13
Ira airua roka
Io, ma iau ga nas tiga roka ga hanhanuat maras na tes. A sangahul na lakona ma a len ma irua na walina. Ma a sangahul na vuvu na lualua ta ira lakona. Ma di ga pakat ra hinsang wara tangtangai hagawai Kalou ta ira walina. Ma no roka nong iau ga nas ia ga ngan hoing tiga toktok na mangana laion. Ma ira kakina hoira kakina bear. Ma no hana hoira hana laion. Ma no tamat na sui ga tar no nuna dadas ma no nuna tamat na kinkinis na warkurai ta iakano roka. Ma iau ga nas tikai ta ira walina ma ga nanaas bia di gata kato ia ma gata maat. Iasen no manua nong tiga walina ga maat ma ia gata maah. Io hua, no kidilona hanua diet ga karup mur no roka. Ma diet ga lotu tupas no tamat na sui kanong gata tar ra kinkinis na warkurai taar tano roka. Ma diet ga lotu tupas mah no roka, diet gaam tangai bia, “Taia tikai pa dir haruat ma no roka! Ma pai tale ta tikai bia na harubu ma ia!”
Io, Kalou ga waak tar no roka bia na ianga na tamat ma bia na tangai hagawai ia. Ma ga waak tar mah ia bia na warkurai ra aihat na sangahul ma irua na teka. Ma no roka ga tur lah wara tangtangai hagawai Kalou ma no hinsana mah. Ma ga tangai hagawai mah no sibaan Kalou i la kis taar kaia ma diet bakut mah ing diet la kis taar aram ra mawai. Ma Kalou ga waak tar tana bia na harubu ma ira gamgamatien na mataniabar tus ta Kalou ma bia na bul hasur diet. Ma ga waak tar mah ia bia na warkurai ta ira huntunaan ma ira hanua tano ula hanua, ira kaba nianga, ma ira kaba mangana palatamainari. Ma huteta bia ira mataniabar bakut tano ula hanua diet na lotu tupas no roka. Sen diet ing di gata pakat ira hinsa diet manaluai tano hakhakisi tano ula hanua, pa diet na lotu tupas ia. Ma tano pakpakat na nilon tano Nat na Sipsip nong di ga bu bing ia, io, ta iakano pakpakat di ga pakat ira hinsa diet kaia. Siga tikai i haruat wara hadadei kilam iakan, na taram ia. 10 Ma ing bia Kalou i ta pilak tar bia da bul tikai tano hala na harpidinau, io, i tutuna sakit bia na haan ukaia. Ma siga tikai ing Kalou i ta haut bia da kato bing ia, io, i tutuna sakit bia da gil at hua. Io hua, i palai bia na tahut bia ira gamgamatien na mataniabar tus ta Kalou diet na tur dadas ta ira tinirih ma diet na nurnur.
11 Ma namur iau ga nas tiga mes na roka ga hanhanuat makatika ra pisa. Ga mon airua lakona hoira nat na sipsip ma senbia ga iangianga hoing tiga sui. 12 Ma ga papalim ma no tamat na dadas tano luena roka, kaia ra matmataan tana. Ma ga hapar ira mataniabar tano ula hanua bia diet na lotu tupas no luena roka nong ga langalanga talur no manuana nong gata maat ma ia. 13 Ma git gilgil ira tamat na hakilang na kinarup. Ma tiga hakilang ga gil, bia ra iaah na hansur maram ra mawai ukai ra pisa ra matmataan na haruat. 14 Ma Kalou ga waak tar tana bia na gilgil kaikek ra hakilang na kinarup kaia ra matmataan tano luena roka. Io hua, no airua na roka ga tale wara lamlam habisbis lah ira mataniabar tano ula hanua. Io, ga lam habisbis diet hoken: ga tangai bia diet na gil tiga palimpua tano roka nong di ga kato bing ia ma gaam lon balin. 15 Ma Kalou ga waak tar mah no airua na roka bia na tar ra dadaip na nilon tano palimpua tano luena roka ing no palimpua naga ianga ma naga hartulai bia da bu bing diet bakut ing pa diet lotu tupas ia. 16 Ma ga hartulai mah bia da bul tiga hakilang ta ira sot na lima diet bia ira punare diet ira mataniabar bakut. Ma di ga gil hua ta ira tamat ma ira tunatuna bia, ira watong ma ira maris, ira tultulai ma diet ing pai tultulai diet. 17 Ma ga kurei bia tikai pa na tale wara kunukul ma wara susuhura ing bia pataia ta hakilang tana. Ma a mangana hakilang hoken, bia da bul no hinsana bia no winawas utano hinsana. 18 Io hua, i tahut bia dahat na lilik timaan uta iakan. Siga tikai a tena mintota ia, na tale bia na nas tupas lah no kukuraina tano winawas tano roka, kanong no winawas i haruat ma no winawas gar na tunatuna. Ma no nuna winawas ia hoken: 666.