10
No angelo ma no nat na pakpakat
Io, ma iau ga nas um tiga mes na dadas na angelo i hanansur maram ra mawai. Ga sigam tar tiga baakut ma tiga tukularam ga kis aram naliu tano walina. No matmataan tana ga haruat ma ra kasakesa ma ira airua kakina ga ngan hoing ra lamlamut na iaah. Ga palim tiga nat na pakpakat ga tamapapos taar. Ga papaas tano tes ma no sot na kakina ma ga papaas tano pisa ma no kesa na kakina. Ma ga tatau naliu ma ra tamat na ingana haruat ma no tamat na kinakel na laion. Ma ing bia gata tatau hua, ira len ma irua na par diet ga ianga. Ma ing bia ira len ma irua na par diet gata ianga, iau ga wara pakpakat; senbia a ingana tikai maram ra mawai ga tangai hadadas tagu bia, “Pulus bat ira nianga ta ira len ma irua na par! Waak u pakpakat!”
Ma no angelo nong iau ga nas ia ga tur taar tano tes ma no pisa, ga tatik haut tar no sot na limana uram ra mawai Ma ga sasalima ma no hinsa Kalou nong i lon hathatikai ma nong ga hakisi no mawai ma no pisa ma no tes ma ira kaba linga narako ta dal. Ma no angelo ga tangai, “Kalou pa na halawaasnei ira pakana bung bia na gil haruatanei ira nuna lilik. Ma ing bia no len ma irua na angelo na puh no nuna tahur, io, Kalou na gil haruatanei ira nuna pidik ing i susuhai taar, hoing ga hasasei ira nuna tultulai na poropet tanai.”
Ma no ingana nong gata haianga iau maram ra mawai ga tangai habal ukai tagu bia, “U na haan, ma u na kap no pakpakat nong i tamapapos taar tano limana no angelo nong i tur taar tano tes ma no pisa.”
Io, iau ga haan taar ukaia tano angelo, iau gaam saring ia bia na tar no nat na pakpakat tagu. Ma ga tangai tagu hoken: “U na kap lah ia ma u na ien ia. No balaam na kahonhon, senbia na namnamien tano haam haruat ma ra palona imara.”
10 Io, iau ga kap no nat na pakpakat makaia tano limana no angelo ma iau ga ien ia. Ga namnamien haruat ma ra palona imara tano hagu. Iasen, bia iau gata kanam ia, no balagu ga kahonhon. 11 Ma di ga tangai tagu bia, “U na ianga na poropet balin at uta ira haleng na kaba mataniabar ma ta ira huntunaan. Ma u na ianga na poropet mah uta ira mataniabar ta ira kaba nianga ma uta ira tamat na lualua.”