16
Pol ga tulei ra harkaro uras Rom
Io, uta Pibi no hinini dahat narako ta Karisito, tiga tena harharahut ia ta diet ira mataniabar na lotu kaia Senkiria, iau hasasei muat bia a bilai na hahina ia. Iau saring muat bia muat na balak lah ia kanong ia mah gar tano Watong ia. Muat na balak lah ia tano ngaas i takodas bia ira gamgamatien na mataniabar tus ta Kalou diet na mur hua ing diet balak lah tikai. Iau saring muat bia muat na taho ia ta ira nuna mangana sunupi makaia ta muat kanong i ta manga harahut ra haleng na mataniabar, ma iau mah tikai ta diet.
3-4 Muat na karo lah Pirisila ma Akuila, dir ing dir papalim tikai ma iau wara gaia ne Iesu Karisito. Dir ga tar sei ira nudir nilon wara harharahut iau ma dir ga palai taar bia dir gaar maat dak. Iau kilinganei ra tahut uta dir, ma pai iau sena mon, diet mah ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman nudiet ing pai Iudeia diet.
Muat na karo lah mah ira mataniabar na lotu ing diet la hananhuat hulungai kaia tano nudir hala.
Muat na karo lah mah no bilai na talaigu Epainetus nong ga luena lilik pukus taar ta Karisito kaia ta diet tano hanua Esia.
Muat na karo lah Maria nong ga manga papalim dadas wara harharahut muat.
Muat na karo lah mah Andaronikus ma Junias ira airua tasigu, dir ing dir ga kis tikai ma iau tano hala na harpidinau. Ma ta diet ing di tulei diet wara hinahaan ma no tahut na hinhinawas, ira mataniabar diet manga ruu dir. Ma dir ga luena kis narako ta Karisito naluai tagu.
Muat na karo lah Ampiliatus no bilai na talaigu tano nudahat kinkinis narako tano Watong.
Muat na karo lah mah Urbanus nong i sala paapalim tikai ma dahat uta Karisito ma muat na gil hua mah taar tano bilai na talaigu Sitakis.
10 Muat na karo lah Apeles, ia nong ira ngunngutaan i ta ubal ia ma i ta haminis hapalainei bia i mur timaan Karisito.
Muat na karo lah diet ing diet tano haratamaan tane Aristobulus.
11 Muat na karo lah Herodion no tasigu.
Muat na karo lah diet tano haratamaan ta Narsisus ing diet kis tano Watong.
12 Muat na karo lah Tiripina ma ne Tiriposa, kaikek ira airua hahina ing dir papalim dadas tano Watong.
Muat na karo lah mah no bilai na talaigu Persis, ia tiga mes na hahina mah nong i ta manga papalim dadas tano Watong.
13 Muat na karo lah Rupus nong no Watong i ta pilak ia. Muat na gil hua mah tano pawasina nong ga ngen bia a pawasigu mah ia.
14 Muat na karo lah Asinkiritus ma ne Pelegon ma ne Hermes ma ne Patrobas ma ne Hermas ma ira tasi dahat mah narako ta Karisito.
15 Muat na karo lah mah Pilologus ma ne Julia ma ne Nereus ma no hininina ma ne Olimpas ma ira mataniabar bakut ta Kalou ing diet kis tikai ma diet.
16 Muat na karo harbasianei muat ma muat na gawanei harbasianei muat ma ra tahut na magingin.
Ma ira mataniabar na lotu bakut gar ta Karisito ta ira tamtaman, diet tula harkaro ta muat.
17 Kaba tasigu ta Karisito, iau haragat muat bia muat na harbalaurai timaan ta diet ing diet la hatahuat ra kukutus ma ing diet bul tukatukai ta ira numuat nilon, ira mangana magingin ing i mesa harsakit tano hausur muat ta kap timaan lah. Muat na haan pas diet. 18 Kanong ira mangana tunatuna hua pa diet tultulai tano nudahat Watong Karisito ma pa diet taram ia. Senbia diet taram ira nemnem tus ta ira bala diet. Diet manga keskes wara sa nianga ma diet lat habisbis mon ira tunatuna. Ma ing diet gil hua diet lam habisbis ira lilik ta diet ing pa diet manga palai tano bilai ma no sakena. 19 Ma iau tangai hua kanong ira tunatuna bakut diet ta ser lah no numuat magingin na taram nianga. Io, iau guama panei muat. Senbia iau nem bia muat na mintot uta ira linga i tahut ma muat na tur talur ira sakena. 20 Ma i huteta bia Kalou nong i sala tartar ra malum na paas bisang Satan taar manapu ta ira kaki muat.
A harmarsai makaia tano nudahat Watong Iesu na kis tikai ma muat.
21 Timoti nong i papalim tikai ma iau i tula harkaro ta muat, ma hua mah ira tasigu, ne Lusias ma ne Jeson ma ne Sosipata.
22 Iau Tertius* iau ta pakat hasur iakan ra pakpakat, ma tano nugu kinkinis narako tano Watong iau tula harkaro mah ta muat.
23 Gaius mah i tula harkaro ta muat. Ia nong i ta balak lah iau tano nuna hala ma i ta balak lah mah ira mataniabar na lotu bia diet na kis hulungai kai tano ngasiana.
Erastus nong i harbalaurai ta ira kinewa ta iakan ra tamaan i tula harkaro ta muat, ma hua mah Kuartus no tasi dahat ta Karisito. 24 
25-26 Ma iau pirlat ia nong i tale bia na hatur hadadas muat haruat tano nugu tahut na hinhinawas, no harpir uta Iesu Karisito. Iakano harpir ia no hinhinawas Kalou i ta hapuasnei um. Kaiken ra linga na susuhai gaba kis mun taar ta ira haleng na tinahon sakit ing i ta pataam, senbia kaiken um Kalou i ta haminis hapalainei. Ma Kalou nong pa na maat i ta hamadarasnei dahat uta iakan haruat ma no nuna nemnem ing gata pua tar ma hoing ira poropet diet gata pakat tar. Ma Kalou i ta gil hua bia ira hunhuntunaan tano ula hanua bakut diet naga taram ia, bia diet na nurnur. 27 Ma tano nugu kinkinis ta Iesu Karisito iau pirlat Kalou hua, ia sena mon nong i mintota sakit. A pirharlat tupas ia ta ira kaba bungbung ma pa na pataam. Amen.
* 16:22 Tertius ga pakat hasur kaiken ra nianga Pol ga tangai. 16:24 Ari tuarena pakpakat diet halaka buturkus 24 i tangai bia, “No harmarsai tano nudahat Watong Iesu Karisito na kis tikai ma muat bakut. Amen.”