17
No tena hilawai i kisi no roka
Io, ma tikai ta ira len ma irua na angelo ing diet ga palim tar ira len ma irua na gapgopai ga hanuat gaam tangai tagu, “Mai, iau naga haminis no harpidinau taam nong na haan tupas no tamat na hilawai na hahina nong i kisi tar ira taah. Ma ira tamat na lualua tano ula hanua diet ga hilawai ma ia. Ira mataniabar tano ula hanua diet ga manga mur no nuna magingin na hilawai hoing tikai i manga mom. Ma diet ga sakena hoing haleng na dadas na taah na hababa hagawai tikai.”
Io, ma no dadas tano Halhaliana Tanua ga pulus iau ma no angelo ga kap lah iau uram ra hanua bia. Ma iau ga nas tiga hahina ga kis taar kaia. Ga kisi tar tiga dardarana roka. Ma di gata pakat tar ra hinsang tano roka, ma kaikek ra hinsang wara tangtangai hagawai Kalou. No roka, a len ma irua na walina ma a sangahul na lakona. No hahina ga sigam tar ra mangana dardarana sigasigam ing a tabi matana. Ma di gata hamar tar ia ma ra gol ma ira maririsuan na haat ma ira tulur a kalagi. Ma ga palim tar tiga gapgopai di ga gil ia ma ra gol. Ma no gapgopai ga hung taar ma ira nuna bilingana magingin na hilawai ma ira linga da miligiruanei. Ma di gata pakat tar a hinsang tano punarena ma no kukuraina ga susuhai. Ma no hinsang hoken: “No Tamat na Babilon, no puasi diet ira hilawai ma no burena ta ira miligiruana linga tano ula hanua.”
Ma iau ga nas kilam no hahina bia gata manga mamai ra haleng gapi diet ira gamgamatien na mataniabar tus ta Kalou ma diet mah ing diet ga hinhinawas uta Iesu. Ma kaikek ra gaap ga hababa ia gaam kurei ira nuna sakana nemnem hoing bia ga mamai ra haleng na dadas na taah.
Ma ing iau ga nas ia, iau ga karup ma iau ga manga lilik. Ma no angelo ga tiri iau bia, “U karup warah? Nas no hahina ma nas no roka nong no hahina i kisi tar ia. U ta nas bia a len ma irua na walina ma ra sangahul na lakona. I tutuna bia no kukuraina ta dir i susuhai taar. Senbia iau ni palas tar ia taam. No roka nong u ta nas ia ga lon naluai. Katin um, pataia. Namur na hanhut maras napu tano lulur pa ta haphapataam, ma na haan taar tano rana hinirua. Ma ari ing diet kis taar tano ula hanua diet na karup. Diet ing pa di ga pakat ira hinsa diet tano pakpakat na nilon manaluai tano hakhakisi tano ula hanua. Diet na karup ing diet na nas no roka kanong ga lon naluai, taia um kaiken, ma na hanuat namur.
“Siga i nem bia na palai ta iakan, i tahut bia na lilik timaan ma ra mintota. Ira len ma irua na walina diet ira len ma irua na uladih ing no hahina i kisi tar. 10 Ma diet ira len ma irua na tamat na lualua mah. A liman diet ta panim laah. Tikai um kana, ma no mesa pai hanuat baa. Iasen ing bia na hanuat na lon taar mon ta dahina. 11 No roka nong ga lon naluai ma kaiken um pataia, ia no liman ma itul na tamat na lualua. Ma no nuna kinkinis i haruat ma diet ira len ma irua ma na haan at tano rana hinirua.
12 “Ma ira sangahul na lakona u ta nas, diet ira sangahul na tamat na lualua. Pa diet hatur kahai baa ra kinkinis na warkurai. Namur diet na kis na warkurai tikai ma no roka. Senbia no nudiet kinkinis na warkurai na pataam gasien balin. 13 Ma diet bakut, na tikai mon no nudiet lilik. Ma diet na tar ira nudiet dadas ma ira nudiet kinkinis na warkurai taar tano roka. 14 Ma diet na tut na hinarubu ma no Nat na Sipsip. Senbia no Nat na Sipsip na paas hasur diet kanong ia no Tamat na Watong ta ira watong bakut ma ia no Tamat na King ta ira king bakut. Ma na tikai ma ira tunatuna ing ga tatau diet ma ga pilak diet. Ma diet ing diet manga mur timaan ia.”
15 Io, ma no angelo ga tangai tagu, “No kukuraina ta ira taah ing u ga nas no hilawai ga kisi tar diet i hoken: ira taah diet ira huntunaan tano ula hanua, ira mangana mataniabar, ira mangana palatamainari, ma ira tunatuna ta ira kaba nianga. 16 No roka tikai ma kaikek ra sangahul na lakona ing u ta nas, diet na malentakuanei no hilawai na hahina. Diet na haliarei tutuna at ia ma diet na waak tar ia kaia ma taia um a nuna ta sigasigam. Diet na ien ira waratina ma diet na tun hadado ia tano iaah. 17 Diet na gil hua kanong Kalou na lam ira nudiet lilik bia diet na gil haruatanei no nuna sinisip. Ma na lam diet bia diet na gil hoken: diet na tur tikai, ma diet na tar ira nudiet dadas tano roka bia na warkurai. Ma diet na gil hua tuk taar bia ira nianga gar ta Kalou na hanuat tutuna. 18 Ma no hahina nong u ta nas ia, ia no tamat na pisa na hala nong i kurei ira tamat na lualua tano ula hanua.”