15
Ira len ma irua na angelo diet hatur kahai ira tirih
Io, ma iau ga nas tiga mes na hakilang aram ra mawai ma ga manga tamat sakit. A len ma irua na angelo ma diet ga hatur kahai ra len ma irua na tirih. Ma kaikek ira haphapataam tanai kanong narako ta diet no ngalngaluan ta Kalou na pataam. Ma iau ga nas no tes ma ga nanaas hoing bia di ga gil ia ma ra galas. Ma ga nanaas mah bia a mon iaah tana. Ma iau ga nas mah no mataniabar diet ga tur hutatei taar no tes. Ma diet ing diet gata paas hasur no roka ma no nuna palimpua ma no winawas tano hinsana. Ma diet ga palim tar ira bilai na mangana harp makaia ta Kalou ma diet ga ru tiga nirudu. Ia gar tano Nat na Sipsip ma ta Moses no tultulai gar ta Kalou. Ma i hoken:
Kalou, no Watong, no Dadasina,
ira num pinapalim i manga tamat sakit.
Ma uga no King ta ira huntunaan tano ula hanua,
ma ira num magingin i takodas ma i haruat ma ira linga u ta bul bia a tutuna.
No Watong, i tutuna sakit bia ira mataniabar bakut diet na ruu uga ma diet na hatamat no hinsaam,
kanong uga sena mon u gamgamatien.
Io, ira huntunaan tano ula hanua bakut diet na hanuat ma diet na lotu tupas uga,
kanong ira num takodasiana magingin i ta hanuat puasa.
Ma namur ta kaikek ra linga iau ga nanaas uram ra mawai, ma iau ga nas no tamat na hala na lotu. Ma ia no hala na lotu di ga gil ia ma ra maal ing ira bura na warkurai ta Kalou i kis taar kaia. Ma ga tamapapos taar. Ma ira len ma irua na angelo ing diet ga hatur kahai ira len ma irua na tirih, diet ga hansur makaia narako tano tamat na hala na lotu. Ira nudiet sigasigam ga gamgamatien ma ga pilpilakas. Ma ira taltalin di ga gil ma ra gol, diet ga hataltalin tar ta ira bangbango diet. Ma tikai ta ira aihat na lilona linga ga tar a len ma irua na gapgopai ta ira len ma irua na angelo. Ma ira gapgopai ga hung taar ma no ngalngaluan ta Kalou nong i kis hathatikai ma pa na pataam. Ma no tamat na hala na lotu ga hung ma ra mis makaia tano minamari Kalou ma makaia tano nuna dadas. Ma taia tikai pa ga tale bia na laka tano tamat na hala na lotu tuk taar bia ira len ma irua na angelo diet ta hapataam ira nudiet len ma irua na tirih.