No
NINAAS
ta Ioanes
Pa da nunurei no pakana bung tutuna ing Ioanes ga pakat kahai ira linga Karisito ga hapuasnei tana, senbia ira haleng na tena mintota diet lik bia Ioanes ga pakat ia huteta tano tinahon 95. Ta iakano pakana bung ne Domitian ga warkurai aras Rom gaam tangai bia ia no Watong, tiga god, ma a haleng na mataniabar ta ira hanua ing Rom ga kurei, diet ga lotu tupas ia. Senbia ira Kristian balik pa diet ga lotu tupas no tamat na gil warkurai ma Rom kanong diet ga nurnur bia tiga Watong sena mon i kana, Iesu Karisito no Nati Kalou. Io hua, ira Rom diet ga hatahun bia diet na haliarei ta ira Kristian ma ira tamat na tinirih ga ubal ari Kristian (nas Ninaas 2.10; 2.13; 3.10; 6.9). No apostolo Ioanes um di gata bul ia ra hala na harpidinau tano ailan Patmos.
No suruna ta iakan ra pakpakat i hoken. I tahut bia dahat na tur dadas ta ira nudahat nurnur ma dahat na paas hasur ira harwalaam kanong tano haphapataam tano ula hanua Iesu Karisito no Watong na luai harsakit ma na paas hasur Satan ma ira nuna tultulai. No pakpakat i hung ma ira dadas na harpidinau ta Kalou ing na haan tupas ira tena sakena. Senbia Karisito i haragat ira Kristian bia diet na tur dadas tano nudiet nurnur ma ira bilai na magingin tuk taar tano haphapataam waing Kalou na haidanei diet. Ma iakan ra pakpakat i mesa ta ira haleng na mes na pakpakat ta Kalou. I hung ma ra haleng na malalar (ma a haleng na malalar i manga huteta ta aring malalar tano pakpakat ta Daniel). Kaikek ra malalar a mangana nianga harharuat ma a mon kukuraina ta diet. Aring kukuraina i dadas ma sen no suruna i palai, ma i hoken, bia Kalou na luai harsakit. Io hua, i tahut bia ira Kristian diet na tur dadas ta ira nudiet nurnur.
Tano luena sibaan Ioanes i nas Iesu Karisito nong na hapuasnei kaiken ra linga tana. Ta Ninaas 2-3 Karisito i hakatom ira len ma irua na lotu aras Esia bia diet na tur dadas nalamin ta ira harwalaam. Ninaas 4-5 i haminis bia Kalou i manga bilai ma i manga tamat sakit, ma hua mah ta Iesu no Natina, ia no Nat na Sipsip nong i papikai ira len ma irua na bulbulut ing i haminis ira dadas na harpidinau. No len ma irua na bulbulut (6.1-8.1) i haminis ira len ma irua na tahur ing a mon dadas na harpidinau sakit tanai (8.2-11.19). Ma namur ta kaikek, a mon len ma irua na gapgopai ing i hung ma no ngalngaluan ta Kalou (15.1-16.21). Satan, no roka, no poropet bisbis, ma no tena hilawai pa dal na tale wara hilhilau pas no nginaluan ta Kalou (12.1-14.20; 17.1-19.5). Karisito na tapukus ma na kurei ira tena sakena bakut (19.11-20.15) senbia ira Kristian diet na laka tano bilai na sigara mawai ma no sigara ula hanua ma diet na lon hathatikai (21.1-22.17).
1
Ioanes ga hinawas palai ta ira linga Iesu ga hapuasnei tar tana
Iakan ra pakpakat i iangianga uta ira linga ing Iesu Karisito ga hapuasnei. Ma Kalou ga tar ta Iesu bia na hapuasnei ta ira nuna tultulai kaiken ra linga ing pa na halis ma na hanuat. Ma Karisito ga tulei no nuna angelo ukai tagu Ioanes, no nuna tultulai, bia na hapalainei kaiken ra linga tagu. Ma iau ta hinawas uta ira linga bakut iau ga nas ma no nugu hinhinawas i tutuna. Ma iau ta hinawas uta ira nianga gar ta Kalou ma tano tutuna Iesu Karisito ga hapuasnei. Ta tikai na was kaiken ra nianga na poropet na daan. Ma diet na daan mah ing diet na hadadei ma diet na kap timaan kaiken ra linga iau ta pakat tar, kanong no pakana bung i ta huteta um bia kaiken ra linga na hanuat.
Iesu no tamat na lualua sakit nong i wara hinanuat
Ma iau Ioanes, iau pakat iakan ra nianga ukaia ta muat ira mataniabar na lotu ta ira len ma irua na pisa na hala kinas Esia. A harmarsai ma ra malum ukatika ta muat. Na hanuat maram ta Kalou nong i lon kaiken ma ga lon naluai ma na lon mah namur. Ma na hanuat mah maram ta ira len ma irua na Tanua ing diet tur taar manaluai tano tamat na kinkinis na warkurai ta Kalou 5-6 Ma na hanuat maram ta Iesu Karisito mah, nong i la hinhinawas uta ira tutuna ma no nuna hinhinawas i tutuna. Ma ia no luena wara tuntunut hut sukun no minaat. Ma ia i tamat sakit ta ira tamat na lualua tano ula hanua.
Io, i la sipsip dahat ma ga halangalanga sei dahat talur ira nudahat sakana magingin ma no gapina. I ta was halaka dahat tano nuna matanitu, bia dahat naga gil ra pinapalim na pris tupas no ana Sus, no nuna God. Io hua, da pirlat ia ma da sura haut bia na kurei ira linga hathatikai! Amen.
Nas baa! Iakaikek i wara hinanuat tikai ma ira baakut. Ma ira mataniabar bakut diet na nas ia, diet a mah ing diet ga so ia. Ma ira huntunaan bakut tano ula hanua diet na tapunuk panei ia. Tutun sakit, na ngan hua.
Ma Kalou no Watong, no Dadasina, nong i lon kaiken ma ga lon naluai ma na lon mah namur i tangai hoken: “Iau no Hathatahun ma no Haphapataam.”
Ioanes ga nas tiga ninaas uta Karisito
Iau Ioanes no tasi muat. Iau tikai gar ta Karisito tikai ma muat, iau mah iau tur dadas ta ira tinirih ing i haan tupas dahat ing dahat ta sola taar tano nuna matanitu. Ma di ga bul halaka iau narako tano hala na harpidinau kaia tano ailan Patmos kanong iau gata warawai ma no nianga gar ta Kalou ma iau gata hasahesa ta ira tutuna utano nilon gar ta Iesu. 10 Ma tano bung gar tano Watong iau ga kis tano dadas tano Halhaliana Tanua. Ma iau ga hadadei ukaia namurugu a ingana tikai ga kakel hoing tiga tahur. 11 Ma ga tangai hoken: “U na pakat kahai ira linga ing u na nas ma u na tulei tupas ira mataniabar na lotu ta kaiken ra len ma irua na pisa na hala. U na tulei tupas diet kinas Epesas, Semerna, Pergamam, Taiataira, Sardis, Piladelpia, ma Laudisia.”
12 Io, ma iau ga talingan wara nasnas nong ga haianga iau. Ma ing bia iau ga talingan, iau ga nas ra len ma irua na kinkinis na lulunga di ga gil ma ra gol. 13 Ma nalamin ta ira kinkinis na lulunga iau ga nas tikai hoing Nong a Tunatuna Ia. Ma ga sigam tar tiga taltalona sigasigam. Ma tiga taltalin di ga gil ia ma ra gol ga hataltalin tar no bangbangona ma ia. 14 No walina ma ira hina ga manga palpalaan hoira hina sipsip ma ra waal. Ma ira airua matana dir ga ngan hoira kamariana lulunga na iaah. 15 Ira airua kakina dir ga pilpilakas hoing ra baras i nanaas hoira kalingit na iaah tano dadas na iaah. Ma no ingana ga ngan hoira kinakel na taah i saal. 16 Ga palim tar ra len ma irua na tagul tano sot na limana. Ma tiga niani na hisa i iaan ta ira airua palpal bakut tana ga hansur tano hana. Ma no matmataan tana ga manga pilpilakas hoing no kasakesa i manga sasai. 17 Ma bia iau ga nas ia, iau ga puka taar ta ira lapara kakina hoing tikai i maat. Io, ga palim lah iau ma no sot na limana gaam tangai tagu bia, “Waak u burburut kanong iau no Luena ma no Mutuaina. 18 Iau no Lilona. Iau ga maat, senbia kaiken iau lon hathatikai. Iau hatur kahai no dadas wara paapos no matanangas ta ira minaat ma no taman na minaat mah. 19 Io hua, u na pakat kaiken ra linga u ta nas ma ira linga i hananhuat kaiken ma ira linga ing na hanuat baa namur ta kaiken. 20 Ma iau na hapuasnei no kukuraina ta ira len ma irua na tagul ing u ta nas tano sot na limagu ma ira len ma irua na kinkinis na lulunga mah. Ira len ma irua na tagul diet ira angelo ta ira mataniabar na lotu ta ira len ma irua na pisa na hala. Ma ira len ma irua na kinkinis na lulunga diet ira mataniabar na lotu ta ira len ma irua na pisa na hala.