11
No harmarsai ta Kalou tupas ira Israel
Io hua um, iau tiri bia, hoeh, i nanaas bia Kalou ga mola sei ira nuna mataniabar? Taia tutun at! Iau at, iau tiga Israel. Iau tiga bulumur ta Abraham ma iau tano huntunaan ta Benjamin. 2-3 Kalou pa ga mola sei ira nuna mataniabar ing gata luena bul no nuna lilik uta diet wara nunurei um diet. Hoeh, pa muat nunurei iakano sibaan uta ne Elaija narako ta ira Halhaliana Pakpakat? Ga bala ngungut taar ta ira Israel, io, gaam tangai ta Kalou bia, “No Watong, diet ta bu bing ira num poropet ma diet ta durei hasur mah ira num suuh na hartabar. Iau sena um tikai kaiken ma diet nanaas tagu kaiken bia diet na bu bing mah iau.” Ma no Watong ga balu ia hoeh? Ga tangai bia, “Iau ta bul sei wara nugu a len ma irua na arip na tunatuna ing pa diet la singabukun taar ta Baal no sakana tanua.” I hua mah katin. A bar hanawaan baa kana haruat ma ing Kalou i ta pilak diet ma no nuna harmarsai Ma bia i ta pilak diet hua tano nuna harmarsai nong i ta tabar bia diet ma ia io, i palai bia no nuna gigilamis pai tahuat laah ta ira nudiet pinapalim. Ma sena ing bia gaar ta pilak diet ta ira nudiet pinapalim io, no nuna harmarsai pa gaar ngen bia a hartabar bia ia.
Io hua, i palai bia iakano mangana kinkinis nong Israel ga manga nanaas tana, pa diet ga hatur kahai ia. Senbia diet ing Kalou ga pilak diet, diet ga kap lah ia. Ma diet ira mes na Israel, Kalou ga hadadas ira bala diet hua pa gaam tale bia diet na kap lah ia. I hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia,
“Kalou ga hababa ira nudiet lilik.
Ga harawarawa ira mata diet bia pa diet na nasnas kilam.
Ma hua mah ta ira talinga diet bia pa na hanhadadei kilam.
Ma i ta gil hua ta diet tuk taar ta iakan at ra bung.”
Ma Dewit i tangai bia,
“Ira linga gaar haguama diet hoing ira nian tano ula suuh i haguama tikai, io, iau sasaring bia u na papalim ma kaikek ra linga wara hakhakuni balik diet ma wara lutlut lah diet.
Iau sasaring bia kaikek ra linga na gungunuama na hapuka diet ma bia u na papalim ma kaikek ra linga wara balbalu pukus diet.
10 Iau sasaring bia ira mata diet na kankado waing pa diet naga nanaas palai.
Ma iau sasaring mah bia diet na tagau ma ira tinirih hathatikai.”
Diet ing pai Israel diet, diet ta kap no mahua ta ira Israel tano harhalon ta Kalou.
11 Io hua um, iau tiri bia, hoeh ira Israel diet ga manga puka sakasaka? Taia tutun at! Diet ga gil ronga, ma iakanong no burena bia no harhalon balik gaam haan taar ta diet ing pa diet Israel. Ma i ta haan taar hua bia ira Israel diet naga mangaha tano kinkinis ta diet ira mesa. 12 Iasen ing bia no nudiet tintalen na laka warkurai i hatahuat ra tamat na haridaan taar tano ula hanua, ma bia no nudiet punuka i hatahuat ra tamat na haridaan taar ta diet ing pa diet Israel, io, a tamat na haridaan sakit bilang na hanuat ing diet ira Israel diet na laka bakut taar tano nudiet bilai na kinkinis tus.
13-14 Ing iau iangianga mah hua iau iangianga ta muat at, ing pai Israel muat. I palai bia iau tiga apostolo ta muat ing pai Israel muat. Ma iakanong no burena bia iau hatamat no nugu pinapalim kanong iau nem bia ena silhei tiga mangana ngaas bia enaga hamangaha diet wara mangaha tano numuat mangana kinkinis hua, enaga halon tari ta diet. 15 Ma ing Kalou ga mola sei diet, iakan i hatahuat no harmaraam ma Kalou tikai ma ra haleng ta diet tano ula hanua. Bia iakan i tutuna hua, io, a mangana linga sa na hanuat ing Kalou na balak lah diet? Na ngen hoing bia ira minaat diet na kap no nilon!
16 Ma ing bia u na tar no luena sibana beret ta Kalou, io, a nuna mah no kidilona hunghungana bakut. Hua mah, ing bia u na tar no bolina tiga dahai ta Kalou, a nuna mah ira katangana bakut. 17 Ma i ta ngen ta muat hoing di sala gilgil ira ina olip. Di ta patum sei aring katangana ma di ta hapatep muat tar balik tano ina olip tutun tikai ma diet ira mes na katangana ing diet tur baa tana. A tutuna bia muat tano mangana ina olip pa di ga so ia, senbia di ta hapatep tar at muat hua. Ma kaiken um muat lon taar tano palona no ina dahai nong i hanuat makaia tano bilai na bolina. 18 Io, waak u nasnas hanapu diet ira katangana ing di ta patum sei. Bia u lilik hua, u na lilik timaan kaiken, bia pai uga u hakasong no bolina, senbia no bolina i hakasong uga. 19 Ing bia i ta ngen hua ta muat, tikai ta muat na tangai bia, “Di ta patum sei kaikek ra katangana waing daga hapatep lah iau.” 20 Iakanong i tutuna. Senbia di ta patum sei diet kanong pa diet ga nurnur. Hua mah, no numuat nurnur ia nong i hatur muat. Io, waak muat hatamat habal muat, senbia muat na burburut. 21 Kanong warah, ing bia Kalou pa ga hok ira katangana no olip tutuna, pa na hok mah muat ira mesa.
22 Io hua um, muat na lilik timaan bia Kalou i la gilgil ra tamat na tahtahut ma i tar ra dadas na harpidinau mah. Ga manga hapidinau diet ing diet ga puka, senbia i ta gil ra tamat na tahtahut taar ta muat. Senbia na ngen sena mon hua ta muat ing bia muat sala kiskis taar narako ta iakano nuna harmarsai. Ma ing bia pa muat na gilgil hua, muat mah, kaba di gi patum sei muat. 23 Ma diet mah, ing bia pa diet sala murmur no magingin na tabuna nurnur, io, Kalou na hapatep habal diet kanong i tale at bia na hapatep habal lah diet. 24 Ma i palai bia iakanong i tutuna kanong di ta patum sei uga tano num ina olip tus nong pa di ga so ia. Ma di ga hapatep uga ukatika taar tano ina olip ing di ga so ia nong pai num tus ia. Ma i dadas bia tikai na gil hua. Io, na manga matien bia da hapatep habal lah ira katangana tutun ukatika tano nudiet ina dahai tus!
Kalou na halon ira Israel
25 Kaba tasigu ta Karisito, iau mola bia muat na lik hatamat muat, hua iau nem bia ni hapalainei muat uta iakan ra linga nong ga susuhai taar naluai ma Kalou i ta hapuasnei um, ma i hoken, bia ta ira haleng sakit ta ira Israel, Kalou i ta hadadas ira bala diet kaikek pa diet gaam nurnur, senbia pai diet bakut. Ma na ngen hua taar ta diet tuk taar bia no kidilona winawas bakut ta diet ing pa diet Israel na laka um. 26 Io, hoken Kalou na halon no huntunaan ta Israel. I hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia,
“No Tena Harhalon na hanuat maram Saion,
ma na kap sei no magingin na turtur talur Kalou talur no huntunaan ta Iakop.
27 Ma no nugu kunubus tikai ma diet i hoken:
ta iakano pakana bung iau na kap sei ira nudiet magingin sakena.”
28 Ing bia da nas no hinahaan tano tahut na hinhinawas, da nas kilam bia diet ira Israel diet ta kap no kinkinis na malentak talur Kalou wara hatahutnei muat. Iasen bia da nas no gigilamis ta Kalou, da nas kilam bia Kalou i manga nem diet kanong diet ta tahuat laah ta kaikek ra tamat na hintubu diet. 29 Ma iakan i palai kanong Kalou pa na kap pukus ira nuna hartabar, ma diet ing i tatau lah diet, pa na harhus sei habal diet. 30 Hokaiken muat mah, tiga pakana bung, muat ga tabuna taram nianga ta Kalou. Senbia kaiken um muat ta kap no harmarsai kanong diet ga tabuna taram nianga. 31 Hua mah ta diet ira Israel, kaiken diet ta hanuat tabuna taram nianga waing diet mah diet naga kap no harmarsai, iakano harmarsai nong na haan taar ta diet kaiken kanong Kalou i ta marsei muat. 32 Hokaiken, Kalou i ta his tar ira tunatuna bakut uta ira nudiet magingin na tabuna taram nianga, waing naga marsei um diet bakut.
No lilik ta Kalou i tamat sakit
33 Ai! I tamat sakit ira bilai na linga ta Kalou!
I manga kikil no nuna mintota ma i manga keskes sakit wara gilgil no nuna pinapalim!
Taia tikai i tale bia na palai bia Kalou i bul no nuna lilik hua warah!
Pai tale bia tikai na silhei ira nuna ngaas!
34 Siga um tikai i ta nunurei tar no lilik gar tano Watong?
Ma i tale bia tikai na tar ra nianga na harharahut tana? Taia.
35 Siga um i ta bul tar ra ngaasa ta Kalou bia Kalou naga balu pukus ia?
36 Taia tikai pai gil hua tana kanong ira linga bakut ga tahuat laah tana ma ia nong i hatur hadadas ira linga bakut ma ia no haphapataam ta ira linga bakut.
Da pirlat ia hathatikai. A tutuna sakit.