22
Io, ma no angelo ga haminis no taah na nilon tagu. Ma no taah ga manga madaraas hoira galas. Ga puat huat manapu tano tamat na kinkinis na warkurai ta Kalou ma no Nat na Sipsip. Ma ga saal nalamin tano ngaas tano pisa na hala. Ma no dahai na nilon ga tur taar kaia ta ira airua gagena no taah. A sangahul ma irua na pakaan ga huai tiga tinahon, tiga pakaan tiga teka. Ma ira pakana no dahai wara halhalon ira huntunaan. Ma no harpidinau gar ta Kalou pa na kis baal um ta tiga linga. No tamat na kinkinis na warkurai ta Kalou ma no Nat na Sipsip na kis kaia narako tano pisa na hala. Ma ira tultulai ta Kalou diet na lotu tupas ia kaia. Diet na nas no matmataan tana ma no hinsana na kis ta ira punare diet. Taia baal ta kankado kaia. Pa diet na supi ta madaraas ta tiga lulunga. Ma pa diet na supi mah no madaraas tano kasakesa kanong Kalou no Watong na murarang ta diet. Ma diet na kap ra kinkinis na gil warkurai hathatikai ma pa na pataam.
Io, ma no angelo ga tangai tagu, “Kaikek ra nianga i tutuna ma i tale bia ira tunatuna diet na so ira nudiet nurnur tanai. No Watong, ia no God nudiet ira poropet. I la kurkurei diet bia diet na ianga. Ma i ta tulei no nuna angelo ta ira nuna tultulai. Ma no angelo na haminis ta diet ira linga i wara hinanuat gasien.”
Iesu na tapukus balin
Ma Iesu i tangai bia, “Hadadei baa! Dahina um ma enaga hanuat! I daan nong i taram ira nianga na poropet ta iakan ra pakpakat.”
Iau mon, Ioanes, iau ga nas ma iau ga hadadei kaikek ra linga. Ma bia iau gata hadadei ma iau gata nas, iau ga puka taar ta ira kakina no angelo wara lotu tupas ia. Ia nong ga hamhaminis kaikek ra linga tagu. Senbia ga tangai tagu bia, “Waak um u gil hua! Datar bakut mon airua tultulai ta Kalou tikai ma ira poropet ira tasim. Ma dahat bakut tikai ma diet mah ing diet la tartaram ira nianga ta kan ra pakpakat. Hua, u na lotu tupas Kalou!”
10 Io, ma ga tangai tagu, “Waak u banus bat ira nianga na poropet ta iakan ra pakpakat kanong no pakana bung i huteta bia kaikek ra linga na hanuat. 11 Siga tikai i la gilgil ra sakena, da waak tar at ia na gilgil ra sakena hua. Ma hua mah ta nong i la gilgil ira bilingana magingin, da waak tar at ia hua bia na gilgil ira bilingana magingin. Ma siga tikai i la gilgil ira takodasiana magingin, na tahut bia na gilgil at hua. Ma siga tikai nong i la gilgil ira gamgamatien na magingin, na tahut bia na gilgil at ira gamgamatien na magingin.”
12 Iesu i tangai bia, “Hadadei baa! Dahina um ma iau ni hanuat! Ing bia ni hanuat, iau ni palim ira numuat harkul. Ma iau ni kul muat tikatikai haruat ma ira numuat pinapalim. 13 Iau Alpa ma Omega, no Luena ma no Mutuaina, no Hathatahun ma no Haphapataam.
14 “Diet daan ing diet gis ira nudiet sigasigam. Diet na gis ira nudiet sigasigam ing diet naga iaan tano dahai na nilon ma diet naga laka harsakit ta ira matanangas tano pisa na hala. Ma ing bia diet gis ira nudiet sigasigam, na takodas bia diet na iaan ma diet na laka hua. 15 Io, ma diet ira tena sakena kinas nataman tano pisa na hala, ma ira tena ser magirmagir diet kis mah kaia tikai ma ira tena harubu bingbing bia, ma diet ing diet sua tikai ma tikai pai nuna ia, diet kis kinas ma nataman mah. Ma hua mah diet ing diet lotu tupas ira palimpua ma diet ira sakana tena bisbis.
16 “Iau mon, Iesu, iau ta tulei no nugu angelo ukaia ta muat bia na hinawas palai ta kaikek ra linga wara gaia muat ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman. Iau no bulumur tano huntunaan ta Dewit. Iau no tagul na malaan nong i manga murarang.”
17 No Halhaliana Tanua i tangai, “Mai!” Ma no hahina nong ga wara taltolai no Nat na Sipsip i tangai, “Mai!” Ma siga tikai i hadadei kaiken ra nianga, i tahut bia na tangai, “Mai!” Siga tikai nong i maruk, i tahut bia na mai. Ma siga tikai i nem bia na kulup bia mon tano taah na nilon ma pa na kul, i tahut bia na kulup.
18 Iau hatumarang muat bakut ing muat hadadei ira nianga na poropet ta kaiken ra pakpakat. Iau hatumarang muat hoken: Ing bia ta tikai na pasum ta nianga taar ta kaiken ra pakpakat, Kalou na pasum tar tana ira tinirih i kis ta iakan ra pakpakat. 19 Ma ing bia tikai na kap sei tari nianga ta iakan ra pakpakat na poropet, Kalou na gil mah hua tana. Na kap sei no pinlawena tano dahai na nilon i kis ta iakan ra pakpakat. Ma na kap sei no pinlawena mah tano halhaliana pisa na hala nong i kis ta iakan ra pakpakat.
20 Nong i hinhinawas ta kaiken ra linga i tangai bia, “Masa! Dahina um ma iau ni hanuat.”
Masa. Watong Iesu, u na mai.
21 Iau sasaring bia no harmarsai gar tano Watong Iesu na kis tikai ma ira mataniabar ta Kalou. Amen.