7
Dahat langalanga talur ira warkurai
Kaba tasigu ta Karisito, muat na palai tutun at ta ing iau wara tangtangai kanong muat bakut muat nunurei tar ira warkurai, bia ira warkurai i kurei sena mon baa tikai bia i lon taar. Hokaiken, no warkurai i kurei tar bia tiga tinolen na hahina i kukubus tikai taar ma no nuna tunana ing baa no tunana i lon taar, iasen bia no nuna tunana i maat, no hahina i ta langalanga talur no warkurai na tinolen. Io, ing bia no hahina i tolai tiga mes na tunana ing baa no nuna luena tunana i lon taar, io, da tangai bia no hahina i ta gil sakena ma tiga mes na tunana pai nuna ia. Iasen bia no nuna tunana i ta maat, io, no hahina i ta langalanga talur iakano warkurai, ma pa da tangai bia i ta gil sakena ma tiga mesa pai nuna ia. A linga bia bi i ta tolai tiga mes na tunana.
Ma hua mah ta muat bar tasigu. Tano ninaas ta ira warkurai ta Moses, muat ta maat talur um kaiken ra warkurai kanong muat narako tano palatamai Karisito. Io, muat ira tunatuna gar ta tiga mesa. Muat kukubus taar ta nong Kalou ga hatut ia talur ra minaat ma muat kukubus taar hua waing muat naga kaha hahuat no hunena wara gaia Kalou. Hokaiken ing dahat ga kis tano dadas makai napu narako ta dahat, ira sakana nemnem ing ira warkurai ta Moses ga hatatik, diet ga papalim narako ta ira palatamai dahat, io kaikek, dahat gaam huai ra hunuena haruat tano minaat. Senbia kaiken um dahat ta langalanga talur ira warkurai ta Moses kanong dahat ta maat talur kaikek ing ga his kahai dahat. Io, no nudahat pinapalim na tultulai i kis narako tiga sigara mangana ngaas nong i kis taar manapu tano Halhaliana Tanua. Pa dahat kis na tultulai baal um narako tano tuarena ngaas na tartaram ira kaba nat na warkurai bakut.
Ira sakena narako ta dahat
Io, dahat na tangai um hoeh? Ira warkurai ta Moses i sakena? Taia tutun at! Pa iau gaar nunurei balik no sakena ing bia ira warkurai pa gaar haminis tar tagu. Kanong warah, pa iau tale bia iau na nas kilam no magingin na mangaha ta ira linga gar na mesa ing bia no warkurai pa gaar tangai bia, “Waak u mangaha ta ira linga gar na mesa” Hokaiken no magingin sakena ga nas kilam no warkurai bia no warkurai i ta papos no ngaas tano sakena bia na papalim. Io, no magingin sakena ga hatahuat ira magingin na mangaha ta ira linga gar na mesa narako tagu. Ma i ngen hua kanong no magingin sakena pai tale bia na papalim ing bia na taia ta warkurai. Tiga pakana bung baa ga nanaas bia iau ga lon taar ing pa iau ga nunurei tar ira warkurai ta Moses. Iasen bia ira warkurai ga hanuat palai tagu, no magingin sakena ga tur huat ma no dadas ma iau ga maat um. 10 Ma kaikek ra warkurai ing Kalou ga nem bia na tar no nilon, ga tar no minaat balik tagu. 11 Kanong warah, no magingin sakena ga nas kilam ira warkurai bia ira warkurai i ta papos no ngaas tano sakena, hua gaam lam habisbis lah iau, ma makaia tano dadas ta ira warkurai ga bu bing iau. 12 Io hua um, ira warkurai i gamgamatien tano sakena. Ma ira kaba nat na hartulai mah i gamgamatien ma i takodas ma i bilai.
13 Hoeh um, i nanaas bia kaikek ing i bilai ga hatahuat no minaat taar tagu? Taia tutun at! Senbia no magingin sakena balik nong ga hatahuat ia taar tagu. Ma no magingin sakena ga paapalim ma kaikek ira bilai na warkurai wara hatahuat no minaat taar tagu waing naga manga palai bia iakano mangana magingin i sakena at. Ma ga ngen hua waing enaga haruatanei ira warkurai ma no magingin sakena ma enaga nas kilam bia iakano mangana magingin i manga sakena tutun at.
14 Ma dahat nunurei bia ira warkurai ta Moses i hanuat maram ta Kalou, senbia iau tiga tunatuna makai napu mon. I hoing bia di ta suhuranei sei iau hoing tiga maris na tultulai bia ena kis ra hinhisaan tano magingin sakena. 15 Hokaiken, pa iau palai tano burena bia iau gil ira linga ing iau sala gilgil. Ma pa iau palai kanong ira linga iau nem bia ni gil, pa iau sala gilgil haruatanei, senbia ira linga balik ing iau malentakuanei, iau gil. 16 Ma bia iau gil iakano linga at ing pa iau nem bia ena gil, io, iau sura haut bia ira warkurai i tahut. 17 Io, pai iau tutun ing iau gil kaiken ra magingin. Taia. No magingin sakena nong i sala kis taar narako tagu, ia at nong i gil hua. 18 Iakan i tutuna kanong iau nunurei bia taia ta tahut pai lon taar tagu. Iau iangianga utano dadas makai napu narako tagu. Ma iakan i palai kanong iau nem bia ena gil no tahut senbia pa iau tale bia ena gil hua. 19 Hoken, iakano linga ing iau gil, a mes na linga ia tano tahut na linga ing iau nem bia ena gil. Senbia iau sala gilgil iakano sakena at ing pa iau nem bia ena gil. 20 Io, ing bia iau gil no linga nong pa iau nem bia ena gil, i haminis bia pai iau tutuna um iakanong iau gilgil no linga. Taia. No magingin sakena nong i la kis taar narako tagu, ia ka i gilgil no linga.
21 Io hua, iau nas lah iakan ra tutun bia tano pakana bung iau nem bia ena gil no tahut, no magingin sakena i kis tikai ma iau. 22 I hoken. Aram narako tutun at tagu iau manga guama bia ena gil haruatanei ira warkurai ta Kalou. 23 Iasen iau ta nas lah tiga mes na dadas nong i papalim aram narako ta ira simsibaan tano palatamaigu, ma iakano mes na dadas i la harharubu ma no mangana warkurai iau mur ma no nugu lilik. Ma i his kahai tar iau manapu tano sakana magingin nong i warkurai taar ta ira simsibaan tano tamaigu.
24 Maris! No nugu nilon i ta manga tirih um! Siga um na halangalanga sei iau talur iakan ra palatamaigu nong i kis taar tano minaat? 25 Iau tanga tahut tupas Kalou no tena harhalon tano pinapalim ta Iesu Karisito no nudahat Watong!
Io hua, i ngen um hoken tagu, bia iau, iau tutun at, iau tiga tultulai ma no nugu lilik manapu ta ira warkurai ta Kalou. Senbia tano dadas makai napu narako tagu, iau tiga tultulai manapu tano dadas ta ira magingin sakena i warkurai taar tagu.