2
No pakpakat tupas diet kaia Epesas
“U na pakat kaiken ra nianga tupas no angelo ta ira mataniabar na lotu kinas Epesas. Iau ing iau palim tar ira len ma irua na tagul tano sot na limagu. Ma iau hanahaan nalamin ta ira len ma irua na kinkinis na lulunga di ga gil ma ra gol. Ma iau tangai hoken: Iau palai taar ta ira numuat magingin ma ira numuat dadas na pinapalim mah. Ma iau palai taar bia muat ta tur dadas ta ira tinirih. Iau nunurei bia muat tur talur ira tena sakena ma muat gata walar diet ing diet ga tangai bia a apostolo diet, senbia pataia. Ma muat ga nas kilam diet bia diet bisbis mon. Muat ta tur dadas ta ira tinirih ma muat ta kilinganei ra ngunungut wara utagu. Ma pa muat malmalunga wara gilgil hua.
“Senbia iau takun muat ma tiga linga ma ia hoken: muat ta haan talur no numuat luena sinisip tupas iau. Muat na lik lah ra bilai na magingin muat ta puka talur ia. Muat na lilik pukus ma muat na gil haruatanei hoing naluai. Ma ing bia pa muat na lilik pukus, iau na haan tupas muat ma iau na hakari sei no numuat kinkinis na lulunga makaia ra nuna sibaan. Senbia tiga linga i bilai ta muat ma i hoken: muat malentakuanei ira magingin ta ira Nikoletian hoing iau mah, iau malentakuanei. Siga tikai i tale bia na hadadei kilam kaiken, na tahut bia na taram ira nianga no Halhaliana Tanua i tangtangai ta ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman. Siga tikai i harubu timaan ma i paas hasur ira harwalaam, iau na waak tar ia bia na ien ta hunena tano dahai na nilon nong i tur aram ra bilai na uma sakit ta Kalou.
No pakpakat tupas diet kaia Semerna
“U na pakat kaiken ra nianga tupas no angelo ta ira mataniabar na lotu kinas Semerna. Iau no Luena ma no Mutuaina. Iau ga maat ma iau ga lon balin. Ma iau tangai hoken. Iau palai taar ta ira tinirih i ubal muat. Ma iau palai bia a maris muat ta ira linga kai napu. Senbia muat ta kap ira tamat na haridaan maram naliu. Ma iau nunurei bia diet ing diet tangai bia a Iudeia diet, diet tangai hagawai muat. Senbia pai Iudeia tutuna diet. Taia. Diet la latlotu tupas Satan mon ma ira nudiet magingin na Iudeia. 10 Waak muat burut ta ira ngunungut i wara hinaan tupas muat. Nas baa! I huteta bia Satan na halaka taring ta muat tano hala na harpidinau wara walwalar muat. Ma muat na kilinganei ra ngunngutaan ra sangahul na bung. Iau nem bia muat na tur dadas ta ira numuat nurnur tuk bia muat na maat ta ira tirih. Ma siga nong na gil hua, iau na tabar ia ma no vuvu na lualua wara nilon. 11 Siga tikai i tale bia na hadadei kilam kaiken, na tahut bia na taram ira nianga no Halhaliana Tanua i hasasei ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman. Siga tikai i harubu timaan ma i paas hasur ira harwalaam pa na hirua tano airua na minaat.
No pakpakat tupas diet kaia Pergamam
12 “U na pakat kaiken ra nianga tupas no angelo ta ira mataniabar na lotu kinas Pergamam. Iau ing iau palim no niani na hisa nong i iaan ta ira airua palpal bakut. Ma iau tangai hoken: 13 Iau palai bia muat la kis taar ha. Muat kis taar tano pisa na hala ing ira mataniabar kaia diet manga ruu Satan hoing diet ruu no nudiet tamat na lualua. Senbia muat balik, muat la palpalim hadadas no hinsagu ma pa muat la hanhan talur ira numuat nurnur tagu. Ma muat ga ngan hua mah tano pakana bung di ga bu bing Antipas makaia nalamin ta muat ta iakano pisa na hala ing Satan i la kiskis kaia. Ma Antipas nong ga hinhinawas ta ira tutuna utagu ma pa ga haan talur iakano nuna pinapalim. 14 Senbia iau na takun muat ta aring linga. A mon mataniabar nalamin ta muat ing diet murmur ira hausur ta Balaam nong ga hausur Balak tano ngaas wara lamlam harango ira Israel hoken: ga hausur diet wara ienien ira nian di ga tun hartabar tupas ira palimpua manei. Ma ga hausur mah diet tano sakana sinsinua tikai ma ra hahina. 15 Hua a mon mah aring mesa nalamin ta muat ing diet la murmur ira hausur ta ira Nikoletian. 16 Io hua, muat na lilik pukus. Ma ing bia taia, iau na hanuat gasien ma iau na harubu ma diet ira mangana tunatuna hua ma no hisa makai tano hagu. 17 Siga tikai i tale bia na hadadei kilam kaiken, na tahut bia na taram ira nianga no Halhaliana Tanua i tangtangai ta ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman. Siga tikai i harubu timaan ma i paas hasur ira harwalaam, iau na tabar ia ma taring mana ing i kis susuhai. Ma iau na tar tiga palpalana haat tana. Ma tiga sigara hinsang di gata pakat tar ia tano haat. Ma ia sena mon nong na hatur kahai ia na nunurei tar ia.
No pakpakat tupas diet kaia Taiataira.
18 “U na pakat kaiken ra nianga tupas no angelo ta ira mataniabar na lotu kinas Taiataira. Iau no Nati Kalou. Ma ira airua matagu dir ngan hoing ira kamariana lulunga na iaah. Ma ira airua kakigu dir pilpilakas hoing ra baras di ga tas timaan ia. Ma iau tangai hoken: 19 Iau palai taar ta ira numuat magingin ma ira numuat harmarsai. Ma iau palai ta ira numuat nurnur tagu ma ira numuat tinaram tupas iau. Ma iau nunurei bia muat tur dadas ta ira tinirih ma bia kaiken muat gilgil ira linga i manga bilai ta ing naluai. 20 Senbia iau ni takun muat ma tiga linga ma ia hoken: muat la tartaram lah iakano hahina ne Jesebel nong ia i tangai bia a poropet ia. Ma bia i hausur ira nugu tultulai i lam harango diet bia diet na mur no sakana magingin na sinsinua tikai ma ra hahina ma bia diet na ien ira nian di ga tun hartabar tupas ira palimpua manei. 21 Iau ta tar ra pakana bung tana i haruat bia na lilik pukus. Ma sen pai taram. 22 Io hua, ni sei tar ia tano nuna suuh ma na kilinganei ra tamat na ngunungut kaia tikai ma diet ing diet ta sua taar ma ira suana mes. Ma iau ni gil hua ing bia pa diet na lilik pukus. 23 Iau na bu bing diet ing diet mur ia. Io hua, ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman diet na nunurei bia iau at nong iau nunurei tar ira numuat lilik ma ira bala muat tikatikai. Ma iau na balu pukus muat tikatikai haruat ma ira numuat gingilaan. 24 Iasen a sibaan ta muat ira mataniabar kinas Taiataira, pa muat la murmur kan ra sakana hausur. Pa muat la hausur ta kaikek ra linga ta Satan diet tangai bia i mun ma i manga kikil suur. Ma pa iau na hapupusak muat ma tiga mes na tinirih. Taia. 25 Iau nem sena mon bia muat na palim hadadas ira tutuna ing muat hatur kahai tuk taar bia iau na hanuat. 26-27 Siga tikai nong i harubu timaan ma i paas hasur ira harwalaam ma i gil haruatanei hoira nugu nemnem tuk taar tano haphapataam, io, iau na tabar ia ma tiga kinkinis na warkurai hoing iau gata hatur kahai maram ta Mama. Na balaurei ma na kurei hadadas ira huntunaan tano ula hanua. Ma na parok gisgisianei diet hoira mangana gapgopai ing di gil ma ra pisa. 28 Ma iau na tar mah no tagul na malaan tana. 29 Siga tikai i tale bia na hadadei kilam kaiken, na tahut bia na taram ira nianga no Halhaliana Tanua i tangtangai ta ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman.