14
144,000 tano Nat na Sipsip
Io, ma iau ga nanaas baal, ma iau ga nas no Nat na Sipsip ga tur taar tano uladih Saion. Ma 144,000 na mataniabar diet ga tur tikai taar ma ia. Ma di gata pakat tar no hinsana ma no hinsana no ana Sus ta ira punare diet. Ma iau ga hadadei a ingana tikai maram ra mawai ma ga kakel hoing ra maririsuan na kinakel makaia ta diet ing diet la tingting ira bilai na mangana harp. Ma ga kakel hoing ira taah i saal ma ira par. Ma diet ga ru tiga sigara nirudu manaluai tano tamat na kinkinis na warkurai ma manaluai mah ta ira aihat na lilona linga ma ira kaba tamat. Ma pa ga tale ta tikai bia na hausur iakano nirudu. Taia. Diet sena mon kaikek ra 144,000 ing Kalou gata kul halangalanga lah diet tano ula hanua. Ma diet kaikek ing pa diet ga sua tikai baa ma ira hahina, kaikek pa diet gaam habilinga ira nudiet nilon. Diet kaikek ing diet murmur no Nat na Sipsip ta ira sibaan i la hanahaan ukaia. Kalou i ta kul halangalanga lah diet ma nalamin ta ira mataniabar. Ma diet ira luena hartabar tupas Kalou ma no Nat na Sipsip. Pa diet nunurei wara bisbis. Pai tale bia tikai na kilam tar tiga sakena ta diet.
Ira aitul a angelo diet harpir
Io, ma iau ga nas tiga mes na angelo ma ga pupunga aram naliu ra mahua. Ma ga hatur kahai no tahut na hinhinawas nong pa na pataam wara hinhinawasei ira mataniabar tano ula hanua, diet ira kaba palatamainari, ira mangana huntunaan, ira kaba nianga, ma ira kaba hanua. Ma no angelo ga kakonga naliu hoken: “Muat na urur ta Kalou ma muat na pirlat ia kanong no pakana bung tano nuna warkurai i ta hanuat um. Muat na lotu tupas ia nong ga hakisi no mawai ma no pisa, no tes ma ira puat na taah.”
Io, ma no airua na angelo ga mur no luena gaam tangai, “Di ta manga haliarei Babilon no tamat. Ia at nong ga hapar ira huntunaan bakut bia diet na mamai ira nuna dadas na taah ing na gil ira tunatuna bia diet na gil ira magingin na hilawai.”
9-10 Io, ma no aitul a angelo ga mur dir gaam kakonga naliu bia, “Ing bia tikai na lotu tupas no roka ma no nuna palimpua, ma bia na kap no hakilang tano punarena bia no limana, io, ia mah na mamai no dadas na taah na ngalngaluan gar ta Kalou. Ma Kalou pai bul tikanei no nuna dadas na taah na ngalngaluan ma ra taah. Taia. No nuna dadas na taah i manga dadas taar at. Ma no tunatuna nong no ngalngaluan gar Kalou na haan tupas ia, na kilinganei ra tamat na ngunungut tano iaah ma ra solam kaia ra matmataan tano Nat na Sipsip tikai ma ira halhaliana angelo. 11 Ma no mis tano iaah nong i hangungut diet i la mismis hathatikai. Ma diet ing diet ga lotu tupas no roka ma no nuna palimpua, ma diet ing diet ga kap no hakilang tano hinsana, taia tutun at nudiet ta da sinangeh.” 12 Io hua, tiga linga i palai uta ira gamgamatien na mataniabar tus ta Kalou, diet at ing diet la murmur ira nuna warkurai ma diet la nurnur ta Iesu, ma i hoken: na tahut bia diet na tur dadas ta ira tinirih.
13 Io, ma iau ga hadadei a ingana tikai maram ra mawai i tangai, “U na pakat hoken: ‘Tur lah kaiken, ma hatikai, diet daan ing diet maat wara gaiana no Watong!’ ” Ma no Halhaliana Tanua ga tangai, “Masa! A tutuna bia diet na sangeh ta ira nudiet dadas na pinapalim kanong ira nudiet tintalen na haan tikai ma diet.”
No pakana bung na matmatukal tano ula hanua
14 Io, ma iau ga nanaas ma tiga palpalana baakut. Ma nong ga kis taar tana ga ngan hoing Nong a Tunatuna Ia. Ma tiga vuvu na lualua di ga gil ia ma ra gol tano walina. Ma ga palim tar tiga nianina hisa. 15 Ma tiga mes na angelo ga hanuat maram narako tano tamat na hala na lotu ma ga kukula naliu taar ta nong ga kis taar tano baakut hoken: “No pakana bung wara katkato lah ira matukena i ta hanuat um kanong no ula hanua i ta matukal. Io hua, u na kato lah ira matukena ma no num hisa.” 16 Io, nong ga kis taar tano baakut ga kakato suur tano ula hanua ma no nuna hisa gaam kap lah ira matukena makaia.
17 Io, ma tiga mes na angelo mah ga hanuat ma narako tano tamat na hala na lotu aram ra mawai. Ma ia mah ga palim tiga nianina hisa. 18 Ma tiga mes na angelo balik nong i la balaurei tar no iaah, ga hanuat makaia tano suuh na tun hartabar. Ma ga kukula naliu taar ta nong ga palim tar no nianina hisa gaam tangai hoken: “U na palim no num hisa ma u na kut lah ira hunena no ula hanua kanong ira hunena i ta masos.” 19 Io hua, no angelo ga kakato suur tano ula hanua ma no nuna hisa gaam kut lah ira hunena tano liarina ma ga sei halaka diet taar tano sibaan bia Kalou na paas gisianei diet ma no nuna ngalngaluan. 20 Ma Kalou ga paas gisianei ira hunena no ula hanua kaia nataman tano tamat na pisa na hala. Ma no gaap ga saal laah makaia ta Kalou ga paas gisianei ira hunena kaia. Ga hung hut haruat ma ira ha diet ira hos. Ma ga saal kakari aitul a maar na kilomita.