8
No Tanua i tar no nilon
Io hua, Kalou pa na kurei bia diet ing diet kis narako ta Iesu Karisito bia diet haruat bia diet na kap ra harpidinau. Kanong warah, no Halhaliana Tanua nong i tar ra nilon taar tagu narako ta Iesu Karisito i kurei tar iau, gi halangalanga iau talur no nugu kinkinis manapu tano dadas ta ira magingin sakena ing i warkurai taar tagu ma i halangalanga iau talur mah no nugu kinkinis tano ra minaat. Hoken, Kalou ga tulei no Natina tus ukai hoing ira sakana tunatuna bia na gil ra pinapalim tupas ira magingin sakena. Ing bia ga gil hua ga gil warkurai wara halhaliarei ira magingin sakena ing i kis ta ira sakana tunatuna. Iakano linga ing ira warkurai ta Moses pa ga tale bia na gil kanong a dadas makai napu narako ta ira tunatuna ga kap sei no dadas ta kaikek ra warkurai. Ma Kalou ga gil hua bia dahat ing pa dahat lon murmur ira nemnem makai napu narako ta dahat, ma sen dahat lon murmur ira nemnem tano Halhaliana Tanua, io, dahat naga gil haruatanei ira hartulai ta ira warkurai ta Moses. Hoken, diet ing diet kis tano dadas makai napu narako ta dahat, diet lik mur ira nemnem makai napu. Senbia diet ing diet kis tano dadas tano Halhaliana Tanua, diet lik mur ira nemnem tano Tanua. Ing bia no dadas makai napu i luai no lilik gar ta tikai, na halamlam tar ia tano minaat. Iasen, bia no Halhaliana Tanua i luai no lilik gar ta tikai, na halamlam ia taar tano nilon ma no malum. Ma i ngen hua kanong warah, no tunatuna nong i sakena, no nuna mangana lilik i manga malentakuanei Kalou. Tiga mangana tunatuna hua pai hanapu ia ta ira warkurai ta Kalou. A tutuna, pa na tale at bia na gil hua. Diet ing no dadas makai napu narako ta diet i luai diet, pa diet tale bia diet na haguama Kalou.
Senbia pai ngen hua balik ta muat. Muat pai kis tano dadas makai napu. Taia. No Halhaliana Tanua i luai muat kanong no Tanua ta Kalou i kis taar narako ta muat. (Io, ma bia siga ta tikai pai hatur kahai no Tanua ta Karisito pai gar ta Karisito ia.) 10 Ma bia Karisito i kis taar narako taam hua, no tanuaam i lon taar kanong Kalou i ta kurei bia u takodas ra matmataan tana. Ma a tutuna bia u ta gil ira magingin sakena ma no palatamaim i kis taar tano minaat, senbia u lon taar at. 11 Ma ing bia no Tanuana nong ga hatut Iesu talur ra minaat i kis taar narako ta muat, io, ia nong ga hatut Karisito talur no minaat ma na tar lon mah ta ira palatamai muat ing na maat. Ma na gil hua ma no Tanuana nong i kis taar narako ta muat.
12 Io hua, bar tasigu ta Karisito, dahat supi bia dahat na haut lah no Tanua bia na luai dahat, ma pataia bia dahat na lon haruat ma no dadas makai napu. 13-14 Kanong warah, ing bia muat lon haruat ma no dadas makai napu narako ta muat, a tutuna sakit, muat na maat. Iasen ing bia muat sala gilgil bing ira pinapalim ta ira sakana palatamai muat ma no harharahut tano Halhaliana Tanua, io, muat na lon kanong diet ing no Tanua ta Kalou i luai diet, a nati Kalou diet. 15 A tutuna iakanong kanong pa muat ga kap tiga mangana tanua nong i ta his kahai habal muat ma ra bunurut. Taia. Muat ta kap no Tanua nong i halan lah muat wara nati Kalou. Ma no Tanua i haruatanei dahat bia dahat naga sasaring tupas Kalou, dahat naga tangai bia, “Mama, nugu Mama!” 16 Ma no Halhaliana Tanua iat i hinawas tutun taar ta ira tanua dahat bia dahat ira nati Kalou. 17 Ma bia dahat ira natina, io, tutuna mah bia dahat ira mahal na tunatuna ing na rumahal namur. Dahat ira mahal na tunatuna gar ta Kalou ma dahat na rumahal tikai ma Karisito kanong dahat sala kakap tikai ma ia ta ira nuna ngunungut ing dahat naga laka tikai mah ma ia tano minamarina.
Dahat nanaho ma ra nurnur uta ira haridaan namur
18 Io, iau nas kilam bia ta ira nudahat ngunungut utano pakana bung kaiken i manga hansik sakit ing bia da haruatanei ia ma no minamar nong na hanuat puasa ta dahat. 19 Ma iakan i palai kanong no hakhakisi bakut i kis kahai ma ra tamat na masmasingan utano pakana bung bia Kalou na hapuasnei ira natina. 20-21 Ma no hakhakisi bakut i nanaho hua kanong Kalou i ta kurei tar bia no hakhakisi pa na kap no kinkinis nong i haruat ma no mangana kinkinis Kalou ga pua tar wara utana. Pai ngen hua kanong no hakhakisi at ga nem bia na ngen hua. Taia. I ngen hua kanong iakanong nong ga kurei tar bia na ngen at hua ga nem bia na ngen hua. Senbia ga gil hua tano hakhakisi tano ula hanua mah bia na nanaho ma ra nurnur bia na langalanga talur ira nuna hinhisaan ing a mon marmarota tanai ma bia na manga langalanga timaan tikai ma ira nati Kalou.
22 Ma dahat nunurei um bia no hakhakisi bakut i ta kilkilinganei ra tamat na tinirih tuk taar katin hoing tiga hahina a bulu i paspaas ia. 23 Ma pai no hakhakisi sena mon. Dahat ing dahat ta kap no Halhaliana Tanua hoing no luena hartabar nong i hatutun bia dahat na kap ira mes na haridaan namur, dahat ngen hua mah. Dahat kilinganei ra tamat na tinirih narako ta ira bala dahat ing dahat kiskis kahai no pakana bung bia Kalou na halon hapatangen tutun dahat wara natina ma bia na halangalanga ira palatamai dahat hua. 24 Ma dahat kilinganei ra tinirih hua kanong ing Kalou ga halon dahat, ga tar no mangana harhalon taar ta dahat bia dahat na nanaho ma ra nurnur ta ira linga dahat na kap namur. Iasen ing bia dahat nanaho ma ra nurnur ta ira linga dahat nas kaiken, io, pa dahat nanaho tutuna ma ra nurnur. Kanong warah, taia tikai pai nanaho ma ra nurnur uta ira linga i ta kap um. 25 Senbia dahat nanaho ma ra nurnur uta ira linga pa dahat mon baa, hua dahat nanaho ma ra bala malum.
26 Hua mah, no Halhaliana Tanua i harahut dahat uta iakano linga nong dahat pai tale wara utana. Hoken pa dahat nunurei bia asa ing dahat na sasaring utana senbia no Tanua i sasaring wara gaia dahat. Ing i sasaring i kilinganei ra tamat na tinirih ma i hapuasnei hua ing pai tale bia da haruatanei ma ra nianga. 27 Ma Kalou nong i sala nanaas ta ira linga narako ta ira kati dahat i nunurei tar no lilik tano Tanua kanong no Tanua i sala saasaring haruat ma no nemnem at ta Kalou wara gaia dahat ira mataniabar tus ta Kalou.
28 Ma dahat nunurei bia Kalou i sala paapalim ta ira linga bakut wara hatahuatnei no bilai wara gaia diet ing diet sip Kalou, diet at ing i ta tatau lah diet haruat ma no nuna lilik i ta pua tar. 29 Ma iakan i palai kanong diet ing Kalou ga luena bul no nuna lilik uta diet wara nunurei diet, io, diet a mah Kalou ga pua tar manaluai bia diet na kikios ing diet naga haruat hoing no Natina. Ma ga pua tar hua waing no Natina naga kap no luena kinkinis ta diet ira haleng na tasina. 30 Ma diet ing Kalou ga pua tar manaluai hua ta diet, io, ga tatau lah mah diet. Ma diet ing ga tatau lah diet, ga kurei mah bia diet takodas ra matmataan tana. Ma diet ing ga kurei uta diet hua, ga hamar um diet ma no tamat na minamar.
No harmarsai ta Kalou pa na haan talur dahat
31 Io, dahat na tangai um hoeh uta kaikek? Ing bia Kalou i tur wara gaia dahat, io, siga i tale bia na tur wara hanghagawai dahat? 32 Nas! Pa ga hok tar no Natina tus. Taia. Ga tar sei ia bia na maat wara uta dahat bakut. Ia nong i tar no Natina taar ta dahat hua, hoeh, pa na tabar bia dahat ma ira linga bakut mah? A tutuna sakit bia na gil hua! 33 Siga um i tale bia na takun diet ing Kalou i ta pilak diet? Taia tikai. Kalou ia nong i kurei bia tikai i takodas ra matmataan tana. 34 Siga um i tale bia na kurei dahat bia dahat ta gil ra sakena? Taia tikai. Iesu Karisito ia nong ga maat. Senbia no tamat na linga balik bia Kalou ga hatut pukus ia. Ma Ia nong i kis tano tamat na kinkinis tano sot na lima Kalou ma i sala iangianga wara gaia dahat kaia. 35 Ma siga i tale bia na harbasianei dahat talur no harmarsai gar ta Karisito? I tale bia no purpuruan na gil hua, bia a tinirih, bia a ngunungut, bia a tamat na sam taburungan? Ing bia pata sigasigam, bia ira hinirua i hutatei dahat, bia da kut bing dahat, i tale bia kaiken ra linga na harbasianei dahat hua? 36 I ngen hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia,
“I huteta bia mehet na hirua na minaat panei hait uga Kalou.
Diet nas mehet hoira sipsip mon ing diet wara kutkut bing.”
37 Senbia pa na ngen hua. Ing kaikek ra linga sa bia dahat kilinganei, dahat manga luai sakit balik kanong dahat kis taar ta iakanong nong ga tar no nuna harmarsai taar ta dahat. 38 Ma i tale bia ena tangai hua kanong, iau nunurei tutun at bia taia tiga linga pa na tale bia na harbasianei dahat talur no nuna harmarsai. Iakan ra nilon ma no minaat mah pa dir na tale. Hua mah ta ira angelo bia ta ira dadas na sakana tanua, ma ta ira linga kaiken ma ing mah namur, ma ta ira mes na dadas na lualua mah. 39 Taia tikai aram naliu bia kai napu, ma bia ta mangana linga tano hakhakisi bakut pa na tale bia na harbasianei dahat talur no harmarsai gar ta Kalou nong i tabar dahat ma ia tano nudahat kinkinis narako ta Iesu Karisito no nudahat Watong.