10
Kaba tasigu ta Karisito iau manga nem bia Kalou na halon ira Israel ma iau saasaring hua. Ma iau gil hua kanong i tale iau bia ni hinawas palai ma ra tutuna bia diet manga gaasgaas wara murmur Kalou. Senbia no nudiet gaasgaas pai tahuat laah tano tutun na mintot. Hokaiken, diet ga walar bia diet na gil no nudiet ngaas at bia Kalou na kurei bia diet takodas ra matmataan tana. Ma diet ga walar hua kanong pa diet ga nunurei bia i hoeh bia Kalou na kurei bia tikai i takodas ra matmataan tana. Io hua, pa diet ga hanapu diet tano ngaas ing Kalou i mur wara kurkurei bia tikai i takodas. Ma hokaiken, Karisito ia no haphapataam ta ira warkurai ta Moses. Io, i tale bia Kalou na kurei bia diet bakut ing diet nurnur, diet takodas ra matmataan tana.
Ing hua mah, Moses ga pakpakat uta iakano linga bia i hoeh bia Kalou na kurei bia tikai i takodas ra matmataan tana ing bia i taram ira warkurai ta Moses. Ga pakat bia, “No tunatuna nong i gil haruatanei kaiken ra warkurai na lon ta kaiken ra warkurai.” Senbia Kalou i kurei bia tikai i takodas ra matmataan tana kanong i ta nurnur um, io, iakanong i haruat tano nianga ta Kalou di ga pakat ia ing i tangai bia, “Waak u lilik tano balaam bia, ‘Siga na hanhut uram ra mawai?’ ” Ing bia u lilik hua, i hoing bia u ta tangai bia dahat supi bia tikai na lam hasur Karisito maram naliu. “Ma waak u lilik tano balaam mah bia, ‘Siga na hansur uras napu?’ ” Ing bia u lilik hua i hoing bia u ta tangai bia dahat supi bia tikai na lam haut Karisito maras ra minaat. Senbia Kalou na kurei bia tikai i takodas tano nuna nurnur, io, iakanong i haruat ma no nianga ta Kalou ing i tangai bia, “No hinhinawas ta Kalou ia kek huteta taam. I kis taar kaia tano haam ma ia kek narako tano katim.” Ma iakan at no hinhinawas nong mehet sala warawai ma ia, iakan ra hinhinawas nong i tangai bia dahat na nurnur. Ma i tutuna bia no hinhinawas ia kek hutatei uga kanong ing bia u na ianga palai ma no haam, bia Iesu ia no Watong ma bia u na nurnur ma no katim bia Kalou ga hatut ia talur ra minaat, io, Kalou na halon uga. 10 Hoken, no katim nong u nurnur ma ia kaikek Kalou gi kurei bia u na takodas ra matmataan tana. Ma no haam nong u ianga palai ma ia kaikek Kalou gi halon uga. 11 Ma i palai bia iakan i tutuna kanong di ga pakat bia, “Siga tikai i nurnur tana pa na kis ta ra hirhir.” 12 Ma i ngen hua ta diet bakut kanong taia ta mesmes ta diet ira Iudeia ma ta diet ing pai Iudeia diet. Iakano Watong at ia no Watong ta ira tunatuna bakut nong na manga haidanei burung diet bakut ing diet tatau tana bia na halon diet. 13 I hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia, “Diet bakut ing diet na tau iau no Watong bia ena halon diet, iau na gil haruatanei.”
14 Io, diet tale hoeh bia diet na tatau ia bia na halon diet ing bia pa diet nurnur tana? Ma diet na nurnur tana hoeh ing bia pa diet hadadei? Ma diet na hadadei hoeh ing bia pataia tari wara hinhinawas? 15 Ma diet na warawai hoeh ing bia pa di tulei diet? I hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia, “I manga maririsuan no hinanuat ta diet ing diet kap hahuat ra tahut na hinhinawas ta ira bilai na linga!”
16 Senbia pai diet bakut ira Israel diet ga taram lah no tahut na hinhinawas. Ma iakan i palai kanong Aisaia ga tangai bia, “No Watong, siga i ta nurnur tano numehet hinhinawas?” 17 Io hua um, no nurnur i tahuat laah tano hanhadadei no hinhinawas, ma di hadadei no hinhinawas ing di hadadei no nianga ta Karisito. 18 Senbia i tale bia ni tiri bia, a tutuna, i nanaas bia pa diet ga hadadei, naka? Taia. A tutuna sakit diet ga hadadei. I hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia,
“Ira inga diet i ta haan harbasiai tano ula hanua bakut.
Ira nudiet nianga i ta haan kakari taar ta ira ngusuna ta ira tamtaman.”
19 Senbia iau tangai bia a tutuna sakit Israel ga palai. Hoing Moses ga hahua ira nianga Kalou ga tangai hoken:
“Iau ni papalim ma diet ing pa diet tiga huntunaan tutuna ma iau na hanganai muat hua bia muat na lilik sakasaka ta diet ma muat na nem no nudiet mangana kinkinis.
Iau na hangalngaluan muat ing iau gil ira nugu pinapalim tupas no huntunaan ing na pataia ta palpalai ta diet.”
20 Ma Aisaia i bala masa bia ga hinawas ta ira nianga Kalou ga tangai hoken:
“Diet ing pa diet ga nanaas tagu, diet ga nas lah iau.
Ma iau ga haminis hapalainei iau ta diet ing pa diet ga tiri wara utagu.”
21 Senbia uta ira Israel balik,
“Ta ira bungbung bakut iau sala sasangaha taar ta muat ira ul pat,
muat ira mataniabar na tabuna taram nianga.”