16
Ira gapgopai na nginaluan gar ta Kalou
Io, ma iau ga hadadei a tamat na ingana tikai maram ra tamat na hala na lotu ga tangai ta ira len ma irua na angelo bia, “Muat na haan, muat na burangai bus no ula hanua ma ira len ma irua na gapgopai na ngalngaluan ta Kalou.”
Io, ma no luena angelo ga haan gaam burangai no nuna gapgopai taar tano pisa. Ma ira pala giih na manua ga banga huat ta ira mataniabar ing no hakilang tano roka ga kis ta diet ma diet git lotu tupas no nuna palimpua.
Io, ma no airua na angelo ga burangai no nuna gapgopai taar tano tes. Ma no tes ga ngen hoing ra gaap na minaat. Ma ira lilona linga bakut tano tes diet ga maat.
Io, ma no aitul a angelo ga burangai no nuna gapgopai taar ta ira taah ma ira puat. Ma diet ga ngan hoira gaap. 5-6 Ma iau ga hadadei no angelo nong ga kurei ira taah ga tangai,
“Uga no Halhaliana nong ga lon naluai ma u lon mah kaiken.
Ma ing u warkurai hua no num warkurai i takodas.
Kanong warah, diet ga bu bing ira num gamgamatien na mataniabar tus ma ira num poropet ma ira gapi diet ga bureng.
Io hua, u ta tar ira gaap ta diet bia diet na mamai.
Ma iakan ra warkurai i takodas harsakit, haruat ma ira linga diet ga gil.”
Ma iau ga hadadei a ingana tikai maram ra suuh na tun hartabar ga tangai,
“Masa! Kalou, no Watong, no Dadasina,
ira num warkurai i takodas ma i haruat ma ira linga u ta bul bia a tutuna.”
Io, ma no aihat na angelo ga burangai no nuna gapgopai taar tano kasakes. Ma Kalou ga waak tar no kasakesa bia na rang ira tunatuna ma no nuna tamat na mamahien. Ma no tamat na mamahien ga manga rang diet ma diet ga tangai hagawai no hinsa Kalou nong ga kurei kaiken ra tirih taar ta diet. Ma pa diet ga lilik pukus bia diet na pirlat ia.
10 Io, ma no liman na angelo ga burangai no nuna gapgopai taar tano kinkinis na gil warkurai tano roka. Ma no kankado ga pulus ira sibaan no roka ga kurei tar. Ira mataniabar diet ga karat ira kamaria diet ma no ngunungut. 11 Ma diet ga tangai hagawai Kalou kanam ra mawai kanong diet ga kilinganei ra ngunungut ma diet ga ina manmanua. Senbia pa diet ga lilik pukus sei ira nudiet magingin.
12 Io, ma no liman ma tikai na angelo ga burangai no nuna gapgopai taar tano tamat na taah Iuperetis. Ma no taah ga mamasa wara tangtagurei no ngaas uta diet ira tamat na lualua marau ra kasakesa i la hanhanuat makaia. 13 Io, ma iau ga nas aitul a sakana tanua, dal ga nanaas taar hoira rokrok. Dal ga hansur tano hana no tamat na sui ma tano hana no roka ma tano hana no poropet bisbis. 14 Ma kaikek ra aitul a sakana tanua dal ga gilgil ira hakilang na kinarup. Ma dal ga haan tupas ira tamat na lualua tano ula hanua bakut wara kapkap hulungai diet wara hinarubu tano tamat na bung ta Kalou no Dadasina.
15 “Hadadei baa! Iau ni hanuat hoing tiga tena kikinau! Na daan nong i hangala taar ma i tagurei tar ira nuna sigasigam huteta tana, bia kaba gi tabunasulu ma na hirhir ra matmataan na haruat.”
16 Io, ma dal ga lam hulungai ira tamat na lualua taar tiga sibaan nong di kilam ia ta ira nianga na Iudeia bia, “Armagedon.”
17 Io, ma no len ma irua na angelo ga burangai tar no nuna gapgopai aram ra mahua. Ma tiga tamat na ingana tikai aram ra tamat na hala na lotu. Ma ga ianga maram ra tamat na kinkinis na warkurai, ga tangai, “I ta pataam um!” 18 Ga hila ma ga par. Ma a mon tamat na kunakunar. Taia tiga kunakunar baa hua tur lah tano pakana bung bia Kalou ga hakisi ira tunatuna kai tano ula hanua. Iakan ra kunakunar ga manga tamat sakit. 19 Ma no tamat na pisa na hala ga tapaleng aitul a sibaan. Ma ira mes na pisa na hala tano ula hanua diet ga tamadurei sakasaka. Ma Kalou ga lik lah Babilon no Tamat ma ga hamamo ia ma no dadas na taah tano nuna tamat na nginaluan. 20 Ira ailan diet ga panim laah ma pa di ga nas habal ira uladih. 21 Ma ira tamat na tua na ais haruat ma ra haat ga puka maram ra mawai taar ta ira tunatuna. Ira tirtirih ta diet tikatikai ga haruat ma liman sangahul na kilogram. Ma ira tunatuna diet ga tangai hagawai Kalou kanong ga tar kaiken ra sakana tirih gaam manga ubal diet.