5
No Nat na Sipsip ia sena mon na papos no pakpakat
Io, ma iau ga nas nong ga kis taar tano tamat na kinkinis na warkurai ga palim tar tiga pakpakat ma no sot na limana. Ma a mon pakpakat tana ta ira airua palpal bakut. Ma di ga bulut bat ia ma ra len ma irua na bulbulut. Ma iau ga nas tiga dadas na angelo ga kakonga ma ra tamat na ingana hoken: “I takodas ta siga bia na papikai ira bulbulut ma na papos no pakpakat?” Senbia pai tale ta tikai aram ra mawai ma kai ra pisa ma manapu tano pisa mah bia na papos no pakpakat naga nas kinam narako tana. Io, iau ga manga suah kanong di ga maas nanaas ta tikai i takodas tana bia na papos no pakpakat naga nas kinam narako tana. Ma tikai ta ira kaba tamat ga tangai tagu hoken, “Waak u susuah. Nas baa! No Laion makaia tano huntunaan Iuda ia no tamat na Bulumur ta Dewit. Ma i ta harubu timaan ma i ta paas hasur ira harwalaam, hua, i tale ia bia na papikai ira len ma irua na bulbulut ma na papos no pakpakat.”
Ma iau ga nas um tiga Nat na Sipsip ga tur taar nalamin tano tamat na kinkinis na warkurai. Ma ira aihat na lilona linga ma ira kaba tamat mah diet ga tur luhutanei tar ia. Ma ga nanaas bia di gata bu bing ia. Ma a len ma airua na lakona ma a len ma airua na matana. Diet mon ira len ma airua na tanua ta Kalou ing i la tultulei diet tano kidilona ula hanua. Ma no Nat na Sipsip ga kap lah no pakpakat tano sot na limana nong ga kis taar tano tamat na kinkinis na warkurai. Ma ing bia gata gil tar hua, ira aihat na lilona linga tikai ma ira airua sangahul ma ihat na kaba tamat diet ga puka taar napu manaluai tano Nat na Sipsip. Ma diet bakut tikatikai diet ga palim tar tiga bilai na mangana harp. Ma a mon gapgopai di ga gil ma ra gol ta diet tikatikai. Ma diet ga hung taar ma ira kaabus i manga sangina timaan. Ma kaikek ra mangana kaabus ira sinsaring ta ira gamgamatien na mataniabar tus ta Kalou. Ma diet ga ru tiga sigara nirudu. Ma ia hoken:
“I takodas taam bia u na kap lah no pakpakat ma u na papikai ira nuna bulbulut,
kanong di ga lau bing uga,
ma u ga kul lah no mataniabar wara gar Kalou ma no gapim.
Ma diet makaia ta ira huntunaan bakut, ma ira kaba nianga, ira hanua tano ula hanua bakut, ma ira mangana palatamainari.
10 Ma u ta was halaka diet tano num matanitu, bia diet naga gil ra pinapalim na pris tupas no nudahat God.
Ma diet na balaurei ma diet na kurei no ula hanua.”
11 Io, ma iau ga nanaas ma iau ga hadadei ira inga diet ira haleng na angelo. Ma no winawas ta diet ga haleng na arip sakit. Ma ira angelo diet ga tur luhutanei no tamat na kinkinis na warkurai ma ira aihat na lilona linga ma ira kaba tamat mah. 12 Ma diet ga rudu ma ra tamat na inga diet hoken:
“I takodas bia da ruu no Nat na Sipsip nong di ga lau bing ia!
Ma i takodas bia da hatamat ia ma bia da pirlat ia!
Ma i takodas mah bia i hatur kahai no dadas ma no kinkinis na watong, ma no mintota, ma no baso!”
13 Io, ma iau ga hadadei no nirudu ta diet ira linga bakut ing Kalou gata hakisi. Diet maram ra mawai makaia ra pisa, manapu tano pisa, ma tano balana no tes. Ma diet bakut diet ga rudu hoken:
“Hathatikai da pirlat ma da ruu ma da hatamat nong i kis tano tamat na kinkinis na warkurai, dir ma no Nat na Sipsip!
Ma i takodas bia dir na warkurai hathatikai.”
14 Ma ira aihat na lilona linga dal ga tangai, “Tutuna sakit.” Ma ira kaba tamat diet ga puka taar napu, diet gaam lotu tupas dir.