3
Ira kunubus ta Kalou pai kikios
Ing bia iakanong i tutuna, asa nong i hatahutnei tikai bia a Iudeia ia? Ma no magingin na kut palatamainari na harahut ia hoeh? Ai! A tamat na harharahut i ta tupas uga bia a Iudeia uga. Ma no luena linga i hoken, bia Kalou ga tar ira nuna nianga taar ta diet ira Iudeia bia diet naga mur haruatanei. Na ngan hoeh ing bia aring ta diet pa diet ga nurnur? Hoeh, ira nudiet tabuna nurnur i tale bia na gil palas ira kunubus ta Kalou hua Kalou pa naga gil haruatanei ta ing ga tangai? Taia tutun at! Senbia a linga bia ing bia i hanuat palai bia ira tunatuna bakut diet ira tena bisbis. Dahat manga nas kilam tar bia Kalou i sala gilgil haruatanei ing i tangai. I hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia,
“Na hanuat puasa bia u takodas ta ira num nianga,
ma bia u na tur ra hartakun u na haminis bia iakano hartakun pai kap uga.”
Iasen bia ira nudahat sakana magingin i manga haminis hapalainei bia Kalou i takodas, io, dahat na tangai hoeh? Hoeh, i nanaas bia Kalou pai takodas ing i ngalngaluan ma dahat ma i hapidinau dahat? (Maris! Ing iau ianga hua iau mur no mangana hargau gar na tunatuna mon.) Taia tutun at! Ing bia Kalou pa gaar takodas, na tale hoeh bia na kurei no ula hanua? Ma sen bia tikai na tangai dak bia, “Di haruatanei ira tutun na magingin ta Kalou ma ira nugu magingin ing i siel laah tano tutuna. Ma ira nugu sakana magingin i manga haminis hapalainei bia Kalou i kis tano tutuna, hua i hatamat no minamarina. Io, wara biha Kalou i nasnas kilam baa iau bia iau tiga tena sakena ma i kurei iau?” Ari diet ta tangai hagawai iau ing diet bisbis bia iau tangai hoken: “Kaia, dahat na gil ira sakena, waing no tahut naga hanuat.” Io, diet ta nem lah at iakano harpidinau nong na haan tupas diet.
Taia tikai pai takodas
Io, da tangai um hoeh? Hoeh, dahat ira Iudeia, dahat ta kap ra kinkinis i tahut ta diet ing pai Iudeia diet? Pai ngan tutun at hua. Kanong iau ta haminis tar bia ira Iudeia ma diet ira mesa mah, diet bakut, diet kis taar manapu tano dadas ta ira magingin sakena. 10 I hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia,
“Taia tikai pai takodas. Taia tutun at tikai.
11 Taia tikai pai palai ta ira tutun ta Kalou,
ma taia tikai i silsilhei Kalou.
12 Diet bakut diet ta siel hiis laah,
Diet tikatikai bakut, diet ta linga bia taar ta Kalou.
Taia tikai pai gil no tahut.
Taia tutun at tikai.
13 Ira nudiet nianga i mapus hoing tiga midi di kil tar ia.
Ira kamaria diet i bisbis.
Ira palabulu diet i tangai a nianga na hanghagawai haruat ma no rekborai i la harkarat.
14 Ira ha diet i hung ma ra harngungut ma ra nianga na harhuli.
15 Diet habir mon wara harubu bingbing.
16 Ma ta ira nudiet hinahaan diet hatahuat sena mon no hanghagawai ma ra tamat na tapunuk.
17 Pa diet nunurei wara bulbul no malum.
18 No bunurut ma no urur tupas Kalou i panim ta diet.”
19 Ma dahat nunurei um bia asa ing ira warkurai ta Kalou i tangai, i tangai taar ta diet ing diet kis taar manapu ta kaikek ra warkurai. Warah, waing taia tikai na tale bia na ianga bat ira nuna sakena ma no ula hanua bakut na tur taar manapu tano warkurai ta Kalou. 20 Ma i palai um bia iakan i tutuna kanong Kalou pa na kurei bia tikai i takodas ra matmataan tana bia i gilgil haruat ta ira warkurai mon. Taia. Kanong ira nuna warkurai at i hapalainei dahat bia dahat gil ra sakena.
Kalou i kurei bia tikai i takodas kanong i nurnur
21 Senbia ma kaiken um Kalou i ta haminis bia na kurei bia tikai i takodas, ma iakano tunatuna pai supi bia na mur ira warkurai ta Moses. Ma kaikek ra warkurai ma ira nianga ta ira poropet i hinawas palai mah uta iakan ra linga. 22 Tano nudiet nurnur ta Iesu Karisito, Kalou i kurei bia diet takodas. Ma i kurei hua ta diet bakut ing diet nurnur kanong diet bakut diet haruat sena mon. 23 Ma diet haruat kanong diet bakut diet ta gil ra sakena ma diet ta puka talur lah no kinkinis haruat ma ira minamari Kalou. 24 Senbia diet bakut, Kalou i kurei bia diet takodas tano nuna harmarsai. A hartabar bia mon iakano linga i gil tar ta diet. Ma ga tale bia na gil hua kanong Iesu Karisito ga kul halangalanga diet. 25 Ma Kalou ga tar ia hoing tiga hartabar wara hamaraam no nuna ngalngaluan. Ma iakan ra hartabar i papalim ta diet ing diet nurnur tano gapina. Naluai Kalou ga hok baa ira sakana magingin diet ga gil, hua gaam tar iakan ra mangana hartabar wara haminis bia i takodas. 26 Ga gil hua wara haminis ta iakan ra pakana bung kaiken bia a takodasiana ia waing naga tale ia bia ia at na takodas ma ia baal at mah nong na kurei bia diet takodas ing diet nurnur ta Iesu Karisito.
27 Io hua, i tale bia da latlaat? Taia, kanong God pai kurei bia dahat takodas ta ira nudahat gingilaan haruat ma ira warkurai. Taia. Iasen kanong dahat nurnur. 28 Ma i tale bia da tangai hua kanong dahat nas kilam bia Kalou i kurei bia tikai i takodas kanong i nurnur, ma pataia bia i mur ira warkurai ta Moses. 29-30 Bia pa gaar ngan hua gaar nanaas bia Kalou ia a God gar na Iudeia sena mon. Iakanong i tutun? Hoeh, pai God ia gar ta diet ira mesa mah? Masa! A God nudiet ira mesa mah kanong tiga kapawena God sena mon kana. Ma ia nong na kurei bia diet ing di ga kut ira palatamai diet, bia diet takodas kanong diet nurnur. Ma ia mah nong na kurei bia diet ing pa di ga kut ira palatamai diet, bia diet takodas mah ta iakano mangana kapawena nurnur sena mon. 31 Io hua, ing dahat tangai hoken utano magingin na nurnur, i nanaas bia dahat ta lilik na linga bia ta ira warkurai ta Moses? Taia tutun at! Dahat ta haminis bia no pinapalim ta ira warkurai i dadas.