halhalis wara hatutuna ira nuna kunubus. Iasen pataia. I sala nanaho taar uta muat ma ra bala matien kanong pai sip bia tikai na hirua. I sip bia ira tunatuna bakut diet na lilik pukus.
10 I tutuna kaikek, senbia no bung gar tano Watong na hanuat um hoing tiga tena kikinau. No mawai na panim laah ma ra tamat na kinakel. A dadas na mamahien na haliarei ira tagul aram naliu. Ma no ula hanua ma ira linga bakut tana na pataam harsakit. 11 Ing bia Kalou na haliarei kaiken ra linga bakut hua, muat na tatalen um hoeh ira tunatuna? I tahut bia muat na gamgamatien talur ira sakena ma muat na lon mur Kalou. 12 I tahut bia muat na lon hua ing muat kis kahai no bung gar Kalou ma muat hagasiaan no nuna hinanuat. Ing iakano bung na hanuat, a mon iaah na haliarei no mawai ma a tamat na mamahien na rang ira tagul diet naga palapola. 13 Iasen dahat kis kahai ira linga ga kukubus taar uranai ma i hoken, a sigara mawai ma a sigara ula hanua, ma a magingin takodas na kis um kaia.
14 Io hua, ira nugu bilai na harhis, i tahut bia muat na manga ngarngarau bia Kalou pa na nas lah ta sakena bia ta bilinga ta muat, senbia muat na kis ma ra malum tikai ma ia. 15 Muat na nas kilam bia no Watong i kis kahai dahat ma ra bala matien wara halhalon dahat. No nudahat bilai na harhis Pol ga tangai mah ing ga pakpakat ukaia ta muat haruat ma no nuna mintota nong Kalou ga tabar ia ma ia. 16 Ga tangai mah hua ta ira nuna pakpakat bakut ing ga iangianga uta kaiken ra linga. Ma aring linga ta ira nuna pakpakat i dadas bia da palai tanai. Ma ira tunatuna ing pa diet tur dadas ma pataia ta mintota ta diet, diet haliliai hagawai ira nuna nianga hoing diet sala gilgil mah ta ira mes na nianga gar ta Kalou di ga pakat. Ma bia diet gil hua, diet tagurei no nudiet ngaas taar tano nudiet hinirua.
17 Io, ira nugu bilai na harhis, i tahut bia muat na harbalaurai timaan kanong muat ta luena nunurei tar kaiken ra linga. Muat na harbalaurai timaan bia ira tena ul pat kaba diet gi lam harango muat ma muat na puka talur no numuat tuntunur dadas. 18 Iasen i tahut bia muat na tahuat tano harmarsai tano nudahat Watong Iesu Karisito no nudahat Tena Harhalon, ma muat na haan kakari tano numuat mintota utana. Da pirlat ia kaiken ma hathatikai. Amen.