3
No pakpakat tupas diet kaia Sardis
“U na pakat kaiken ra nianga tupas no angelo ta ira mataniabar na lotu kinas Sardis. Iau ing iau palim tar ira len ma irua na tanua gar ta Kalou ma ira len ma irua na tagul. Ma iau tangai hoken: iau palai taar ta ira numuat magingin. Aring diet lik bia muat lon taar, senbia muat ta maat. Muat na pada! Muat na hadadas ira numuat bilai na magingin ing i wara patpataam! Iau tangai hua kanong iau ta nas kilam ira numuat pinapalim bia pai tahuat haruat baa ma no nemnem tano nugu God. Io hua, muat na lik lah ing muat gata hadadei ma muat gata hatur kahai. Muat na lilik pukus ma muat na taram tanai. Iasen, bia pa muat na pada iau na haan tupas muat hoing tiga tena kikinau. Ma pa muat na nunurei no pakana bung bia iau na haan tupas muat.
“Iasen a bar nong nalamin ta muat kinas Sardis ing pa diet habilinga ira gile diet. Io, diet na haan tikai ma iau. Ma diet na sigasigam ma ra palpalana sigasigam kanong ira nudiet tintalen i gamgamatien. Siga tikai i harubu timaan ma i paas hasur ira harwalaam io, ia mah na sigam ira palpalana sigasigam hoing diet. Ma pa iau na pun sei no hinsana tano pakpakat na nilon. Taia. Iau na hinawas palai ra matmataan tano agu Sus ma ira nuna angelo bia a nugu ia. Siga tikai i tale bia na hadadei kilam kaiken, na tahut bia na taram ira nianga no Halhaliana Tanua i tangtangai ta ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman.
No pakpakat tupas diet kaia Piladelpia
“U na pakat kaiken ra nianga tupas no angelo ta ira mataniabar na lotu kinas Piladelpia. Iau no halhaliana ma iau ing iau gil haruatanei hoing iau tangtangai. Ma iau hatur kahai no dadas ta Dewit wara pinapos ma wara binanus. Ma ing bia iau papos, pai tale bia tikai na banus. Ma ing bia iau banus, pai tale bia tikai na papos. Iau palai taar ta ira numuat magingin. Ma iau nunurei bia muat dadas dahina baa. Muat ta murmur ira nugu nianga ma pa muat la harhus sei no hinsagu. Io hua, iau ta papos tiga matanangas ra matmataan ta muat. Ma pa na tale bia tikai na banus. Nas baa! Ni gil hoeh ta diet ing diet murmur Satan? Diet tangai bia diet ira Iudeia, senbia pai Iudeia tutun diet. Taia. Diet bisbis mon. Io, iau na gil hoken. Iau na gil diet bia diet na satudu ra lapara kaki muat. Ma diet na nunurei bia iau sip muat. 10 Iau ta tangai ta muat bia muat na tur dadas ta ira tinirih. Ma muat ta taram kan ra nianga. Io hua, iau ni balaurei bat muat talur no pakana bung na harwalaam nong na haan tupas no ula hanua bakut. Ma iakano pakana bung na hanuat wara walwalar diet ing diet lon tano ula hanua.
11 “Dahina um ma iau ni hanuat. Muat na palim hadadas ira tutuna ing muat hatur kahai, kaba tikai gi kap lah ira numuat vuvu na lualua. 12 Siga tikai nong i harubu timaan ma i paas hasur ira harwalaam io, iau na hatur ia wara kasong tano tamat na hala na lotu tano nugu God. Ma pa na haan laah makaia. Ma iau na pakat no hinsana no nugu God tana, ma no hinsana mah no tamat na pisa na hala tano nugu God. Ma ia no sigara Ierusalem nong na hansur maram ra mawai tano nugu God. Ma iau na pakat mah no sigara hinsagu tana. 13 Siga tikai i tale bia na hadadei kilam kaiken, na tahut bia na taram ira nianga no Halhaliana Tanua i tangtangai ta ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman.
No pakpakat tupas diet kaia Laudisia
14 “U na pakat kaiken ra nianga tupas no angelo ta ira mataniabar na lotu kinas Laudisia. Iau ing iau gil haruatanei hoing iau tangtangai. Iau no Tena Hinhinawas ta ira tutuna. Ma ing bia iau hinhinawas, pa iau bisbis. Taia. I tale bia tikatikai na nurnur tano nugu hinhinawas. Ma iau no suruna ira linga bakut ing Kalou gata hakisi. 15 Ma iau palai taar ta ira numuat magingin. Pa muat madohon ma pa muat mamahien. Iau nem bia muat gaar madohon bia mamahien. 16 Io hua, iau na iabisanei sei muat makai ra hagu kanong pa muat mamahien bia madohon balik. 17 Tikatikai ta muat i tangai bia, ‘A watong iau. Iau ta hatur kahai ra haleng na kinewa. Pa iau supi tiga linga.’ Senbia pa muat nas kilam habal muat bia a hana tunatuna bia mon muat. Pa muat palai bia a maris muat ma a pula muat ma a tabunasulu muat. 18 Iau haragat muat bia muat na kul ra bilai na gol makai tagu, a mangana gol ing iau ta hapalpalon ia tano iaah wara kapkap sei ira bilinga. Muat na kukul ing muat naga watong tutuna. Ma iau haragat mah muat bia muat na kul ra palpalana sigasigam makai tagu wara numuat sigasigam. Io hua, pa muat na hirhir ma ira numuat tabunasulu. Ma na tahut mah bia muat na kul ra bilai na waiwai wara bulbul ta ira mata muat, muat naga nas timaan ira linga.
19 “Iau la borbor, ma iau la haphapidinau diet bakut ing iau sip diet. Io hua, na tahut bia na mamahien ira bala muat bia muat na lilik pukus. 20 Nas baa! Iau tur kai ra matanangas ma iau piipidil. Bia siga ta tikai i hadadei no ingagu ma i papos no matanangas, io, iau na laka ma iau na iaan tikai ma ia.
21 “Iau ga harubu timaan ma iau ga paas hasur ira harwalaam. Io hua, iau ga kis tikai ma no agu Sus tano nuna tamat na kinkinis na warkurai. Ma siga tikai nong i harubu timaan mah ma i paas hasur ira harwalaam io, ena haut lah ia bia na kis tikai ma iau tano nugu tamat na kinkinis na warkurai. 22 Siga tikai i tale bia na hadadei kilam kaiken, na tahut bia na taram ira nianga no Halhaliana Tanua i tangtangai ta ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman.”