15
Ma dahat ing i ta palai ira nudahat nurnur hua, i tahut bia dahat na pusak ira tinirih nudiet ing pai palai timaan baa ira nudiet nurnur. Waak dahat haguama habal at dahat. I tahut bia dahat bakut tikatikai dahat na gil ira mangana gingilaan ing ira mesa diet na guama tanai. Ma dahat na gil hua wara hatahutnei diet, waing dahat naga hadadas ira nudiet nilon. Hokaiken Karisito a mah pa ga haguama at ia, senbia ga gil haruat ta ing di ga pakat bia, “Kalou, ira nianga sakasaka ing di ta tangai tar taam i ta puka taar tagu.” Ma i tale bia ni tangai hua kanong ira pakpakat bakut ing di ga pakat naluai di ga pakat wara hausur dahat, ing dahat naga tur dadas taar manapu ta ira tinirih ma dahat naga kap ra harmaraam maram ta ira Halhaliana Pakpakat, ing dahat naga nanaho ma ra nurnur ta ira haridaan ing na hanuat ta dahat.
Ma iau sasaring bia Kalou nong i la harharagat dahat ma i gil dahat bia dahat na haruat wara tuntunur dadas taar manapu ta ira tinirih, bia na gil muat bia muat naga mur tiga kapawena mangana lilik sena mon harbasiai ta muat ing muat murmur hani Karisito. Iau sasaring bia Kalou na gil hua bia muat naga hatamat Kalou ma tiga lilik ma tiga kapawena inga muat mon, ia no Sus aine Iesu Karisito no nudahat Watong.
Io hua um, muat na balak lah hargilasanei muat hoing Karisito gata balak lah muat waing muat naga tar pirharlat uram ta Kalou. 8-9 Hokaiken iau tangai ta muat bia Karisito ga hanuat tultulai wara harharahut ira Iudeia waing naga haminis bia Kalou i gil haruatanei ira nuna nianga. Ga hanuat wara hatutun ira kunubus ing Kalou gata gil tar ma ira hintubu diet ma ing diet um ing pai Iudeia diet mah, diet naga hatamat Kalou utano nuna harmarsai. I hoing ira nianga ta Kalou di ga pakat i tangai bia,
“Io, ing iau kis nalamin ta diet ing pai Iudeia diet iau na pirlat uga.
Iau na rudu wara latlat no hinsaam.”
10 Ma no nianga di ga pakat ia i tangai mah bia,
“Muat ing pai Iudeia muat, muat na guama tikai ma ira nuna mataniabar tus.”
11 Di ga pakat mah bia,
“Muat bakut ing pai Iudeia muat, i tahut bia muat na pirlat no Watong.
Muat ira huntunaan bakut, muat na rudu na pirharlat tupas ia.”
12 Ma Aisaia mah i tangai bia,
“No tamat na bulumur ta Jesi na hanuat.
Na taman tut huat naga warkurai ta ira kaba huntunaan.
Ia no burena bia diet ing pai Iudeia diet, diet naga nanaho ma ra nurnur ta ira haridaan ing na haan taar ta diet.”
13 Iau sasaring tupas Kalou nong i gil muat bia muat naga haruat wara nanaho ma ra nurnur ta ira haridaan. Iau saring ia bia na hahung muat ma ra gungunuama ma ra malum mah waing muat ing muat kap no dadas tano Halhaliana Tanua, muat naga manga hung ma ra nanaho ma ra nurnur ta kaikek ra haridaan ing na haan taar ta muat.
No pinapalim ta Pol nalamin ta diet ing pai Iudeia diet
14 Kaba tasigu ta Karisito, iau manga nurnur tutun at bia muat hung ma ira bilbilai ma ira mintota, ma bia muat tale bia muat na pir harbasianei muat. 15-16 Senbia iau ta pakpakat ma ra tamat na balamasa uta aring linga ukatika ta muat, waing ni halilik muat. Ma iau ta pakat hua kanong Kalou i ta tabar iau ma no nuna harmarsai bia iau na tiga tena pinapalim ta Iesu Karisito nalamin ta diet ing pai Iudeia diet. Ma ing iau sala paapalim hua iau gil no halhaliana pinapalim na warawai tano tahut na hinhinawas ta Kalou waing Kalou naga balak lah diet ing pai Iudeia diet hoing tiga hartabar tupas ia ing no Halhaliana Tanua i ta bul hasisingen talur ira sakena wara uta Kalou at.
17 Io, iau ta nas bia no nugu kinkinis narako ta Iesu Karisito, ia no burena bia enaga latlaat uta ira nugu pinapalim uta Kalou. 18-19 Hokaiken, pa iau na balamasa bia ena ianga uta ira linga, senbia tikai sena mon. Iau na ianga uta ira linga Karisito i ta gil tano nugu pinapalim nalamin ta diet ing pai Iudeia diet ing diet ga hadadei ira nugu nianga ma diet ga nas ira nugu pinapalim, a dadas na pinapalim, ira pinapalim na kinarup, ma ira hakilang iau ga gil ma no dadas tano Halhaliana Tanua. Iau na ianga sena mon uta iakano linga Karisito i ta gil ing i ta luai hahuat diet bia diet na mur Kalou. Io hua, tur lah makaia Ierusalem iau gaam haan taar tano hanua Ilirikam ma iau ta hapataam no nugu pinapalim ta kaiken aring hanua wara warawai ma no tahut na hinhinawas uta Karisito. 20 Hua, iau la nemnem bia ena warawai ma no tahut na hinhinawas kaia ta diet ing pa diet nunurei baa Karisito waing pa iau naga papalim laah naliu ta ira pinapalim ing ira mesa diet gata luena hatur tar. 21 Senbia iau nem bia ena gil haruat ma no nianga ta Kalou di ga pakat ia bia,
“Diet ing pa di ga hasasei diet utana, diet na nanaas,
ma diet ing pa diet ga hadadei, diet na palai.”
Pol ga pingit bia na haan u Rom
22 Ma kaiken ra linga ing i sala hakhakai iau bia pa ga taltale bia ena hanuat taar ta muat. 23-24 Senbia kaiken um taia ta mahua wara nugu pinapalim ta kaiken ra hanua, ma ra haleng na tinahon iau git manga sipsip bia ena ma nas muat, io hua, iau ta bul no nugu lilik bia ena gil haruatanei wara hinahaan ukaia Spen. Iau nem bia ena ma kis sagil kaia ta muat ma muat naga harahut iau tano nugu hinahaan ing iau ta kis dahina taar baa ma muat ma kaia nalamin ta muat, muat ta haguama iau. 25 Io, kaiken um iau wara hinahaan balik uram Ierusalem wara harharahut ira mataniabar tus ta Kalou kaia. 26 Hokaiken, diet ira Masedonia ma ira Akaia diet ga guama wara bulbul hulungai ira nudiet hartabar na kinewa wara harharahut diet ira mataniabar tus ta Kalou ing diet maris kaia. 27 A tutun, diet ga guama wara gilgil hua senbia a nudiet mon ngasa ta diet ira Iudeia mah. Kanong warah, ing bia makaia ta ira Iudeia diet ta kap no pinlawe diet ta ira haridaan haruat ta ira tanua diet, io, nudiet ngasa balik wara balbalu pukus diet ira Iudeia ma ira haridaan haruat ta ira linga makai tano ula hanua. 28 Ma bia iau ta hapataam um iakan ra pinapalim ma bia iau ta hatutun iakan ra hunue diet taar ta ira Iudeia, io, iau na haan ukaia ta muat ma namur um uras Spen. 29 Ma iau nunurei, ing bia ni hanuat ukaia ta muat, iau na hanuat ma ra tamat na haridaan gar ta Karisito.
30 Kaba tasigu ta Karisito, dahat kis taar manapu tano nudahat Watong Iesu Karisito ma no Halhaliana Tanua i ta tabar dahat ma no magingin na tar harmarsai, io hua, iau haragat muat bia muat na tur tikai ma iau ta ira nugu kaba tinirih ma ira numuat sinsaring tupas Kalou utagu. 31 I tahut bia muat na sasaring bia Kalou na halangalanga iau talur diet aram Iudeia ing pa diet nurnur. Muat na sasaring mah bia ira mataniabar tus ta Kalou aram Ierusalem diet na guama tano nugu harharahut kaia. 32 Iau nem bia muat na sasaring bia na ngen hua waing ing bia no Watong i nem hua, iau naga tale bia ena haan tupas muat ma ra gungunuama ma bia iau naga sangeh tikai ma muat ma nigi kap ra sigara dadas makaia ta muat tano nugu nilon. 33 Ma iau sasaring um bia Kalou nong i sala tartar ra malum na kis tikai ma muat bakut. Amen.