11
Ira airua tena harpir
Io, ma di ga tar tiga sila dahai tagu hoing tiga linga wara hapupua, io, ma no Watong ga tangai tagu bia, “U na haan ma u na hapupua no tamat na hala na lotu ta Kalou ma no suuh na tun hartabar. Ma u na was mah diet ing diet lotu kaia. Senbia waak u hapupua no hera ma nataman tano tamat na hala na lotu kanong di gata tar ia ta ira tabuna nurnur ma diet na paas gisianei no halhaliana pisa na hala ra aihat sangahul ma airua na teka. Ma iau na tulei ira nugu airua tena harpir. Ma dir na sigam ira sigasigam na tapunuk ma dir na ianga na poropet ra 1,260 na bung.” Ma dir kaikek ra airua, airua ina olip ma airua kinkinis na lulunga dir. Ma dir la tur taar ra matmataan ta Kalou, no Watong tano ula hanua. Ma ing bia siga tikai na walar wara hagawai dir, io, a iaah na hanuat ta ira ha dir ma na haliarei kaikek ing diet wara hanghagawai dir. Io, ing bia tikai i nem bia na hagawai dir, na hirua at hua. Ma kaikek ira airua dir hatur kahai ra dadas wara banbanus bat no mawai bia pa na bata ta ira pakana bung dir iangianga na poropet. Ma dir hatur kahai mah ra dadas wara pukpukusanei ira taah naga ngan hoira gaap ma wara laulawat no ula hanua ta ira kaba mangana tinirih haruat ma ira nudir sinisip.
Ma bia dir ta hapataam ira nudir hinhinawas, no roka na hanhut maras ra lulur ma na harubu ma dir. No ana dadas na lakai dir ma na bu bing dir. Ma ira palatamai dir na sua taar ra tingana ngaas tano tamat na pisa na hala ing di ga lau hataba no nudir Watong tano ula kabai kaia. Ma ing bia di tangai ra nianga harharuat uta iakano pisa na hala, di kilam ia bia Sodom bia Isip. Ma ira mataniabar makaia ta ira kaba hanua ma kaba huntunaan, ma ira kaba nianga ma kaba palatamainari, diet na ngokngok ta ira palatamai dir ra aitul a bung ma sibana. Ma pa diet na taram wara busbus dir. 10 Ma ira mataniabar tano ula hanua diet na guama uta ira nudir minaat. Diet na manga guama ma diet na hartabar hargilaas kanong kaikek ra airua poropet dir ga manga hangungut diet.
11 Ma tano nugu ninaas, iau ga nas bia manamur ta ira aitul a bung ma sibana, a dadaip na nilon maram ta Kalou ga laka ta dir. Ma dir ga taman tut balin ma diet ing diet ga nas dir diet ga manga ramramin. 12 Io, ira airua poropet dir ga hadadei a tamat na ingana tikai maram ra mawai ma ga tangai ta dir bia, “Mur hanhut ukai!” Io, dir ga haan uram ra mawai narako tiga baakut ma diet ing diet ga malentakuanei dir, diet ga ngokngok ta dir. 13 Ma kaikek at tiga tamat na kunakunar ga hagawai tiga sibaan ta ira sangahul tano pisa na hala. Ma a len ma irua na arip na mataniabar diet ga hirua na minaat tano kunakunar. Ma ira mesa diet ga manga ramramin sakasaka, diet gaam pirlat no God nong i la kiskis aram ra mawai.
14 Io, no airua na tirih nong di ga tanga “Maris” utana ta pataam. Senbia no aitul a tirih, dahina um ma na hanuat.
No len ma irua na tahur
15 Io, ma no len ma irua na angelo ga puh no nuna tahur. Ma aram ra mawai ira tamat na inganari diet ga tatau hoken: “Kaiken um no Watong tikai ma no nuna Mesaia i ta hatahun no nuna harbalaurai ma no nuna warkurai tano ula hanua. Ma na warkurai hathatikai!” 16 Ma ira airua sangahul ma ihat na kaba tamat ing diet la kis taar ta ira nudiet tamat na kinkinis ra matmataan ta Kalou, diet ga puka taar napu ma diet ga satudu ma diet gaam lotu tupas Kalou. 17 Ma diet ga tangai hoken,
“No numehet Dadas na Watong Kalou, nong u ga lon naluai ma kaiken mah,
mehet tanga tahut taam kanong u ta tur lah wara harbalaurai ma wara warkurai ma no num tamat na dadas.
18 Ira tabuna nurnur ta ira huntunaan bakut tano ula hanua, diet ga bala ngalngaluan,
senbia no pakana bung tano num ngalngaluan i ta hanuat um.
No pakana bung bia u na kurei ira minaat i ta hanuat.
No pakana bung i ta hanuat mah um bia u na tar ra bilai na harkul ta ira num tultulai ira poropet
ma ta ira num gamgamatien na mataniabar tus, diet ing diet urur tano hinsaam,
diet ira watong ma diet ira maris.
Senbia no pakana bung i ta hanuat wara hanghagawai diet ing diet la hanghagawai no ula hanua.”
19 Io, ma di ga papos no tamat na hala na lotu ta Kalou aram ra mawai, ma narako tano nuna tamat na hala na lotu, no linga na bulbul no kunubus ta Kalou ga kis puasa. Ga hilhila ma ga manga parpar, ga kunakunar, ma ira tamat na tua na ais ga puka.