4
Kalou ga kurei bia Abraham i takodas kanong ga nurnur
Ma dahat na tangai um hoeh uta Abraham no hintubu dahat nong a tunatuna ia hoing dahat? Ga ngan hoeh taar tana uta kaiken ra linga? Ing bia i tutuna bia Kalou ga kurei bia Abraham i takodas kanong i bilai ira nuna gingilaan, io, a mon burena bia Abraham na latlaat. Senbia Kalou pa ga nas ia hua. Kanong warah, ira nianga ta Kalou di ga pakat i tangai hoken: “Abraham ga nurnur ta Kalou ma Kalou ga was lah no nuna nurnur bia Abraham i takodas ra matmataan tana.”
Ma bia tikai i papalim, pa di was lah no nuna kunkulaan bia a hartabar bia ia. Taia. Diet nas kilam ia bia a hunena haruat ma ira nuna pinapalim. Senbia hoeh tano tunatuna nong pai papalim haruat ma ira warkurai senbia i nurnur ta Kalou nong i sala kurkurei bia ira tena sakena diet takodas? Io, Kalou na was lah no nuna nurnur bia iakano tunatuna i takodas ra matmataan tana. Ma Dewit ga tangai mah iakan ra linga ing ga iangianga utano haridaan i haan tupas no tunatuna nong pai mur ira gingilaan haruat ma ira warkurai ta Moses senbia Kalou i was lah ia bia i takodas. Ga tangai hoken:
“Diet daan ing ira nudiet tintalen na laka warkurai Kalou i ta lik luban sei,
ma ira nudiet sakena i ta pun sasei.
I daan no tunatuna nong ira nuna sakena no Watong pa na was lah ukaia tana bia na tur ra warkurai.”
Hoeh um, diet ing di ga kut ira palatamai diet, diet sena mon diet ta kap iakan ra haridaan, ma pataia bia diet ing pa di ga kut ira palatamai diet? Ma dahat ta tangai bia Kalou ga was lah no nurnur gar ne Abraham bia Abraham i takodas ra matmataan tana. 10 Hunangesa Kalou ga was halaka lah ia hua? Manaluai bia manamur tano bung di ga kut no palatamaina? Pataia bia namur. Senbia, manaluai. 11 Ga kap iakano hakilang na kut palatamainari hoing tiga binora di barai bat bia Kalou i ta kurei bia i takodas tano nuna nurnur tano pakana bung ing pa di ga kut baa no palatamaina. Io hua, no hintubu diet ia ta diet ing pa di ga kut ira palatamai diet, senbia diet nurnur ma Kalou i was lah diet bia diet takodas ra matmataan tana. 12 Ma no hintubu diet mah ia ta diet ing di ga kut ira palatamai diet senbia pai ta iakan sena mon. Taia. No hintubu diet ia ta diet ing diet sala murmur mah ira tanua na kaki ne Abraham utano nuna nurnur, iakano nurnur nong Abraham ga hatur kahai ia ing pa di ga kut baa no palatamaina.
13 Ma pataia bia tano gingilaan na mur warkurai bia Kalou ga kukubus taar ta Abraham ma ira nuna bulumur bia Abraham na tinanei lah no ula hanua. Taia. Ga kukubus taar kanong Kalou ga kilam Abraham bia i takodas ra matmataan tana kanong ga nurnur. 14 Ma hua mah, ing bia diet ing diet lon murmur ira warkurai diet gaar rumahal hua, io, gaar haminis bia no magingin na nurnur a linga bia ia ma no kunubus i pata hunuena. 15 Kanong warah, ira warkurai ta Moses i hatahuat no ngalngaluan ta Kalou. Iasen ing bia na taia ta warkurai kana, pataia mah ta magingin na laka warkurai.
16 Io hua, dahat kap no kunubus ta ira nudahat nurnur waing no kunubus naga hartabar bia makaia tano harmarsai. I hanuat tano harmarsai waing naga haan tupas tutun at ira bulumur bakut ta Abraham ma taia tiga linga pa na tale bia na tur bat ia. Pa na haan tupas sena mon diet ing diet kap ira warkurai ta Moses, senbia na haan tupas mah diet ing diet mur no mangana nurnur ta Abraham. Ia no hintubu dahat bakut. 17 I hoing no nianga ta Kalou di ga pakat ia i tangai bia, “Iau gata bul uga bia no hintubu diet ira haleng na huntunaan.” Kalou nong Abraham ga nurnur tana ga nas kilam ia bia no hintubu dahat ia. Ia no God nong i tar nilon ta ira minaat ma i tangai ta ira linga ing kana baa bia na hanuat um.
18 Ga nanaas taar ta Abraham bia no kunubus ta Kalou pa na hanuat tutuna, hua taia ta burena bia tikai na so no nuna lilik ma na nanaho tana. Senbia Abraham balik ga so no nuna lilik ma gaam nurnur. Io hua, Abraham gaam no hintubu diet ira haleng na huntunaan hoing Kalou gata tangai tana bia, “Ira num bulumur mah hua.” 19 Abraham ga nas kilam bia no palatamaina i ta manga malur um kanong gata haruat um ma tiga maar ira nuna tinahon. Ga nas kilam Sara mah bia ira nuna pakana bung na kinakaha gata pataam um. Senbia no nuna nurnur pa ga puka ta dahina. 20-21 Abraham ga nas kilam habal dir hua iasen ing bia ga lilik tano kunubus pa ga haan talur no nuna nurnur, kaikek pa gaam airua ira nuna lilik utano kunubus. Taia. Kalou ga hadadas no nuna nurnur ing Abraham ga pirlat ia ma gaam kanam bakut lah bia Kalou na tale bia na gil haruatanei ing gata kukubus taar hua. 22 Ma iakanong no burena bia “Kalou ga was lah no nuna nurnur bia Abraham i takodas ra matmataan tana.” 23 Ma iakan ra nianga, “Kalou ga was lah ia hua,” pa di ga pakat ia wara utana sena mon. Taia. 24 Di ga pakat ia wara gaia dahat mah ing Kalou na was lah dahat bia dahat takodas ra matmataan tana. Kalou na gil ta dahat ing dahat nurnur tana ing ia ga hatut Iesu no nudahat Watong talur ra minaat. 25 Ia nong Kalou ga tar sei ia bia na maat uta ira nudahat sakena ma ia mah nong Kalou ga hatut pukus ia utano nuna pinapalim na bul warkurai bia dahat takodas ra matmataan tana.