4
No tamat na kinkinis na warkurai ta Kalou aram ra mawai
Io, ma namur ta kaikek iau ga nanaas, ma iau ga nas tiga matanangas ga tapapos taar aram ra mawai. Ma no luena ingana tikai nong iau ga hadadei, ga ngan hoing tiga tahur ma ga tangai hoken: “U na hanhut ukai. Ma iau na haminis taam bia asa na hanuat namur ta kaikek.” Io, kaikek at no dadas tano Halhaliana Tanua ga pulus iau ma manaluai tagu iau ga nas tiga tamat na kinkinis na warkurai kaia ra mawai ma tikai ga kis taar tana. Ma nong ga kis taar tana, no ninaas tana ga pilpilakas hoing ira bilai na mangana haat ing di kilam jaspa ma konilian. Ma tiga tukularam ga tur luhutanei no tamat na kinkinis na warkurai ma ga pilpilakas hoing tiga bilai na haat sakit. Ma airua sangahul ma ihat na mes na kinkinis na gil warkurai diet ga tur luhutanei tar no tamat na kinkinis na warkurai. Ma airua sangahul ma ihat na kaba tamat diet ga kisi tar ira kinkinis na gil warkurai. Ma a palpalana ira nudiet sigasigam. Ma ira vuvu na lualua di ga gil ma ra gol ga kis taar ta ira wali diet. Ma ga hila tikai ma ra par makaia ra tamat na kinkinis na warkurai. Ma a len ma irua na lulunga diet ga kis taar manaluai tano tamat na kinkinis na warkurai. Ma diet ira len ma irua na tanua gar ta Kalou. Ma manaluai mah tano tamat na kinkinis na warkurai tiga sibaan hoira tes. Ma ga nanaas bia di ga gil ia ma ra galas. Ma ga manga palai sakit.
Ma huteta luhutanei no tamat na kinkinis na warkurai, aihat na lilona linga. Ma ira mata diet ga banot bakut tar ira tamai diet. Io, ma no luena lilona linga ga nanaas hoing tiga laion ma no airua hoing tiga bulumakau. No matmataan tano aitul ga ngen hoing tiga tunatuna. Ma no aihat ga nanaas hoing tiga taragau i pupunga haan. Ma tikatikai ta diet ira aihat na lilona linga a liman ma tikai na babana tikai. Ma ira mata diet tikatikai ga banot ira tamai diet ma manapu mah ta ira baba diet. Ma hathatikai pa diet la sangsangeh wara tangtangai bia,
“I gamgamatien,
i gamgamatien,
i gamgamatien,
Kalou, no Watong, no Dadasina.
Ma ia nong ga lon naluai, ma i lon kaiken, ma na lon mah namur.”
Io, ma ira lilona linga diet la pirpirlat ma diet la hatamat nong i kis taar tano tamat na kinkinis na warkurai. Ma diet la tangtanga tahut mah ta nong i la lon hathatikai. 10 Ma ing bia diet gilgil hua, ira airua sangahul ma airua na kaba tamat diet la pukpuka taar manaluai ta nong i kis taar tano tamat na kinkinis na warkurai. Ma diet la lotu tupas ia nong i lon hathatikai. Ma diet la seisei tar ira nudiet vuvu na lualua napu manaluai tano tamat na kinkinis na warkurai ma diet la tangtangai hoken:
11 “Kalou no numehet Watong,
i takodas bia da hatamat uga,
ma bia da ruu uga
Ma i takodas bia u hatur kahai no dadas.
Kanong warah, u ga hakisi ira linga bakut.
U ga hakisi diet haruat ma no num sinisip.
Ma diet lon hoing at u sip hua.”