5
A malum i kis ta dahat ma Kalou
Io hua, a malum i kis um ta dahat ma Kalou tano nudahat kinkinis narako tano nudahat Watong Iesu Karisito kanong tano nudahat nurnur Kalou i ta kurei bia dahat takodas ra matmataan tana. Ma maram narako ta Karisito dahat ta laka ta iakan ra kinkinis Kalou i ta tabar bia dahat ma ia ma no nuna harmarsai. Ma Karisito i ta gil hua kanong dahat ta nurnur tana. Dahat sala tur taar ta iakan ra kinkinis na harmarsai ma dahat guama kanong dahat kis nanaho ma ra nurnur bia dahat na kap ira haridaan i hanuat maram ra minamari Kalou. Ma pai iakanin sena mon. Taia. Dahat guama mah ta ira nudahat ngunngutaan kanong dahat nunurei tar bia no ngunngutaan i hatahuat no magingin na tur dadas ta ira tinirih. Ma bia dahat tur dadas hua ta ira tinirih, i hanuat palai bia kaikek ra tinirih i ta walar sot dahat, senbia pa dahat ngan hoken ira mangana tunatuna diet puka. Ma bia dahat kaiken ra mangana tunatuna, io, i tale bia dahat na nanaho ma ra nurnur bia dahat na kap ira haridaan. Ma bia dahat nanaho ma ra nurnur hua, io, pa dahat na kis ta ra hirhir kanong Kalou i ta burangai hahung ira bala dahat ma no nuna harmarsai ing ga tabar dahat ma no Halhaliana Tanua.
Hokaiken, tano pakana bung haruat tutun at tano nemnem ta Kalou ing dahat pa ga tale wara gilgil um ta linga, Karisito ga maat wara gaia dahat, dahat ing dahat ga tur talur Kalou. A dadas panei lah at bia tikai na maat wara gaiana tiga tena takodas. Senbia i tutuna mah bia tikai na balamasa dak bia na maat wara gaiana tiga bilai na tunatuna hua. Senbia Kalou i haminis hapalainei bia ia at i sip dahat hokaiken, ing baa dahat ga tena sakena taar Karisito ga maat uta dahat.
A tutuna bia tano gapi Karisito, Kalou i ta kurei bia dahat takodas ra matmataan tana. Ma bia iakanong i tutuna, io, i manga tutuna bia Karisito na halon dahat talur no ngalngaluan ta Kalou! 10 Hokaiken, a tutuna ing dahat gata manga malentakuanei baa Kalou, io, tano minaat tano Natina, Kalou ga hamaraam dahat tikai ma ia. Ma bia iakanong i tutuna, io, i manga tutuna bia tano nilon tano Natina, Kalou na halon dahat kanong dahat ta harmaraam taar ma ia hua! 11 Ma pai iakanin sena mon. Taia. Dahat guama mah ta Kalou kanong no nudahat Watong Iesu Karisito i ta hamaraam tar dahat tikai ma Kalou.
Adam ma Karisito
12 Io, tiga linga i ngan hoing iakan. Tiga tunatuna mon ga halamlam halaka no sakana magingin ukai tano ula hanua ma ga maat kanong ga gil no sakena. Ma ta iakanong mon ra mangana ngaas no minaat ga haan ta ira tunatuna bakut kanong diet bakut diet ga gil no sakena.
13 Io, a tutuna bia no sakana magingin ga kis kai tano ula hanua manaluai bia ira warkurai ta Moses ga hanuat. Senbia pai tale bia da kilam tikai bia i gil ronga ing bia pa di bul warkurai baa. 14 Senbia no minaat ga bul hasur ira tunatuna makaia ta Adam tuk taar ta Moses, diet at mah ing pa diet ga gil ra sakena haruat ma no magingin na laka warkurai ta Adam. Ma Adam tiga tutun na malalarina tikai i wara hinanuat namur. 15 Senbia no hartabar pai papalim haruat ma no magingin na laka warkurai. A tutuna bia diet ira haleng diet ga maat kanong iakano kapawena tunatuna sena mon ga lakai no warkurai. Iasen no harmarsai ta Kalou ma no hartabar nong no kapawena tunatuna Iesu ga hartabar ma ia ma no nuna harmarsai, io, iakanong ga manga saal sakit gaam saal bus diet ira haleng! 16 Hokaiken, no hartabar i mesa tano hunena nong i hanuat laah tano sakana magingin ta iakano kapawena tunatuna. Adam ga gil tiga sakana magingin, ma no hunena ta iakano kapawena sakana magingin i hoken, bia Kalou ga kurei ia. Iasen no hartabar balik ga tahuat laah makaia ta ira haleng na tintalen wara laklakai ira warkurai, ma no hunena ta iakano hartabar i hoken, bia Kalou na kurei bia tikai i takodas ra matmataan tana. 17 Ira tunatuna diet ga kis manapu tano dadas tano minaat kanong iakano kapawena tunatuna mon ga lakai no warkurai. Ma no burena ta iakano kapawena tunatuna sena mon. Iasen no hunena tano pinapalim tano kapawena tunatuna Iesu Karisito i tamat sakit tano minaat. Diet ing diet ta kap no tamat na harmarsai ta Kalou nong i tabar bia diet ma ia bia na kurei bia diet na takodas ra matmataan tana, io, diet na kap no nilon ma diet na bul hasur no minaat.
18 Io, hoing no kapawena gingilaan na laka warkurai sena mon ga huai ma Kalou gaam kurei bia na hapidinau ira tunatuna bakut, io, hua mah no kapawena takodasiana gingilaan sena mon ga huai ma Kalou gaam kurei um bia ira tunatuna bakut diet takodas ra matmataan tana, hua diet naga lon. 19 Hokaiken, hoing Kalou ga kurei bia diet ira haleng diet ira tena sakena kanong iakano kapawena tunatuna sena mon pa ga taram nianga, io, hua mah, Kalou na kurei bia diet ira haleng diet takodas ra matmataan tana kanong iakano kapawena tunatuna sena mon ga taram nianga.
20 Ma ira warkurai ta Moses ga tur huat um waing naga palai bia ira sakana magingin i manga haleng. Iasen bia ira sakana magingin ga tamat hanahaan hua, io, no harmarsai ga tamat sakit balik um. 21 Ma ga ngan hua waing no harmarsai naga papalim hoing no sakana magingin ga papalim hua. Ira minaat diet ga kis taar manapu tano dadas tano magingin sakena. Hua mah, diet ing Kalou na kurei bia diet takodas ra matmataan tana, diet na kis taar manapu tano dadas tano harmarsai, iakano harmarsai nong na hatahuat no nilon hathatikai taar ta diet ing diet kap Iesu Karisito no nudahat Watong.