21
A sigara mawai ma a sigara ula hanua
Io, ma iau ga nas tiga sigara mawai ma tiga sigara ula hanua kanong no luena mawai ma no luena ula hanua dir gata panim laah. Ma pataia baal um ta tes. Iau ga nas no Halhaliana Pisa na Hala. Ia no Sigara Ierusalem. Ma ga hanansur makaia ta Kalou maram ra mawai. Ma ga tagura taar hoing tiga hahina i wara tinolen. Ma di gata hamar timaan ia bia no nuna tunana naga nas ia hoing tiga melmel na hahina. Io, ma iau ga hadadei ra tamat na ingana tikai ga hanuat maram ra tamat na kinkinis na warkurai. Ma ga tangai bia, “Nas baa! No kinkinis ta Kalou iakana nalamin ta diet ira tunatuna. Ma Kalou na kis tikai ma diet. Ma a nuna mataniabar um diet ma Kalou at na kis tikai ma diet ma nudiet God um ia. Na ros ira palona mata diet. Ma taia baal um ta minaat bia ta tapunuk. Ma taia mah ta sunuah bia ta ngunungut kanong ira linga ing manaluai i ta pataam.”
Io, ma nong ga kis taar tano tamat na kinkinis na warkurai ga tangai bia, “Iau gilgil hasigarina ira linga bakut!” Ma ga tangai bia, “Pakat kahai kaiken kanong kaiken ra nianga i tutun ma i tale bia tikai na so no nuna nurnur tanai.” Ma ga tangai tagu, “I ta pataam um! Iau no Hathatahun ma no Haphapataam. Iau no Luena ma no Mutuaina. Siga nong i maruk, iau ni hamamo bia mon ia ma ra taah tano puat na nilon. Ma pa na kul. Siga tikai nong i harubu timaan ma i paas hasur ira harwalaam iau na tabar ia ma kaiken ra linga bakut. Iau um no nuna God ma ia a natigu um ia. Senbia ari, nudiet sibaan no lulur na iaah, a solam ma ra lulunga kana tana. Ma diet ira mangana tunatuna hoken: ira tena bunurut, ira tabuna nurnur, ira tena sakena, ira tena harubu bingbing bia, ira tena ser magirmagir, ira tena lotu tupas ira palimpua, ira tena bisbis, ma diet ing diet sua tikai ma tikai pai nuna ia. Diet na haan taar tano lulur na iaah. Ma ia no airua na minaat.”
No sigara Ierusalem
Io, ma tikai ta ira len ma irua na angelo ing diet ga palim tar ira len ma irua na gapgopai ga hanuat ukai tagu. Ma kaikek ra gapgopai diet ga hung taar ma ira len ma irua na mutuaina tirih. Ma ga tangai tagu bia, “Mai! Iau na haminis no hahina taam nong i wara taltolai no Nat na Sipsip.” 10 Io, no dadas tano Halhaliana Tanua ga pulus iau ma no angelo ga kap haut iau uram tiga tamat na uladih sakit. Ga haminis no Halhaliana Pisa na Hala tagu. Ma ia ne Ierusalem. Ma no pisa na hala ga hanansur maram ra mawai ta Kalou. 11 No pisa na hala ga murarang ma no minamari Kalou. Ma ga pilpilakas hoing tiga maririsuan na haat nong a tabi matana nong di kilam ia bia jaspa. Ma ga palai hoira galas. 12 Ma a mon tamat na kangkang na balo luhutanei ia. A sangahul ma irua na matanangas tano balo. Ma a sangahul ma irua na angelo diet ga kis taar ta kaikek ra matanangas. Io, ma ta kaikek ra matanangas di gata pakat tar ira sangahul ma airua na hinsa diet ira sangahul ma airua na huntunaan gar na Israel. 13 Ma aitul a matanangas tiga palpal ta ira aihat na balo. 14 Ma a sangahul ma irua na burena haat wara hathatur hadadas no balo tano pisa na hala. Ma di gata pakat tar ira sangahul ma irua na hinsa diet ira apostolo gar tano Nat na Sipsip taar ta kaikek ra burena haat.
15 No angelo nong ga wor ma iau ga palim tar tiga linga hoing tiga sila dahai. Di ga gil ia ma ra gol. Ma ga palim tar ia wara hapupua no pisa na hala ma no balo ma ira matanangas tana. 16 Ira ihat na balo tano pisa na hala diet taltalona haruat. Io, ga hapupua ira aihat na balo ma diet tikatikai diet haruat ma 1200 na mael. Ma no kangkang uram naliu tano balo ga haruat mah ma 1200 na mael. 17 Ma no taptaperak tano balo ga haruat ma 144 na laha. Ma ing bia no angelo ga hapupua no balo, ira laha ga haruat mon ma ira laha ira tunatuna diet la hapupua. 18 Di gata gil no balo ma tiga haat di kilam ia bia jaspa. Ma no pisa na hala di gata gil ia ma ra gamgamatien na gol. Ma no pisa na hala ga palai hoira galas. 19 Di gata hamar ira burena haat ing diet ga hatur hadadas no balo. Di gata hamar kaikek ra burena haat ma ira maririsuan na haat. No luena burena haat jaspa, no airua na haat sapaia, no aitul a haat salsedoni, no aihat na haat emeral, 20 no liman na haat sadonix, no liman ma tikai sadias, no liman ma irua krisolait, no liman ma itul beril, no liman ma ihat topas, no sangahul krisopres, no sangahul ma tikai haiasin, no sangahul ma irua ametis. 21 Di gata gil ira sangahul ma irua na matanangas ma ira sangahul ma irua na tulur a kalagi. Di gata gil no ngaas tano pisa na hala ma ra maririsuan na gol. Ma ga palai hoing ra galas.
22 Io, ma pa iau ga nas ta tamat na hala na lotu narako tano pisa na hala kanong no Dadas na Watong Kalou ma no Nat na Sipsip, dir haruat ma tiga tamat na hala na lotu ta iakano pisa na hala. 23 No pisa na hala pa ga supi ra madaraas tano kasakesa bia no teka. Taia. No minamari Kalou i hamadaraas tar ia ma no Nat na Sipsip ia i haruat ma no lulunga tano pisa na hala. 24 Ira huntunaan tano ula hanua diet na lon kaia ra madaraas tano pisa na hala. Ma ira tamat na lualua tano ula hanua diet na laka kaia tikai ma ira minamari diet. 25 Ma pa na tabanus ira matanangas kanong taia ta kankado kaia. 26 Ira huntunaan tano ula hanua diet na laka kaia tikai ma ira minamari diet ma ira nudiet kinkinis na watong. 27 Taia ta bilingana linga na laka kaia. Ira tena bisbis ma diet ing diet gilgil ira sakana magingin ing da miligiruanei, pa diet na laka mah kaia. Diet sena mon ing di gata pakat tar ira hinsa diet tano pakpakat na nilon tano Nat na Sipsip, diet na laka kaia.