18
Babilon i hirua sakasaka
Io, ma namur ta iakan iau ga nas tiga mes na angelo ga hanansur maram ra mawai. Ga kap ra tamat na kinkinis na warkurai. Ma no murarang tano minamarina ga rang no ula hanua. Ma ga tatau aram naliu sakit hoken:
“I ta puka. I ta puka, no Tamat na Babilon.
Ira sakana tanua ma ira tadaar diet kis um kaia.
Ma ira mangana bilingana maan ing di miligiruanei, diet lon mah kaia.
I ta puka hua kanong ira huntunaan bakut tano ula hanua diet ta mamai ira nuna dadas na taah ing git lamlam ira tunatuna wara hilawai.
Ira tamat na lualua tano ula hanua diet ga sua tikai ma ia.
Ira tena susuhura diet ga kap ira nudiet kinkinis na watong ta ira nuna haleng na linga.”
Io, ma iau ga hadadei a ingana tiga mesa maram ra mawai ga tangai, “Muat haan talur ia, nugu mataniabar! Muat mai!
Kaba muat laka ta ira nuna sakana magingin.
Ma kaba muat gi laka mah ta ira nuna ngunngutaan.
Ira nuna sakana magingin i ta hung hut um uram abuka ra mawai.
Ma Kalou i ta lik lah ira nuna sakena.
Muat na gil tana hoing ga gil hua ta muat.
Ga hagawai muat. Io hua, muat na manga hagawai balik ia.
Ga hamamo muat ma ra dadas na taah na ngunngutaan.
Io, muat na hamamo ia ma ra dadas na taah wara tamat na ngunngutaan.
Ga hamar habal ia ma ga tabar habal ia ma ra bilai na linga sakit.
Io, muat na balu pukus ia haruat ma no nuna magingin.
Senbia muat na tabar ia ma ra ngunngutaan ma muat na gil hasusuah ia.
I tangai habal at tana bia, ‘Iau no hahina ta tiga tamat na lualua.
Pa iau makosa.
Ma pa iau na tapunuk.’
Io hua, kaiken ra mangana tirih na haan tupas hagasiaan ia.
Na maset, na tapunuk, ma na sam ra tamat na taburungan.
Ma na doda tano iaah, kanong Kalou no Watong nong i kurei ia, a dadasina ia.
“Ira tamat na lualua tano ula hanua diet git hilhilawai ma ia. Ma diet ga tiktikai ma ia wara kapkap ira bilai na linga sakit. Ma ing diet na nas no mis tano iaah nong i tun hadado ia, diet na suah ma diet na tapunuk utana. 10 Diet na ramramin tano nuna ngunngutaan. Io hua, diet na tur taar tapaka tana, diet na suah, ma diet na tangai hoken:
‘Maris, maris taam, Babilon.
Uga no tamat ma no dadas na pisa na hala!
U ta hirua gasien a mon!’
11 “Ira tena susuhura diet na suah ma diet na tapunuk panei ia kanong taia ta tikai wara kulkul habal ira nudiet tabarikik. 12 Taia ta tikai wara kulkul ira nudiet gol, ira nudiet siliwa, ira nudiet maririsuan na haat, ma ira nudiet tulur a kalagi. Ma tikai pa na kul mah ira nudiet kaba bilai na sigasigam ing a tabi matana, ira mangana bilai na dahai, ma ira bilai na linga di gil ma ra ngisena wawaguai, bia ra dahai ing a tabi matana, bia ra baras, bia ra pala riam, bia ra bilai na haat. 13 Ma taia ta tikai mah wara kulkul ira kaba linga i sangina timaan, ira dadas na taah, ira palona olip, ira pat na wit, ira bulumakau, ira sipsip, ira hos, ira karis, ma ira tunatuna mah wara tultulai.
14 “Ma diet na tangai tana, ‘Ira bilai na linga u ga nem bia u na hatur kahai, diet ta panim laah. Ira num kinewa ma ira minamarim diet ta panim laah mah. Pau na nas tupas habal at diet.’ 15 Ma ira tena susuhura ing diet ga kap ira nudiet kinkinis na watong tana, diet na tur taar tapaka. Diet na ramramin tano nuna ngunngutaan. Diet na suah ma diet na tapunuk. 16 Ma diet na kukula bia,
‘Maris, maris taam, uga no tamat na pisa na hala!
U ga sigam ira kaba sigasigam ing a tabi matana.
U ga hasigam habal uga ma ra gol ma ira maririsuan na haat ma ira tulur a kalagi.
17 No num tamat na kinkinis na watong hokaiken i ta pataam gasien!’
Ira lualua bakut ta ira sip, ma diet bakut ing diet haan ta ira sip, ma diet bakut ing diet papalim ta ira sip, ma diet bakut ing diet git kapkap ira linga maras na tes wara suhsuhuranei, diet na tur tapaka. 18 Ma ing diet nas no mis tano iaah nong i tun hadado ia diet na tangai, ‘Taia um ta tiga mes na pisa na hala ga haruat ma iakan ra tamat na pisa na hala.’ 19 Diet na sei bus ira wali diet ma ra kaabus wara hamhaminis no nudiet tapunuk. Diet na suah ma diet na tatau bia,
‘Maris, maris tano tamat na pisa na hala!
Diet bakut ing diet git hanahaan hurlabit ta ira nudiet sip aras na tes, diet ga kap ira nudiet kinkinis na watong makaia tana.
I ta hirua gasien!
20 Muat aram ra mawai, muat na guama uta kaikek i haan tupas ia.
Muat ira gamgamatien na mataniabar tus ta Kalou ma muat ira apostolo ma muat ira poropet muat na guama.
Kalou i ta kurei ia haruat ma ira nuna sakana pinapalim ga gil ta muat.’ ”
21 Io, ma tiga dadas na angelo ga rakun tiga tamat na haat sakit, gaam sei taar ia na tes. Ma ga tangai,
“Da manga sei haliarei hasur no tamat na pisa na hala Babilon hokaiken.
Ma pa da nas laah habal ia.
22 Di git hanhadadei ira maririsuan na nirudu ta ira tena nirudu ma ira tena bu harp ma ira tena hus tulaal ma ira tena puh tahur.
Senbia pa da hadadei habal diet hua kaia hoing uga.
Ira kaba tena pinapalim, pa da nas habal diet kaia hoing uga.
Ma pa da hadadei habal mah diet ing diet la ringrigis ira pat na wit kaia hoing uga.
23 Ira lulunga pa na murarang kaia hoing uga.
Ira ingana ira sigara tinolen, pa da hadadei habal diet kaia hoing uga.
Ira num tena susuhura diet ga tamat ta ira tunatuna tano ula hanua bakut.
U ga hasakit ta ira huntunaan hoing tiga tena ser magirmagir, kaikek u gaam lam harango diet.”
24 Kalou ga hapidinau Babilon kanong di ga nas lah ira gapi diet ira poropet ma ira gamgamatien na mataniabar tus ta Kalou kaia ta iakano pisa na hala. Masa! Di ga nas lah ira gapi diet bakut kaia ing di ga bu bing diet tano ula hanua.