9
No gigilamis ta Kalou
Iau tangai ra tutuna hoing i tale bia tikai narako ta Karisito na tangai hua. Taia bia iau bisbis. Ma no balagu nong i kis taar manapu tano Halhaliana Tanua i haut bia iakan ra nianga i tutuna. Ma i hoken, bia iau kilinganei ra tamat na tapunuk narako tutun at tagu ma iakano tamat na tinirih pa na pataam. 3-4 Hokaiken, iau gaar sip bia ena tur manapu tano tamat na harpidinau ta Kalou ma bia Kalou gaar kutus sei iau talur Karisito ing bia iakan gaar harahut ira hinsakagu, diet ira Israel no nugu huntunaan tus. Diet at ing Kalou ga halan lah diet wara natina. Diet at ing Kalou ga kukubus bia na hatutun ira nuna nianga taar ta diet. A nudiet ira minari Kalou ma diet at diet ga hatur kahai ira warkurai. A nudiet no magingin na lotu tupas Kalou ma diet ing Kalou ga hasasei diet uta ira linga na gil wara uta diet. Diet ira bulumur ta ira tamat ma Israel. Ma bia Karisito ga hanuat, ga hanuat makaia tano nudiet huntunaan, Karisito at nong i naliu ta ira linga bakut ma ia Kalou nong da pirlat ia hathatikai ma pa na pataam. A tutuna sakit.
Ing iau ta tangai hua, pa iau tangai bia ira nianga ta Kalou i ta puka. Taia. Kanong warah, pai diet bakut ira bulumur ta Israel ing diet no Israel tutun. Ma pa diet bulumur tutuna bakut diet ing diet ira bulumur ta Abraham. Taia. No nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai balik bia, “Diet ing diet makaia ta Aisak sena mon, da nas kilam diet bia ira num bulumur.” Ma ira linga iau ta tangtangai i hoken. Diet ing di kaha diet tano dadas bia mon ta ira tunatuna, pai a nati Kalou diet. Taia. Diet sena mon ing diet hanuat tano kunubus, da nas kilam diet bia diet ira bulumur ta Abraham. Ma iakan i palai kanong Kalou ga kukubus hoken: “Tano pakana bung iau ta pua tar taam, iau na tapukus ma Sara na kaha tiga bulu tunaan.”
10 Ma pai iakanong sena mon. Rebeka ga kaha airua kasang ma tiga tata sena mon, ma ia ne Aisak no hintubu diet ira Israel tutun. 11-12 Pa di ga kaha baa dir ma pa dir ga gil baa ta linga i tahut bia i sakena. Senbia Kalou ga tangai ta Rebeka bia, “No luena bulu na kap ra kinkinis na tultulai balik manapu tano bulu nong di kaha ia namur.” Kalou gata bul tar no nuna lilik bia na pilak tikai hua, kaikek gaam tangai hua waing no nuna lilik na hanuat tutun. Senbia pa ga nem bia no nuna lilik na hanuat tutuna ta ira nudir gingilaan. Taia. Kalou ga nem bia no nuna lilik na hanuat tutuna maram tana iat nong i tatau hua. 13 Iakan ra linga i hanuat hua hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia,
“Iakop nong iau ta nem ia senbia Esau nong iau ta mola sei ia.”
14 Io, dahat na tangai um hoeh ta iakan ra linga? I nanaas bia Kalou pai takodas? Taia tutun at! 15 Iakanong i palai kanong Kalou i tangai tar ta Moses bia,
“Iau na marsei nong iau nem bia ena marsei ia.
Ma iau na tar no balagu ta diet ing iau nem bia ena tar no balagu taar ta diet.”
16 Io, no pinapalim na gigilamis ta Kalou pai tur laah tano dadas ta ira tunatuna ma pai tahuat laah ta ing diet nem mah. Taia. Senbia ta Kalou nong i tar ra harmarsai. 17 Ma hua mah, da was ta ira Halhaliana Pakpakat bia no nianga ta Kalou ga haan tupas Parao hoken, “Iau ta tar iakan ra tamat na kinkinis na lualua taam kanong iau nem bia ena papalim taam wara hamhaminis no nugu dadas ma bia no hinsagu na tamat hanahaan tano ula hanua bakut.”
18 Io, Kalou i marsei nong i nem bia na marsei ia ma i hadadas ira bala diet ing i nem bia na hadadas diet hua.
19 Io, ing bia i ngen hua i tale bia tikai na tangai tagu bia, “Warah bia Kalou i kilam baa bia a mon ronga ta dahat? Tutuna sakit, bia Kalou i nem bia na gil tiga linga, taia tikai pai tale bia na samakanei sei ia.” 20 Senbia siga uga ra tunatuna mon u na balu pukus Kalou? Tiga gapgopai nong di gil ia ma ra pisa pa na tiri nong ga gil ia bia, “Wara biha u ta gil iau hoken?” 21 Hoeh, pai takodas bia no tena gil gapgopai na papalim ma tiga hunghungana pikaia sena mon ma na gil tiga gapgopai wara uta ira bilai na pinapalim ma tiga mes na gapgopai balik uta ira mes na mangana pinapalim bia mon?
22 I tale hoeh bia tikai na rungurung? Kalou ga nem bia na haminis no nuna ngalngaluan ma bia na hapuasnei no nuna dadas. Io, ga manga bala matien tupas diet ing diet kis na tinagura taar wara hinirua sakasaka. 23 Ma Kalou ga gil hua bia naga haminis hapalainei no nuna tamat na minamar taar ta diet ing diet tagura taar wara kapkap no nuna harmarsai, diet at ing Kalou ga luena tagurei diet bia diet na kap no nuna bilbilai. 24 Ma siga um diet ing Kalou ga marsei diet hua? Dahat at ing ga tatau lah dahat. Ma pa ga tatau lah dahat makaia ta ira Iudeia sena mon, senbia makaia ta diet ira mesa mah. 25 I hoing di ga pakat ia tano pakpakat ta Hoseia ing Kalou ga tangai bia,
“Iau na kilam diet ing pa diet ga nugu mataniabar diet, bia a nugu mataniabar um diet.
Ma iau na kilam nong pa iau ga nem ia, bia ia um nong iau nem ia.
26 Ma ta ira sibaan ing iau ga tangai ta diet bia, ‘Pai nugu mataniabar muat’,
io, da kilam um diet bia a natina no lilona Kalou diet.”
27 Ma Aisaia ga ianga na poropet gaam kakonga uta ira Israel bia,
“A tutuna bia no winawas ta ira Israel i haruat ma ira haiahoia kinas nawana,
senbia a bar hanawaan sena mon um ing Kalou na halon lah diet.
28 Kanong warah, no Watong na habir wara tartar no nuna kidilona harpidinau taar tano ula hanua.”
29 I hoing Aisaia gata luena tangai hanaluai tar bia,
“Ing bia no Watong no Tamat na Umri pa gaar hok tar tari ta ira nudahat bulumur,
io, gaar ta hanuat hua ta dahat hoing ga hanuat ta diet ira Sodom,
ma dahat gaar ngen mah hoing ira Gomora.”
Kalou pa ga kurei bia Israel i takodas kanong pa diet ga nurnur
30 Io, dahat na tangai um hoeh? Dahat nas bia diet ing pai Iudeia diet, pa diet ga walar wara murmur no ngaas ta ing Kalou naga kurei bia diet takodas ra matmataan tana. Senbia Kalou i ta kurei bia tari ta diet, diet takodas kanong diet ta nurnur. 31 Ma ira Israel balik, diet ga murmur ira warkurai ing i haminis bia i hoeh bia Kalou na kurei bia tikai i takodas ra matmataan tana. Senbia pa diet ga tale bia diet na mur haruatanei kaikek ira warkurai. 32 Warah? Kanong pa diet ga mur kaikek ira warkurai ma ra nurnur senbia diet ga lon hoing bia ira nudiet pinapalim na haruat mon. Diet ga tukai diet tano haat na tukatukai. 33 I hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia,
“Nas baa! Iau ta bul tar tiga bilai na haat kaia Saion.
Ma iakan ra haat ing i sua taar, ira tunatuna diet tukai diet tana.
Diet kap tukai diet tana.
Senbia siga tikai i nurnur tana pa na kis ta ra hirhir.”